Terapie Navelbin + Herceptin u metastázujícího karcinomu prsu – naše zkušenosti

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: L16

Autoři: MUDr. Petr Beneš; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; MUDr. Eva Krejčí; MUDr. Ivan Švach, Ph.D.

ÚVOD
Cílem tohoto sledování bylo získat zkušenosti s terapií Herceptin + Navelbin u metastazujícího karcinomu prsu a porovnat naše výsledky se závěry v dosud publikovanými studiemi.

METODA
Od roku 2001 do roku 2004 je v našem souboru komentováno 9 studií zabývající se touto problematikou. Celkem zde bylo vyhodnoceno 381 pacientů u nichž se použila terapie trastuzumab + vinorelbin v první nebo vyšší linii terapie metastazujícího karcinomu prsu. ORR se pohyboval mezi 47 – 85%, TTP 4 – 18 měsíců.

V našem souboru je k 31. 1. 2005 vyhodnoceno 9 pacientek. První aplikace danou kombinací byla 16. 9.2002. Dávkovací schéma – Herceptin 4 mg/kg d1, poté 2 mg/kg 1 x týdně, Navelbin 25 mg/kg 1 x týdně.

VÝSLEDKY
První hodnocení terapie bylo provedeno po 4 měsících léčby se srovnatelnými výsledky jako námi komentované studie (i pře skutečnost, že tyto studie měly první vyhodnocení po 2 měsících terapie), druhé hodnocení bylo po 6 měsících terapie. Po 6 měsících terapie jsme dosáhly lepších výsledků než tyto studie. Je ovšem nutno připomenout, že soubor pacientů je malý (9 pacientů).

ZÁVĚR
Naše zkušenosti jsou, že terapie Herceptin a Navelbin dosahuje dobrých výsledků, je dobře tolerována a snášena, byla zde zaznamenána minimální toxicita.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005