Terapie metastického karcinomu prsu fulvestrantem.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XV. Léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 138

Autoři: MUDr. Lenka Ostřížková; MUDr. Markéta Pospíšková; MUDr. Milan Kohoutek

Fulvestrant je indikována pro léčbu postmenopauzálních žen s metastatickým hormonálně dependentním lokálně pokročilým
nebo metastatickým karcinem prsu, při relapsu onemocnění, v průběhu nebo po adjuvantní antiestrogenové terapii, nebo při progresi onemocnění při léčbě antiestrogeny.

Původní doporučená dávka je 250mg lx měsíčně, nyní ale dobíhají studie s dvojnásobnou dop. dávkou.

V našem onkologickém centru bylo od září 2005 do ledna 2007 léčeno celkem 11 pac. a to ve standartním dávkováním 250
mg měsíčně.

Fulvestrant byl podáván ve II, III a IV linii hormonální terapie, chemoterapií bylo předléčeno 5 pacientek. Hormonální status
byl stanoven pouze z primárního tumoru. Trvání předchozí hormonální terapie bylo 5-70 měsíců, medián 24 měsíců.

Věkový medián léčených pacientek byl 65 let. Počet aplikací 1-9, medián 6 aplikací..

Nejlepší dosažený efekt byla SD u 9 pacientek, odpověď trvala od 3-9 měsíců, medián 6 měsíců. 2 pacientky progrese onemocnění. Parciální ani celkové remise nebylo dosaženo.

Toxicita v průběhu podávání nebyla zaznamenána.


Závěr

Fulvestrant byl podáván ve II a vyšší linii hormonální terapie u pacientek, u kterých byly možnosti chemoterapie vyčerpány nebo nebylo podání chemoterapie možné pro komorbiditu. Přestože byla nejlepším výsledkem stabilizace onemocnění, u žádné pacientky nevedla léčba ke zhoršení kvality života. Negativním aspektem léčby je vysoká finanční nákladnost.

Příčinou nižšího účinku by mohlo být nasazení u vysoce předléčených pacientek, po vyčerpání 2 a více linií hormonální terapie.

Dále neznámý hormonální status metastáz.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007