Stereotaktická rádiochirurgia (SRS) mozgových metastáz – 10 ročné skúsenosti

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Pokroky v radioterapii nádorů

Číslo abstraktu: 178

Autoři: MUDr. Martin Chorváth; MUDr. Elena Bolješíková, CSc.; M. Maláček; M. Šramka; RNDr. Gabriel Králik, Ph.D.; A. Ďurkovský

Cieľ
Stereotaktická rádiochirurgia (SRS) je akceptovaná metóda pre liečbu mozgových metastáz.
Prezentujeme výsledky pacientov, ktorí absolvovali stereotaktickú rádiochirurgiu na Klinike Rádioterapie Onkologického ústavu sv. Alžbety v období 1992-2002 ako retrospektívnu štúdiu.
Materiál a metódy: Od roku 1992 do 2002 sme pomocou SRS odliečili 80 pacientov s mozgovými metastázami. 5 pacientov malo viac ako tri metastázy. 15 pacientov sa malo neúplné údaje počas následného sledovania. Analyzovali sme 60 pacientov (34 mužov, 26 žien). Počet ožiarených lézii v CNS bol od jednej do troch metastáz. Rozdelenie súboru podľa primárnej lokalizácie nádorov bolo nasledovné: 14 pac. malo tumor pľúc 23,3 %, 10 pac. renálny karcinóm 16,6 %, 9 pac. kolorektálny ca. 15,0 %, 10 pac. malo tumor neznámeho pôvodu 16,6 %, 6 pac. mamárny karcinóm 10 %, 4 pacienti mali malígny melanóm 6,6 %.
Objem metastáz varíroval od 0,1 cm3 do 22,5 cm3. SRS bola aplikovaná lineárnym urýchľovačom 6 MV X. (Clinac 2100 Varian). TD min sa pohybovala od 12,0 Gy do 24,0 Gy, priemerná dávka na okraj bola 17,0 Gy. TD max varírovala od 17,0 Gy do 31,0 Gy, priemerná dávka bola 24,0 Gy.
Celkové prežívanie pacientov bolo analyzované pomocou metódy Kaplan-Meier (SPSS 10.0).

Výsledky
Celkové prežívanie bolo 6,2 mesiaca pre všetkých pacientov. Najkratšie prežívanie sme pozorovali u pacientov s malígnym melanómom 3,8 mesiaca a u pacientov s tumorom neznámeho pôvodu 4,1 mesiaca. Najdlhšie prežívali pacienti s metastázami mamárneho karcinómu 23.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005