Spolupráce mezi zdravotnickým personálem a dobrovolníky

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: S26

Autoři: E. Němcová

ÚVOD
Základem spokojenosti onkologicky nemocných je kvalitní ošetřovatelská péče. K tomu, aby byla péče o pacienta komplexní, kvalitní, aby se nemocný cítil bezpečně a spokojeně, je nutná týmová spolupráce. Vítanou součástí týmu může být také dobrovolník. Dobrovolníka můžeme charakterizovat jako člověka, který věnuje dobrovolně a bezplatně ostatním svůj čas, schopnosti, dovednosti, energii a nadšení. Dobrovolník v nemocnici pomáhá pacientovi, případně jeho rodině, ale také ošetřovatelskému personálu.

METODA
Od července 2003 dochází na Radioterapeutickou kliniku FNsP Ostrava několik vyškolených hospicových dobrovolníků. Jsou to zástupci z řad studentů, bývalých pacientů i zdravotníků v důchodu. Jejich úkolem je doprovázet pacienty se závažným onkologickým onemocněním nebo pacienty v terminálních stádiích života, kteří o nabízenou pomoc projevili zájem.

Snaha o zavedení a úspěšné fungování dobrovolnického programu může být zmařena špatnou spoluprací mezi zdravotnickým personálem a dobrovolníky. Pro získání potřebných informací o spolupráci ošetřovatelského personálu s dobrovolníky jsem v listopadu 2004 provedla na Radioterapeutické klinice průzkum (dotazníkovou metodou). Tento průzkum byl zaměřen na zjištění názorů a znalostí personálů týkajících se této problematiky.

VÝSLEDKY
Analyzovala jsem současný stav dobrovolnické práce na Radioterapeutické klinice a provedla průzkum. Z výsledků šetření vyplynulo, že je činnost dobrovolníků přijímána a že napomáhá zkvalitnit ošetřovatelskou péči na klinice. Personál má zájem o další informace o dobrovolnickém programu a ocenil by ještě větší zapojení dobrovolníků. Dá se předpokládat, že v souvislosti s ukončením náhradní vojenské služby v nemocnících koncem roku 2004 vzroste potřeba nahradit tento chybějící článek alespoň v některých činnostech dobrovolníky.

Na základě zjištěných údajů jsem navrhla a doporučila provedení aktivit, které by měly vést ke zlepšení spolupráce mezi ošetřovatelským personálem a dobrovolníky, Navrhuji doplnit kompetence klíčové postavy dobrovolnického programu – koordinátora.

ZÁVĚR
Činnost dobrovolníků je v době, kdy jsou na ošetřovatelský personál onkologických pracovišť kladeny stále větší nároky, vítanou pomocí. Spolupráce ošetřovatelského personálu a dobrovolníků přispívá k vytvoření dobře fungujícího systému, který nenarušuje léčebný režim ani provoz v nemocnici, vede ke zlepšení kvality péče o pacienty a to bez zatížení rozpočtu nemocnice. Personál musí rozumět práci dobrovolníka, vážit si jeho pomoci a také znát podmínky této spolupráce. Nedostatek informací o dobrovolnické činnosti může ovlivňovat atmosféru na klinice a může se stát příčinou neochoty a nedůvěry s dobrovolníky spolupracovat. Proto je důležité překonat bariéry a nahlížet na dobrovolnickou činnost jako na pozitivní prvek systému týmové spolupráce na klinice.

Datum přednesení příspěvku: 2. 4. 2005