Současný stav a perspektivy erlotinibu v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Konference: 2005 XIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 018

Autoři: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Erlotinib (OSI-774, Tarceva, Roche) je selektivní inhibitor tyrozinkinázy receptoru pro epi-dermální růstový faktor. Patří mezi chinasolinové sloučeniny a u nemocných nemalobuněčným karcinomem plic je účinný při ústním podání. K nejčastějším nežádoucím účinkům patří kožní exantém, průjmy, cytopenie, nausea, slabost a zvýšení aktivity jaterních enzymů.
Studie fáze III (BR. 21) prokázala příznivý efekt léčby erlotinibem v dávce 150 mg per os denně na prodloužení života nemocných s nádory stádia IIIB/IV, refrakterními na předchozí léčbu. Lepší efekt této léčby byl prokázán u žen, nekuřáků, asiatů a nemocných s adenokarcinomy. Naproti tomu přidání erlotinibu k chemoterapii (studie TALENT a TRIBUTE), nevedlo ke zvýšení účinnosti kombinované léčby.
V současnosti je erlotinib jediným registrovaným biologicky cíleným lékem registrova-ným pro léčbu II. linie nemalobuněčných karcinomů plic. 23 Erlotinib

Datum přednesení příspěvku: 10. 11. 2005