SYSTÉMOVÁ RADIOTERAPIE – NOVÁ MOŽNOST LÉČBY GENERALIZOVANÉHO KARCINOMU PROSTATY

Konference: 2014 5. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nový algoritmus léčby karcinomu prostaty

Číslo abstraktu: 44

Autoři: MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D., FEBNM

Karcinom prostaty patří k nejčastějším mužským malignitám. Většina komplikací a prakticky veškerá mortalita je spojena s metastatickým a kastračně rezistentním stádiem onemocnění (mCRPC). Karcinom prostaty metastazuje primárně do kostí (1). Kostní metastázy mohou vést k závažným komplikacím, jako je selhání kostní dřeně, patologické zlomeniny či míšní komprese. Všechny zmíněné jednotky snižují kvalitu života a mohou případně vést až k úmrtí (2, 3). Cílená kostní léčba proto může snížit rozsah postižení a ovlivnit kvalitu života(4, 5). Pro paliativní léčbu kostních metastáz u mCRPC byla již dávněji schválena radiofarmaka stroncium-89 (1,5–2,2 MBq/kg) a samarium-153 (37 MBq/ kg; viz tabulka 1). Tato radiofarmaka vedla k symptomatické úlevě u více než poloviny pacientů.(6, 7). Nicméně délka léčebné odpovědi je limitovaná (týdny až měsíce) a délka celkového přežití není těmito látkami prodloužena. Jejich podávání je rovněž spojováno s vyšším útlumem kostní dřeně.

Novou možností ovlivnění kostní choroby u pacientů s mCRPC zevními zářiči je použití radia-223. Radium-223 se obdobně jako vápník zabudovává do přestavující se kosti v těsném okolí kostních metastáz (tvoří komplexy s kostním minerálem hydroxyapatitem). Vysoký lineární energetický přenos alfa částic radia-223 (80 keV/mikrometr) vede k vysoké frekvenci zlomů dvoušroubovice DNA v okolních nádorových buňkách s cytotoxickým efektem. Uvádí se, že zatímco u beta zářičů je nutných zhruba 1000 zásahů buňky k dosažení letálního efektu, u alfa zářiče stačí k usmrcení buňky 1-4 zásahy.

Evropská komise 13. listopadu 2013 schválila radium- 223 dicholorid (Xofigo, Bayer) pro léčbu pacientů se symptomatickými metastázami v kostech a bez známých viscerálních metastáz. Ke schválení došlo na základě výsledků studie ALSYMPCA (ALpharadin in SYMptomatic Prostate CAncer, EuduraCT 2007-006195-1), do níž bylo zařazeno 921 pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty se symptomatickými kostními metastázami, bez viscerálních metastáz a bez maligní lymfadenopatie. Hlavním cílem studie bylo prokázat prodloužení celkového přežití a druhotným cílem studie bylo zhodnotit dobu do výskytu symptomatických kostních příhod (SSE – symptomatic skeletal event). Radium-223 + nejlepší podpůrná léčba (BSC) významně prodloužilo celkovou dobu přežití oproti placebu + BSC (14,9 vs 11,3 měs.; HR = 0,70; 95% IS (0,58 – 0,83); p<0,001) a významně prodloužilo dobu do výskytu SSE (15,8 vs 9,8 měs.) a dobu do vzestupu hladin celkové ALP (7,4 vs 3,8 měs.) i PSA (3,6 vs 3,4 měs.). Nejčastějšími nežádoucími účinky u více než 10% byly průjem, nevolnost, zvracení a trombocytopenie.(8)

Tabulka 1: Charakteristika radiofarmak

Izotop

Rhenium-186

Samarium-153

Stroncium-89

Radium-223

Poločas, dny

3,8

1,9

50,5

11,4

Podávaná látka

186Re-HEDP

153Sm-EDTMP

89SrCl2

223RaCl2

Způsob vazby

Ligand bisfosfonátů

Ligand lexidronamu

Podobnost Sr2+ s Ca2+

Podobnost Ra2+ s Ca2+

Terapeutické záření

1 β-částice

1 β-částice

1 β-částice

4 α-částice, 2 β-částice

Stabilní rozpadový produkt

186Os

153Eu

89Y

207Pb

Běžná dávka

1295 MBq

37 MBq/kg

1,5–2,2 MBq/kg

50 kBq/kg

Schválení FDA na základě

Není schválen

Úleva od kostní bolesti

Úleva od kostní bolesti

Prodloužení celkového přežití

Cílová populace pacientů s karcinomem prostaty

Pacienti s bolestivými kostními metastázami

Pacienti s potvrzenými osteblastickými kostními metastázami

Pacienti s bolestivými kostními metastázami

Pacienti s CRPC se symptomatickými metastázami v kostech a bez známých viscerálních metastáz.

Převzato z Clin Cancer Res; 19(21); 5822–7.

Využití nových radiofarmak nabízí rozdílný mechanismus účinku oproti chemoterapii či hormonální léčbě s odlišným profi lem nežádoucích účinků. Radium-223 tak rozšiřuje stávající léčebné možnosti u pacientů s CRPC a kostními metastázami.

Literatura:

  1. Lange PH, Vessella RL. Mechanisms, hypotheses and questions regarding prostate cancer micrometastases to bone. Cancer Metastasis Rev 1998;17:331–6.
  2. Coleman RE. Clinical features of metastatic bone disease and risk of skeletal morbidity. Clin Cancer Res 2006;12:6243s-9s.
  3. Nieder C, Haukland E, Pawinski A, Dalhaug A. Anaemia and thrombocytopenia in patients with prostate cancer and bone metastases. BMC Cancer 2010;10:284.
  4. Goyal J, Antonarakis ES. Bone-targeting radiopharmaceuticals for the treatment of prostate cancer with bone metastases. Cancer Lett 2012;323:135–46.
  5. Saylor PJ, Armstrong AJ, Fizazi K, Freedland S, Saad F, Smith MR, et al.New and emerging therapies for bone metastases in genitourinary cancers. Eur Urol 2013;63:309–20.
  6. Sartor O, Reid RH, Hoskin PJ, Quick DP, Ell PJ, Coleman RE, et al.Samarium-153-Lexidronam complex for treatment of painful bone metastases in hormone-refractory prostate cancer. Urology 2004;63:940–5.
  7. Serafi ni AN. Samarium Sm-153 lexidronam for the palliation of bone pain associated with metastases. Cancer 2000;88:2934–9.
  8. Parker C, Nilsson S, Heinrich D, Helle SI, O'Sullivan JM, Fossa SD, et al.Alpha emitter radium-223 and survival.

Datum přednesení příspěvku: 24. 1. 2014