Současné možnosti chirurgické léčby nádorů ledvin

Konference: 2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom ledvin

Číslo abstraktu: 035

Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Předneseno pod názvem: Chirurgická léčba karcinomu ledviny

Úvod: Renální karcinom představuje asi 2-3% všech karcinomů. Jeho vyšší incidence je ve vyspělých zemích. A bohužel Česká republika má dlouhodobě světový primát v nejvyšší incidenci karcinomu ledvin na světě. V roce 2005 byla inci­dence 27/100 tis. obyvatel a mortalita 11,3/100 tis. obyvatel. Chirurgická léčba je stále zlatým stan­dardem kurativní léčby adenokarcinomu ledviny.

Materiál a metoda: Zhodnocení současných možností chirurgické léčby. Zachování onkologické bezpečnosti nově zaváděných chirurgických výkonů, jejich vliv na kvalitu života a morbiditu.

Výsledky: Léčba lokalizovaného karcinomu ledviny T1-2-. Zlatým standardem je radikální nefrektomie. V případě tumoru horního pólu led­viny >7cm, kdy bývá častější postižení nadledviny, je indikována současně i adrenalektomie. Není prokázán benefit předoperační embolizace krvácejícího tumoru. Extenzivní lymfadenektomie není považována za terapeutický standard.

Nephron-sparing surgery - stadardní indi­kace lze rozdělit následovně:
 1. záchovné absolutní

  • solitérní ledvina

  • oboustranné tumory
  • systémové nemoci

 2. záchovné-elektivní (tumory <4cm)

  • přednosti zachování více funkčního parenchymu

  • rizika recodivy 1-2%

  • náhled nemocného.

Laparoskopická radikální nefrektomie v rukách zkušeného operatéra se zachováním on­kologických principů otevřené rad. nefrektomie je považován rovněž za zlatý standard chirurgic­ké léčby lokalizovaného karcinomu ledviny.

Laparoskopická parciální nefrektomie ve zkušených rukách je alternativou otevřené nephron-sparing surgery, její indikace jsou pe­riferně uložené malé tumory. Při větších tumo­rech či jejich centrálním uložení její nevýhodou je delší doba dočasné ischemie a větší počet komplikací při srovnání s otevřenou operativou.

Alternativní metody: Radiofrekveční ablace (RF), kryoablace, mikrovlnná ablace apod. -indi­kací jsou malé leze u starších lidí, u pacientů s ge­netickou predispozicí pro multiplikované tumory.

Nevýhody: chybí histologické ověření tumoru. Dosud však chybí výsledky studií srovnávající výsledky alternativních metod.


Chirurgická léčba metastatického adenokarcinomu ledviny

Nefrektomie pro tumor ledviny je kurativ­ní jen v případě, pokud je odstraněna všechna nádorová tkáň. Pro většinu pacientů s metasta­tickým postižením je nefrektomie jen paliativním výkonem a je nezbytná další systémová terapie.

Resekce metastáz: Kompletní odstranění metastázy je indikováno pokud je toto technic­ky možné a pacient je v dobrém klinickém sta­vu. Kompletní odstranění metastáz zlepšuje klinickou prognózu.

Závěr: Chirurgická léčba karcinomu ledviny zůstává základní a stále nejúspěšnější léč­bou karcinomu ledviny. Miniinvazivní operační přístupy mají srovnatelné onkologické výsled­ky jako otevřené výkony s výraznými benefity pro nemocné.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2008