Systémová léčba nádorů hlavy a krku

Konference: 2005 VIII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 10

Autoři: MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint

Cíle systémové léčby:

- zvýšit šanci na vyléčení
- vyhnout se funkčnímu nebo kosmetickému defektu
- snížit incidenci vzdálených metastáz

Reálný cíl
U nově diagnostikovaných pacientů, inoperabilních - vyléčení
Rekurentní onemocnění - pokud možnosti operace a radioterapie nejsou vyčerpané - vyléčení
Rekurentní onemocnění - pokud je po předchozí radioterapii a inoperabilní – paliativní terapie
Metastatické onemocnění - paliativní terapie

Nasopharynx

- hlavní metodou léčby radioterapie
- citlivý i k chemoterapii, přidání chemoterapie k radioterapii vzroste DFS/progression-free survival

Kombinační léčba má větší RR a delší trvání odpovědi než monoterapie, OR na platinové deriváty je 90%, kolem 50% CR, konkomitantní CH/RT režim má více CR a lepší 5-leté přežití (30-65% závisí na stádiu onemocnění).
(Al-Sarraf M. et al.,: Nasopharyngeal carcinoma, Br J Radiol, 2002)

Odpověď na chemoterapii u metastatického/rekurentního předléčeného nasofaryngeálního karcinomuNasopharynx - léčebný postup dle NCCN guidelines

T1,2 N0 M0 RT
T1-4 N1-3 M0 RT/chemoterapie na bási CDDP
  či kombinace CDDP/FU


Any T any N M1 chemoterapie na bási CDDP

Dutina ústní - léčebný postup dle NCCN guidelines

2/3 tumorů dutiny ústní představují tumory jazyka

T1-2 N0 M0 RT – S
  S – adjuvantní RT
  S – CH/RT
T3-4 N0 M0 S – adjuvantní RT
  S - CH/RT
T1-3 N1-3 S – adjuvantní RT
  S – CH/RT
  RT+BRT
  CH/RT – S
T4 any N M0 S – CH/RT
  S – RT
  CH/RT- S
any T anyN M1 CH


Oropharynx - léčebný postup dle NCCN guidelines

T1-2 N0-1 M0 RT – S
  CH/RT- S
  S – adjuvantní RT nebo CH/RT
T3-4 N0 M0 CH/RT – S
  S – RT
T3-4 N+ M0 CH/RT - S
Any T N2-3 M0 S – adjuvantní RT nebo CH/RT
Any T any N M1 CHHypopharynx - léčebný postup dle NCCN guidelines

T1-2 N0-1 M0 RT – S
  CH/RT- S
T1,2 N2-3 M0 CH 2-3cykly pokud PR CH 1cyklus - RT nebo
T2-3 any N M0 CH 1cyklus - S – adjuv. RT
  nebo
  S -adjuvantní RT
  pokud CR –adjuvantní RT
  S – CH/RT
T4 any N M0 S – RT S -RT

S - CH/RT
Any T any N M1
CH


2002 Intergroup trial R91-11 lokálně pokročilý karcinom laryngu st. III-IV

randomizace do 3 ramen:
1. CH – RT 2. CH/RT 3. RT

 • nebyl rozdíl OS mezi jednotlivými skupinami
 • prokázala, že indukční chemoterapie následovaná konkomitantní CH/RT je nejlepší nechirurgický přístup
 • zachování laryngu bylo u
 • 88% léčených CH/RT
 • vs 74% neoadjuvantní chemoterapií
 • vs 69% léčených samotnou RT
 • obě CHT ramena měla sníženu incidenci vzdálených metastázSlinné žlázy

- tumory rozdílného biologického chování
- chemoterapie je především paliativní (Doxorubicin, CDDP, CAP kombinace)
- RR 22-80% CR 0-4%

Systémová léčba - rezervována pro metastatické onemocnění či recidivu

Monoterapie RR 30-35%

 • antimetabolity - nejdříve použité léky (metotrexát, 5-FU, hydroxyurea)
 • platinové deriváty - cisplatina v monoterapii RR 27-30%, carboplatina s nižší odpovědí i nižší toxicitou
 • alkaloidy - vinkristin, vinblastin, vinorelbin - ukazuje nejvyšší efekt mezi alkaloidy
 • taxany - v monoterapii srovnatelné výsledky s platinovými deriváty
 • Ifosfamid, Bleomycin, Gemcitabin (nasofaryngeální ca)Kombinace RR až 90%
CDDP(Carboplatina)/FU, Carboplatina (CDDP)/Taxol

Randomizované studie ukázaly větší efekt kombinací než monoterapie

Neoadjuvantní chemoterapie

- jediná indikace s prokázaným pozitivním vlivem je u nádorů hypopharyngu + laryngu
- chemoterapie a následná radioterapie je alternativou mutilujícího výkonu (laryngofaryngectomie+dissekce) (EORTC studie 24891, 1996)
- CDDP/FU 2-3 cykly + následná radioterapie, pokud není dosaženo PR tak operační řešení

VA Laryngeal Cancer Study Group - srovnání neoadjuvantní CHT a RT s chirugickou léčbou +RT, 64% pacientů v rameni s neoadjuvancí nemuselo podstoupit laryngektomii (NEJM 1991)

Studie fáze III neoadjuvantní chemoterapie spinocelulárního karcinomu hlavy a krkuNeoadjuvantní chemoterapie

- rezervována jako alternativa k extenzivní chirurgii u pokročilých onemocnění
- prodloužení přežití bylo prokázáno pouze u inoperabilních N2 pozitivních pacientů (studie GSTTC)
- kombinace CDDP/5-FU OR 71%-80% CR 30-40% 5-leté přežití 25%
(Altindag O. et al,: Head Neck, 2005)

Randomizované studie s neoadjuvantní platina-based chemoterapií – celkové přežitíHead and Neck Contract Program

- první neoadjuvantní randomizovaná studie
(CH – S , CH – S – adj.CH, S)
- nebyl rozdíl mezi OS a DFS
- snížil počet pacientů s rozvojem vzdálených metastáz
(Jacobs C.: Efficacy of adjuvant chemotherapy for patients with resecable head and neck cancer, JCO,1990)

VACSP a EORTC studie potvrdily - možné zachování laryngu při indukční chemoterapii následované radioterapií s přežitím stejným jako při chirurgické léčbě následovaná radioterapií
randomizované studie neoadjuvantní chemoterapie nepotvrdily ve většině prodloužení přežití (kromě GSTTC a GETTEC)
meta-analysa Pignona prokázala 4% nárůst přežití v následujících 5 letech (pro konkomitantní CH/RT je 8% v 5 letech), snížení incidence vzdálených metastáz
(Pignon J.P.,et al., MACH-NC Collaborative Group, Lancet 2000, Bourhis J., Update of MACH-NC, JCO, 2004)

Randomizované fáze II taxane-based neoadjuvantní chemoterapieRandomizované fáze III taxane-based neoadjuvantní chemoterapieNeoadjuvantní chemoterapie

- má systémový efekt a snižuje rozvoj vzdálených metastáz
- odpověď na indukční chemoterapii predikuje odpověď na následnou RT
- je efektivní v zachování orgánové funkce laryngu a hypopharyngu
- má však minimální vliv na přežití
- taxane-based chemoterapie je lepší než platina-based
- taxane-based chemoterapie však nebyla komparována s chemoradioterapií
- p53 status je indikátorem odpovědi na neoadjuvantní léčbu

Adjuvantní chemoterapie

- málo studií
- neprokázaly snížení incidence metastáz nebo zlepšení přežití
- kromě jedné - Intergroup study 0099 u pacientů s karcinomem nasofaryngu (T2-4 N0 M0, T N+ M0)
chemoterapie CDDP + konkomitantní RT a následná chemoterapie DDP/FUFA (ASCO 2004)
- publikováno 7 studií fáze III, pouze jedna ukázala signifikantní zlepšení OS
- pouze 2 recentní studie ukázaly snížení incidence vzdálených metastáz
(Larmore G.E., J Rad Oncol Biol Phys, 1992, Narouci M., Proc Am Soc Clin Oncol, 1994)

Adjuvantní chemoterapie- špatná tolerance po předchozí konkomitantní chemoradioterapii

- neoadjuvantní léčba následovaná konkomitantní chemoradioterapií se zdá být co do výsledku i tolerance lepší

Paliativní chemoterapie

- u pacientů v celkovém stavu PS 0-2
- lokálně pokročilé onemocnění po vyčerpání operačních a radioterapeutických možností (recidivy) nebo u metastatického onemocnění
- monoterapie RR 15-35%
- kombinace RR 30-40%, medián přežití 5-6měsíců
Metotrexát weekly 40-60mg/m2
- nízká toxicita, nízká cena a jednoduchou aplikaci

Randomizované fáze III paliativní chemoterapie platina-based- kombinovaná chemoterapie zvýší odpověď na 30-40%, ale neprodlouží přežití ve srovnání s monoterapií
- kombinovaná chemoterapie CDDP/FU nebo platina/taxan je standardní léčbou u inkurabilních pacientů

Randomizovaná studie srovnávající efekt kombinace CDDP/FU versus monoterapie metotrexát ukázala lepší RR ve prospěch CDDP/FU, ale stejné přežití
(Forestiere A.A.: JCO, 1992)

Biologická léčba - cetuximabGefetinib (Iressa) - inhibitor receptorových tyrozinkinázRas
Alterace onkogenu ras se vyskytuje u 70% pacientů se spinoca hlavy a krku
SCH 66336 - inhibitor farnesyl transferásy (studie fáze II běží)

Angiogeneze
SU 5416 - inhibitor vascular endotelial receptor 2 tyrosinkinasy, fáze II 22 pacientů RR 4,5%
(Zahalsky A. et al., Phase II trial of SU5416, ASCO 2002)
Bevacizumab - protilátka proti VEGF-fáze I

Genetická léčba

- ONYX-015 geneticky alterovaný adenovirus, napadá buňku s alterací genu p 53, přímá aplikace do tumoru akcentuje efekt klasické chemoterapie

- TgDCC-E1A k intratumorální aplikaci

Imunoterapie
INF alfa neprokázal zlepšení RR ani medián přežití
IL-2, interferon-gamma neprokázaly dostatečný efekt

Intraarteriální lokoregionální chemoterapie
- nezvyšuje odpověď ani celkové přežití

Přehled nových léků či kombinací:

Studie fáze III:
Intratumorální aplikace gelu cisplatina/epinefrin - OR 34% vs 0% u placebo skupiny, k paliativní kontrole tumoru

Studie fáze II:
ASI-7904L
Docetaxel /Capecitabin
Capecitabin v monoterapii
XELOX (Capecitabin/Oxaliplatina) u pacientů s karcinomem slinných žláz
Cisplatina/Vinorelbin
Gemcitabin/CDDP
Irinotecan
SAHA (histon deacetylázový inhibitor)

Závěr - systémová léčba:

Adjuvantní – neprokázala zlepšení přežití ve většině studií, indikována pouze u nádorů nasofaryngu po konkomitantní chemoradioterapii
Neoadjuvantní
- pouze u nádorů hypofaryngu a laryngu
- snižuje incidenci vzdálených metastáz
- taxane-based je lepší než platina-based
- má však minimální vliv na celkové přežití
Paliativní - je vyhrazena pro lokálně pokročilé či recidivující onemocnění po vyčerpání možností operačního řešení a RT
- generalizované onemocnění

Biologická léčba – cetuximab, gefetinib, ONYX-015

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2005