Systémově podávaný metothrexát v dětské onkologii – více než padesátiletý… Jen škoda, že moc nevíme kolik, kdy, jak a komu?

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: Dětská onkologie

Číslo abstraktu: 169

Autoři: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.; MUDr. Vlasta Gregorová; MUDr. Denisa Mendelová; V. Kadlecová; K. Dostálová

Metothrexát je v klinické onkologii nejdéle používaným antimetabolitem. První zprávy o klinickém využití systémově podávaného MTX v léčbě dětských leukémií pocházejí od Acute Leukemia Group B z 50 tých let minulého století. V souvislosti s dostupností efektivního antidota Leukovorinu se od počátku 80. let používají dávky až o několik řádů vyšší, označované jako high dose MTX. Podávání i.v. MTX v dávkách stovky mg až desítky gramů bylo vedeno především snahou o nalezení efektivní alternativy radioterapie v léčbě klinického i subklinického postižení centrálního nervového systému leukémií či lymfomem a systémově podávaný MTX je konsensuálně považován za nesmírně důležitou, integrální součást léčby hematologických mailignit u dětí Některé otázky související se systémovým podáváním MTX již byly díky multicentrickým prospektivním randomizovaným studiím vyřešeny (například důležitost délky exposice vyjádřená nespornou výhodou 24 h trvající infuse MTX v dáve 5g/m2 oproti stejné dávce podané během 4 hodin), v jiných podrobnostech má současný stav stále daleko k „evidence based medicine“.
V současné době, po více než 50 letech klinických zkušeností s používáním MTX v léčbě hematologických malignit u dětí
stále neexistuje konsensus mezi jednotlivými mezinárodními kooperativními skupinami v několika základních otázkách.
  1. Kdy, v které fázi léčby, zařadit systémově podávaný MTX?
  2. Jaká je optimální dávka MTX a pro které subtypy onemocnění?
  3. Jaký je optimální interval mezi jednotlivými podáními MTX?
  4. Jaké je optimální dávkování a časování leukovorinu po léčbě MTX? „How much is too much??“ Potřebujeme vůbec nějaký leukovorin ?
  5. Do jaké míry je podáním leukovorinu neutralizován antileukemický efekt i.th. podaného MTX a jaké je tedy optimální časování lumbálních punkcí v souvislosti se systémově podaným MTX?

Výše uvedené skutečnosti vedly autory k realizaci projektu realizovaného ve spolupráci FN Brno a MOÚ Brno zaměřeného na identifikaci, měření hodnocení farmakodynamických ukazatelů, které mohou být potenciálně použity jako prediktory toxicity i efektivity vysokodávkovaného MTX u dětí.

Datum přednesení příspěvku: 28. 5. 2005