Standardní postupy a kontroverze v pooperační léčbě karcinomu endometria

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Adjuvantní léčba u gynekologických malignit v závislosti na adekvátnosti provedeného chirurgického výkonu. <b>II. blok: Karcinom endometria</b>

Číslo abstraktu: 031

Autoři: Doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.; doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.; MUDr. Kateřina Nekolná; MUDr. Eva Kindlová; MUDr. Ludmila Loukotková; Bc. David Průcha

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint
Prognóza - pětileté přežití


Radioterapie
• Neoadjuvantní

• Adjuvantní

• Samostatná

Adjuvantní radioterapie

• Multicentrická studie PORTEC (Creutzberg, Holandsko,19 center, r.2000) 754 pacientů, st.p.HY+AE sine LY
• pTlc/G1 (21%), pT1b,c/G2 (69%), pT1b/G3 (10%)
• RT m.p. 46,0 Gy
• folow-up 52 měsíců

PORTEC - výsledkyPORTEC - závěr
• RT snižuje výskyt lokoregionálních recidiv
• RT nemá vliv na celkové přežití
• Zevní RT zvyšuje % komplikací po léčbě
• G3 výrazně zhoršuje prognózu, hlavně vzdálené metastázy
• RT není indikována u st.Ib/G2
• Většina lokoregionálních relapsů je ve vagině – význam brachyterapie

Adjuvantní radioterapieAdjuvantní radioterapieAdjuvantní radioterapie - WAPIAdjuvantní radioterapie - WAPI

 • Komplikace:

  • akutní: G1, G2 - GIT, hematologické

  • pozdní: G3-4/ 12% - GIT, G3/2% renální
 • Relaps 37 pacientů – 30% (břicho a m.p., plíce, uzliny extraabdominální, vagina)

 • Efektivní léčba u pokročilých nádorů
  ( komplikace ?)


Adjuvantní radioterapie - WART
Současně probíhající randomizované studie:
 • Trope, Oslo, fáze II (serózní papilární karcinom)
  I.rameno - WART
  II.rameno – WART + chemoterapie (PAC, Taxol)

 • Steed, Toronto
  I.rameno WART 22,0 Gy + m.p.do 45,0 Gy
  II.rameno WART 22,0 Gy + m.p.do 45,0 Gy + chemoterapie (Taxol,Platina)Jak indikovat radioterapii?
 • Týmová spolupráce (onkogynekolog, radiační onkolog, histopatolog) - předoperační, pooperační

 • Informace – předoperační staging, rozsah chirurgického výkonu, histologický typ, průnik do myometria, G, angioinvaze, počet odstraněných lymfatických uzlin a rozsah jejich postižení (pTNM), reziduum tumoru, pooperační UZ ledvin a laboratoř

 • Zhodnocení celkového stavu pacientky


Prognostické faktory
•Rozsah onemocnění
 • Hloubka invaze do myometria

 • Postižení lymfatických uzlin

 • Průnik do hrdla

 • Pozitivní peritoneální laváž, rozsev po dutině břišní ( solitární metastáza v l ovariu speciální skupina - po HY+AE+ RT /5 let DFS 60-82% , závisí na hloubce invaze nádoru do myometria a G)

•Grading
 • Dříve: G1/nízké riziko, G2/střední riziko, G3/vysoké riziko
 • Dnes: G1,2 /nízké riziko, G3/vysoké riziko

 • Zvláštní skupina: střední riziko: Ia/G3, Ib,c/G2

•Histologie
 • Stromální nádory 3%

 • Smíšené stromální a epiteliální nádory 2%

 • Epiteliální nádory 95%
  endometroidní adenokarcinom 80%
  serózní papilární do 10%
  ostatní 10%

Teleterapie I
 • Vysokoenergetické fotonové záření nad 4 MeV (lineární urychlovač event. Co-60 s možností izocentrického ozařování)

 • Zaměření pomocí simulátoru

 • 3D plánování, využití CT

 • Techniky více polí, možnost vykrývání (MLC, individuální bloky)

 • Možnost kontroly (portal vision, kobaltogram, dozimetrie)

Teleterapie II
 • Plánovací cílový objem základní: malá pánev po horní okraj L5
 • Plánovací cílový objem rozšířený: N+zevní ilické a hypogastrické - horní okraj L4

  N+společné ilické, paraaortální - dolní okraj Th 12

 • Dávka na m.p. 44,0-50,0 Gy/5x týdně/1,8-2,0Gy


Kontraindikace zevní radioterapie
 • Nespolupracující pacientka

 • Akutní zánětlivý proces v dutině břišní

 • Předchozí ozáření v oblasti pánve vysokou dávkou záření

 • Těžký útlum krvetvorby

 • Chronický zánětlivý proces v pánvi (relativní)


Brachyterapie

 • Samostatná, v kombinaci se zevní RT

 • Automatické afterloadingové ozařovače

 • Cíl - jizva poševní a horní třetina vaginy

 • Dávka 60,0 Gy v 5mm od povrchu aplikátoru při užití LDR
  HDR – 6x5,0Gy /2x týdně
  3x7,0Gy/1x týdněChemoterapie I
 • Paliativní metoda

 • PAC (Cisplatina,Doxorubicin,CFA)

  • Serosní papilární karcinom pokročilý /pT3

  • Pokročilý karcinom G3 /pT3, masivní N+ u mladších pacientek

 • Ifosfamid, Platina - sarkom pokročilý


Chemoterapie II


Hormonální terapie
 • Paliativní metoda

 • Efektivní u metastatického karcinomu (plic) a relapsu onemocnění

 • Efektivnější u G1 a pozitivních receptorů

 • Citlivost 20-30%

 • Gestageny

Závěr I


 • Radioterapie výrazně snižuje výskyt lokoregionálních recidiv

 • Nemá vliv na přežití

 • Zevní RT zvyšuje počet komplikací

 • Zevní RT indikována zejména u N+, po insuficientních operacích, u sarkomů

 • Brachyterapie – samostatná i v kombinaci se zevní RT, zvyšuje lokální kontrolu, dobře tolerována, nezvyšuje počet komplikací

Závěr IIZávěr III


 • Léčba karcinomu endometria v akreditovaných centrech

 • Týmová spolupráce

 • Doživotní sledování pacientek (pozdní lokální recidivy, indukované karcinomy)

Datum přednesení příspěvku: 17. 1. 2004