Současná role biologické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v České republice (přehled a vlastní výsledky).

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XVII. Nádory plic

Číslo abstraktu: 156

Autoři: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Marcela Tomíšková; MUDr. Irena Vašutová; MUDr. Jana Kaplanová; MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.; MUDr. Bohdan Kadlec; MUDr. Pavel Turčáni; MUDr. Mgr. Yvonne Staňková, Ph.D.; MUDr. Tomáš Nebeský; RNDr. Lucie Burešová (Komolíková); Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.

Úvod
V celosvětovém měřítku zaujímá bronchogenní karcinom druhé místo mezi všemi zhoubnými nádory. V České republice je na prvním místě mezi zhoubnými nádory u mužů a na prvním místě v příčinách úmrtí na zhoubné nádory. Nemalobuněčný bronchogenní karcinom (NSCLC) představuje 70%-75% všech bronchogenních karcinomů. Nejlepší prognózu mají ti nemocní, u nichž byl NSCLC diagnostikován v operabilním stadiu a provedena úspěšná resekce plicního tumoru. Prognóza u pacientů s neoperabilním lokoregionálně pokročilým onemocněním či generalizovaným onemocněním je špatná i přes aplikovanou léčbu a i přes pokroky, které v ní byly dosaženy. Medián přežití těchto nemocných, kterých je v době stanovení diagnózy více než 50%, obvy­kle nepřesahuje 9-10 měsíců. Základem chemoterapeutických režimů pro klinická stádia IIIB a IV jsou za standardní léčbu pova­žovány platinové deriváty (cisplatina nebo karboplatina) v kombinaci s některým z cytostatik III. generace (paklitaxel, docetaxel, gemcitabin, vinorelbin...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008