STEREOTAKTICKÁ RADIOCHIRURGIE PLICNÍCH NÁDORŮ

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Prezentace

Číslo abstraktu: 019

Autoři: Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Úvod

Standardní léčbou časného, medicínsky inoperabilního NSCLC je kurativní radioterapie. Její výsledky jsou však velmi neuspokojivé, a to především proto, že není možné bezpečně dopravit tumoricidní dávku ionizujícího záření do cílového objemu. Stereotaktická radiochirurgie je léčebnou metodou, která překonává tento limit a umožňuje aplikaci řádově vyšších dávek záření do tumoru.

Metodika a výsledky

Prezentace se zabývá teoretickými východisky, technickými možnostmi a prvními klinickými zkušenostmi pracoviště autora se stereotaktickou radiochirurgií pomocí přístroje CyberKnife u plicních lézí. Popisuje techniku řízení obrazem v reálném čase, kompenzaci dýchacích pohybů a míru preciznosti uvedené metody. Nakonec podává přehled léčby prvních 25 pacientů s primárními plicními nádory či plicními metastázami jiných solidních nádorů.

Závěr

Stereotaktická radiochirurgie představuje účinnou a v ČR již dostupnou alternativu pro pacienty s medicínsky inoperabilními plicními tumory.

e-mail: david.feltl@fno.cz

Datum přednesení příspěvku: 19. 8. 2011