Topotecan u relabujícího karcinomu děložního čípku - kazusitické sdělení

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 044p

Autoři: MUDr. Lubomír Slavíček; MUDr. Stanislava Cahová

ÚVOD:

Karcinom děložního čípku představuje onemocnění s incidencí 15/100.000 žen, která stále klesá. Tradiční léčbou je operace a/nebo radioterapie. Použití chemoterapie je jen okrajové, nepočítáme-li dnes již standardní konkomitantní podávání cis-platiny (nebo paclitaxelu) souběžně s radioterapií.

V případě relapsu je prognosa pacientek špatná a 90% pacientek zmírá do 5 let. U lokálních recidiv lze zvažovat lokální léčbu, která nebyla použita v první linii. U vzdálených relapsů je nutno jako základní modalitu volit systémovou léčbu, tedy chemoterapii. V poslední době se zkouší i použití Avastinu. V každém případě ale jde o paliativní léčbu.


CHEMOTERAPIE U KARCINOMU ČÍPKU:

Od studií GOG 26 a 43 v 80.letech je za standard léčby pokročilého a recidivujícího karcinomu čípku považována cis-platina v dávkování 50 mg/m2 lx za 3 týdny. Další cytostatika prokázala maximálně stejnou účinnost. Ve snaze o zlepšení výsledků byla CDDP kombinována s dalšími cytostatiky. Přestože bylo dosaženo vyššího počtu odpovědí než v monoterapií, celkové přežití nebylo prodlouženo.Topotecan, inhibitor topoizomerázy I, vykázal aktivitu v monoterapii i v kombinaci s CDDP. Tuto kombinaci vybrala GOG pro studii fáze III u pokročilého karcinomu čípku.

V roce 2005 byla zveřejněny její výsledky. Studie GOG 179 jako první prokázala delší přežívání v rameni s kombinovanou léčbou oproti ramenu se samotnou cis-platinou.


KAZUISTIKA:

Pac. J.C., ročník 1946. V anamnéze Ebsteinova anomálie plícnice, jinak bez komorbidit. V březnu 2006 léčena pro karcinom děložního čípku pT1b pN0 M0 operací podle Wertheima.
Histologicky šlo o epidermoidní karcinom. V dubnu 2007 vysloveno na vaginálním UZV podezření na lokální recidivu. V květnu 2007 potvrzena lokální recidiva v pánvi a navíc zjištěny mnohočetné metastázy do plic.Pacientka zahájila chemoterapii režimem CDDP + topotecan v dávkování CDDP 50 mg/m2 1.den a topotecan 0,75 mg/m2 1.-3.den s intervalem 3 týdnů. Po. 4.cyklu v srpnu 2007 byla provedena kontrolní CT vyšetření a bylo zjištěno úplné vymizení všech metastáz na plicích. Podobně vymizel i patologický nález v malé pánvi. Po podání 5 cyklu byla léčba ukončena.Podle předpokladu byla klinicky nejvýznamnější hematologická toxicita, zejména trombocytopenie, která si opakovaně vyžádala podání trombonáplavů. Růstové faktory nebyly podávány vůbec. Všechny cykly byly podány v termínu a nebylo nutno prodlužovat intervaly ani redukovat dávku topotecanu..Nehematologická toxicita byla minimální a nevyžádala si zvláštních opatření. Antiemetika ovšem byla podávána preventivně v rámci každého cyklu. Dnes je pacientka 4 měsíce od skončení léčby a je stále bez známek onemocnění.


ZÁVĚRY:

  • Potvrdila se dobrá účinnost kombinace CDDP+etoposid

  • Tolerance léčby byla velmi dobrá

  • Léčbu provázela významná hematologická toxicita, zejm.trombocytopenie

  • Na dobré odpovědi se pravděpodobně podílela skutečnost, že šlo o terén bez předchozí radioterapie a chemoterapie CDDP

Datum přednesení příspěvku: 18. 1. 2008