Terapie osteosarkomu a Ewingova sarkomu u dospívajících a mladých dospělých.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XI. Dětská onkologie

Číslo abstraktu: 104

Autoři: doc. MUDr. Hubert Mottl, CSc.; MUDr. Jarmila Kruseová; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; MUDr. Josef Mráček; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.; MUDr. Jiří Schovanec; MUDr. Vratislav Šmelhaus

Východisko
Cílem práce je informovat o léčebných výsledcích u osteosarkomu a Ewingova sarkomu u dospívajících a mladých dospělých léčených na KDHO FN v Motole.
Metoda a soubor
V období od ledna 1997 do října 2005 bylo na KDHO léčeno celkem 42 pacientů s osteosarkomem (OS), z nich 10 (23,8%) pacientů bylo ve vě ku nad 15 let. Od června 2001 do listopadu 2005 bylo léčeno 43 pacientů s primárním periferním neuroektodermovým tumorem/Ewingovým sarkomem (PNET/ES), z nich 18 (41,9%) bylo nad 15 let věku. Do studie jsou zařazeni pouze pacienti nad 15 let vě ku v době stanovení diagnózy. Léčba PNET/ES byla provádě na protokolem EURO-E.W.I.N.G.99 a OS modifikovaným protokolem CCG-7921, POG-9351, INT-0133. Pomě r pohlaví u celého souboru byl 19 muž ů a 9 žen, průměrný věk 17 roků 2 měsíce (15 roků 3 mě síců – 23 roků 5 měsíců). Většina pacientů měla lokalizované onemocnění (n=19; 67,9% – PNET/ES 10/18 pacientů a OS 9/10 pacientů). Ve skupině PNET/ES převažovala extraskeletální lokalizace (n=4) a postižení žebra (n=4), zatímco u OS dominovala afekce femuru (n=4) a tibie (n=3). V histologickém obraze OS byla nejčastě ji varianta osteoblastická (n=6) následovaná chondroblastickou (n=3). Radikální operační výkon u pacientů s lokalizovaným onemocně ním absolvovalo 7 (77,8%) pacientů s OS a 5 (50%) s PNET/ES, kde však u dalších 3 pacientů byl radikální výkon proveden vstupně při stanovení diagnózy (celkem n= 8, 80%). Recidiva/progrese onemocnění byla prokázána u 6 (60%) pacientů s OS a u 9 (50%) pacientů s PNET/ES. Průměrná doba sledování u pacientů s OS je 3 roky 1 měsíc a s PNET/ES je 2 roka 3 měsíce.
Výsledky
Z celkového počtu 18 dospívajících s PNET/ES je 9 (50%) v kompletní remisi (CR), 1 (5,6%) pacient je léčen pro progresi onemocnění a 8 (44,4%) zemřelo na progresi základního onemocnění. Ve věkové skupině do 15 let s PNET/ES žije v CR 19 (76%) dě tí a zemřelo 6 (24%). Z 10 pacientů s OS jsou 4 (40%) v CR, 1 (10%) je léčen pro progresi a 5 (50%) pacientů zemřelo na progresi onemocně ní. Ve věkové skupině do 15 let dě tí s OS je 20 (62,5%) v CR a 12 (37,5%) pacientů zemřelo na progresi.
Závěr
U malého souboru pacientů jsou léčebné výsledky u dospívajících méně příznivé než u mladší věkové skupiny. Zkušenosti s protokolem EURO-E.W.I.N.N.99 jsou příznivé, ale celkové hodnocení bude možné až po dokončení studie. V léčbě osteosarkomu je zřejmé, že standardní kombinace cytostatik dosáhla maxima terapeutických úspěchů a je nutno hledat nové léčebné modality cíleně působící na nádorovou populaci.

Podporováno výzkumným záměrem VZMZ 64203/6710.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007