SOUČASNÝ TREND CHIRURGICKÉ LÉČBY KARCINOMU OVARIA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 153

Autoři: Doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.; doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D.

Východiska:

Karcinom ovaria se vyskytuje ve všech věkových skupinách žen. V roce 2010 byla incidence karcinomu ovaria dle NOR (Národní onkologický re­gistr) v České republice 20,4/100 000 žen. Téměř 70 % případů je stále diagnostikováno v pokročilých stadiích FIGO III-IV. Karcinom ovaria představuje ze 47 % příčinu úmrtí na gynekologický zhoubný nádor. Screening karcinomu neexistuje a veškeré snahy o jeho zavedení se ukázaly jako neefektivní. Pacienti v I. kli­nickém stadiu dosahují 5letého přežití v 80-90 %, pacienti ve II. klinickém stadiu přežívají 5 let v 60 %, ve III. klinickém stadiu v 23 % a ve IV. klinickém stadiu méně než 15 %.

Cíl:

Cílem práce je upozornit na zásadní změnu v chirurgické léčbě pokročilého karcinomu ovaria. Standardní stagingová operace u časného ovariálního karcinomu spočívá v provedení laváže dutiny břišní s provedením extrafasciální hysterektomie s oboustrannou adnexetomií, provedení totální omentektomie, appendektomie a systematické pánevní a paraaortální lymfadenektomie. U pokročilého ovariálního karcinomu se kromě stagingového roz­sahu výkonu přidává i odstranění orgánů či částí orgánů makroskopicky postižených nádorem. Operační výkon je veden snahou o dosažení makroskopicky nulového nádorového pooperačního rezidua (R0). Prognóza karcinomu ovaria závisí na rozsahu onemocnění při záchytu a diferenciaci nádoru. Nejsilnějším nezávislým prognostickým faktorem pro přežití je pooperační makroskopické nulové reziduum tumoru. V případě dosažení R0 ve stadiu FIGO IIB—IIIB pro­dloužíme pacientce celkové přežití o 60,3 měsíce, ve stadiu FIGO IIIC o 46,9 měsíce a ve stadiu FIGO IV o 30 měsíců.

Závěr:

Pro zlepšení prognózy pacientek s karcinomem ovaria je nutná jejich koncentrace do onkogynekologických center. Je nutný multidisciplinární přístup a komplexní onkologická péče. Zcela zá­sadní pro individualizaci léčby je identifikace pacientek profitujících z primární radikální chirurgické léčby nebo z odložené radikální operace po aplikaci 3 sérií neoadjuvantní chemoterapie. Nulové pooperační reziduum tumoru je nejsilnější nezávislý prognostický faktor pro celkové přežití pacientek.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013