Symptomatologie a výsledky léčby karcinomu ledviny

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom ledviny I.

Číslo abstraktu: 025

Autoři: doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.; as. MUDr. Štěpán Veselý; MUDr. Pavel Dušek; As. MUDr. Marek Schmidt, FEBU; doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.

Na souboru dlouhodobě sledovaných pacientů po radikální nefrektomii pro renální karcinom jsem hodnotili prognostickou významnost základních patologických a klinických parametrů ve srovnání s incidentálnímy nálezy. Do studie bylo zařazeno celkem 396 nemocných s renálním karcinomem operovaných na urologické klinice FN Motol v době od roku 1982 do roku 2001. Nemocní byli hodnoceni dle věku, pohlaví, způsobu detekce karcinomu ledviny, patologického stádia, stupni diferenciace, velikosti nádoru, postižení uzlin a ECOG skóre. Stření doba sledování byla 72 měsíce (SD ± 49.5). Detailně jsme se věnovali analýze trvání a charakteru symptomů.

CÍL

Cílem byl výpočet celkové doby přežití užitím vícerozměrných statistických technik (Kaplan-Meierova křivka, Log-rank test a Coxův model proporcionálních rizik).

Z celkového počtu nemocných byl u 135 (34%) diagnostikován incidentální a u 261 (66%) symptomatický karcinom ledviny. Ve srovnání s incidentálními nálezy měly symptomatické tumory signifikantně větší velikost (p<0,0001), vyšší patologické stádium (p<0,0001) a nižší stupeň diferenciace (p<0,02). Pětileté celkové přežití u pacientů s incidentálním tumorem bylo 88,1%, což se ukázalo být signifikantně delší (p<0,0001) než u tumorů symptomatických. Nemocní s lokálními symptomy měli signifikantně (p<0,0001) vyšší pětileté přežití (75,4%) než nemocní se systémovými příznaky nádoru (44,4%). Podobně u nemocných s trváním symptomů méně než 3 měsíce bylo pětileté přežití signifikantně (p<0,0001) vyšší (62,5%) než u nemocných s delší symptomatologií (55,6%). Vícerozměrná analýza identifikovala jako nezávislé prognostické faktory velikost tumoru (HR 1,22, p = 0,05) stupeň diferenciace (HR 1,44, p = 0,002), patologické stádium (HR 1,35, p = 0,001), symptomatologii (HR 1,36, p = 0,004) a ECOG skóre (HR 1,25, p = 0,005).

ZÁVĚR

Z výsledků naší studie vyplývá, že velikost tumoru, jeho stadium a stupeň diferenciace představují nezávislé prognostické faktory karcinomu ledviny. Navíc naše výsledky ukazují, že i doba trvání a charakter symptomů karcinomu ledviny představují společně s výkonnostním stavem nemocných další snadno dostupné prognostické informace.

Datum přednesení příspěvku: 27. 11. 2008