Terapie ovariálních tumorů hraniční malignity

Konference: 2004 VII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 16

Autoři: P. Čechovský; K. Sedláčková

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint

Ovariální tumory hraniční malignity

Stojí na rozhraní benigních a jednoznačně maligních nádorů ( borderline)
Zřejmě se nejedná o předstupeň invazivního karcinomu - jiná patogeneze
Představují asi 10-15% všech ovariálních epiteliálních tumorů
Vrchol incidence asi o 10 let dříve než u karcinomů (v 4 - 5 deceniu)

Ovariální tumory hraniční malignity - prognóza
- Většinou velmi dobrá
- Nutno vyloučit low grade karcinom ovaria, primární peritoneální Ca, Ca GIT
- 10 leté přežití (97% stádium I, 90% stádium II, 88% stádium III )
(Trimble 2002)
Možná je však recidiva po více než 10 letech

HISTOLOGIE

CHARAKTERISTIKA:
epiteliální proliferace a stratifikace, atypie, mitotická aktivita, absence invaze do stromatu ( mikroinvaze?)

ROZDĚLENÍ:
serózní, mucinózní, endometroidní, světlebuněčný, uroteliální (kazuistiky)

Ovariální tumory hraniční malignity - serózní
- 25-30% bilaterální výskyt,
- 30% šíření mimo ovária ( peritoneum, lymfatika). Metastázy či multifokální vznik nezávisle na Tu ovaria?
- Implantáty na peritoneu:
neinvazivní ( endosalpingiosa)
invazivní
- na nich závisí prognóza pacientky
- primární peritoneální karcinom?

Mikropapilární a kribriformní serózní tumor hraniční malignity
Specifický podtyp STHM
Horší prognóza: Častěji bilaterální výskyt, Častěji vyšší stádia, Častěji zakládá invazivní peritoneální implantáty =>mikropapilární serózní karcinom?

Ovariální tumory hraniční malignity - mucinózní

HISTOLOGIE
intestinální typ - 85%: v 10% postižení obou ovarií; (pseudomyxoma peritonei - původní tumor se nenachází v ovariu, ale v GIT - appendix)
endocervikální typ - 15%: bilaterální výskyt ve 40%

Většinou nehomogenní tumory - nutný extenzivní histologický sampling k vyloučení low grade karcinomu.
Zřídka výskyt peritoneálních implantátů

Ovariální tumory hraniční malignity - vyšetření

Předoperační vyšetření + staging
- soubor vyšetření jako u ovariálního karcinomu
- Ca 125 může být zvýšeno u STHM
- informovaný souhlas pacientky - s důrazem na zachování fertility
Peroperační vyšetření
- ZMZRLÝ ŘEZ - výsledek většinou „nejméně LMP“
- vyloučí spolehlivě benigní tumor ( 94%) - ALE až ve 27% se v definitivním preparátu nalezne invaze
(Menzin et all., 1995)

Ovariální tumory hraniční malignity - terapie

Operační řešení
většina autorů doporučuje provedení kompletního chirurgického stagingu
ALE: Winter et all, 2002: - retrospektivní studie:
- 48 pacientek kompletní chirurgický staging
- 45 pacientek bez chirurgického stagingu
Závěr: Survival and recurrence rates were not significantly different between staged and unstaged patients who had surgery for low malignant potential tumors of the ovary.

Operační léčba LMP tumorů

Radikální:
- celková inspekce dutiny břišní + laváž
- hysterektomie s bilaterální adnexektomií
- omentektomie
- appendektomie - vždy u mucinózních!
- exstirpace všech implantačních ložisek - pokud možno R0
- exstirpace všech suspektních lézí, random biopsie
- lymfadenektomie(?)

Operační léčba LMP tumorů

Konzervativní u mladých žen (zachování fertility)
- celková inspekce dutiny břišní + laváž
- adnexektomie ( event. cystektomie?)
- důkladná inspekce, ale ne excize z druhého ovaria (pokud není makroskopicky postižené)
- omentektomie
- appendektomie - vždy u mucinózních!
- exstirpace všech implantačních ložisek
- biopsie všech suspektních lézí, random biopsie
- lymfadenektomie(?)

Operační léčba LMP tumorů

Insufficientní operace:
- operace mimo onkocentrum, očekává se benigní diagnóza, není k dispozici freeze
- adnexektomie, event. cystektomie, často ruptura tumoru
- bez chirurgického stagingu
druhé čtení histologie
=>reoperace + kompletní staging? ( Rob et all, 2002)
=>dispenzarizace? (Vasey, 2003)

Adjuvantní terapie

Většina pacientek nerecidivuje - nutno vyloučit low grade invazivní Ca
U žádné adjuvantní terapie doposud nebyl prokázán efekt na přežití pacientek
Adjuvantní CHT nezlepšuje prognózu
ani u rizikových pacientek
ani po operaci s ponecháním rezidua
=>LMP tumory jsou rezistentní k CHT

Follow up
 • Zvláště důležitý u žen po konzervativní operaci ( vyšší riziko recidivy)

  • Gynekologické vyšetření

  • Ca 125 ( serozní tumory)

  • Vaginální UTZ - nejpřesnější diagnostika recidivy (Zanetta et all, 2001)

 • Gravidita nezhoršuje prognózu

 • IVF - možná stimulace ovulace (Beiner 2001)

 • Po ukončení reprodukce radikalizující operace?


Terapie recidivy

 • Opět chirurgická - debulking

 • Histologie - invazivní low grade karcinom 75%, recidiva LMP 25% (Crispens 2002)

 • Chemoterapie

  • nízká response rate

  • nemá vliv na přežití


Otázky do budoucna...


 • Určení přesnějších prognostických faktory (DNA ploidita, p53 overexprese …)

 • Určení vztahu peritoneálních implantátů k ovariálnímu tumoru ( multifokální vznik?)

 • Stanovení významu kompletního chirurgického stagingu

 • Stanovení role mikroinvaze, mikropapilárního STHM

 • Nalezení efektivní adjuvantní terapie u pacientek s high risk tumory

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2004