Topotecan u relabujícího karcinomu děložního čípku

Konference: 2010 XVII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Nádory děložního hrdla

Číslo abstraktu: 012

Autoři: MUDr. Věra Benešová; MUDr. Lubomír Slavíček; MUDr. Stanislava Cahová; MUDr. Marie Havlásková

Úvod

Karcinom děložního čípku představuje onemocnění s incidencí 15/100.000 žen, která stále klesá. Tradiční léčbou je operace a/nebo radioterapie. Použití chemoterapie je jen okrajové, nepočítáme-li dnes již standardní konkomitantní podávání cis-platiny souběžně s radioterapií.

V případě relapsu je prognóza pacientek špatná a 90 % pacientek umírá do 5 let. U lokálních recidiv lze zvažovat lokální léčbu, která nebyla použita v první linii. U vzdálených nebo inoperabilních relapsů a u metastatického onemocnění je nutno jako základní modalitu volit systémovou léčbu, tedy chemoterapii. V každém případě ale jde o paliativní léčbu.


Chemoterapie u karcinomu čípku

Od studií GOG 26 a 43 v 80. letech je za standard léčby pokročilého a recidivujícího karcinomu čípku považována cis-platina v dávkování 50 mg/m2 1x za 3 týdny. Další cytostatika prokázala maximálně stejnou účinnost. Ve snaze o zlepšení výsledků byla CDDP kombinována s dalšími cytostatiky. Přestože bylo dosaženo vyššího počtu odpovědí než v monoterapii, celkové přežití nebylo prodlouženo (tab. 1).

Tabulka 1: Průměrné počty odpovědí (CR+PR) na jednotlivá cytostatika a kombinace.

Topotecan, inhibitor topoizomerázy I, vykázal účinnost v monoterapii i v kombinaci s CDDP.

V roce 2005 byly zveřejněny výsledky studie fáze III GOG 179. V rameni s režimem CDDP+topotecan bylo dosaženo 28 % objektivních odpovědí a poprvé bylo dokumentováno delší přežívání oproti ramenu se samotnou cis-platinou.

Soubor pacientek:

V letech 2007–2009 jsme léčili celkem 6 pacientek s relabujícím karcinomem čípku děložního. Charakteristiku souboru a výsledky léčby uvádí tabulka č. 2. Všechny pacientky obdržely 5–6 cyklů režimu CDDP 50 mg/m2 1. den + topotecan 0,75 mg/m2 1.–3. den s intervalem 3 týdnů.
Výsledky:

U 1 pacientky byla dosažena CR, u 1 PR, u 2 pacientek byla dosažena stabilizace a u 2 progrese onemocnění.

Z nežádoucích účinků byla klinicky nejvýznamnější hematologická toxicita, která byla zaznamenána u všech pacientek. U 1 pacientky byla natolik závažná, že si vyžadovala podání trombonáplavů. Růstové faktory nebyly podávány. U žádné pacientky nebylo nutno prodlužovat intervaly ani redukovat dávku topotecanu. Nehematologická toxicita byla minimální a nevyžádala si zvláštních opatření. Antiemetika byla podávána preventivně v rámci každého cyklu.

Kazuistika:

Pac. J. C., ročník 1946. V anamnéze Ebsteinova anomálie plícnice, jinak bez komorbidit. V březnu 2006 léčena pro epidermoidní karcinom děložního čípku pT1b pN0 M0 operací podle Wertheima. V dubnu 2007 zjištěna lokální recidiva (obr. 1) a navíc mnohočetné metastázy do plic (obr. 2).


Obr.1


Obr.2

Pacientka zahájila chemoterapii režimem CDDP + topotecan v květnu 2007. Po 4. cyklu v srpnu 2007 byla provedena kontrolní CT vyšetření a bylo zjištěno úplné vymizení všech známek nemoci jak v pánvi (obr. 3), tak na plicích (obr. 4).

Závěr


Potvrdila se dobrá účinnost kombinace CDDP+Hycamtin. Léčba byla dobře tolerována, nejvýznamnějším
nežádoucím účinkem byla hematologická toxicita, zejm. trombocytopenie, ale zcela reverzibilní. Pacientky, léčené primárně operací dosáhly lepší výsledky než léčené radioterapií +CDDP.


Literatura

  1. Long H. J., Bundy B., Grendys E. C., et al.: Randomized phase III trial of Cisplatin with or without topotecan in carcinoma of the uterine cervix: a gynecologic oncology group study, J Clin Oncol, 23: 4623–33, 2005.
  2. Moore D. H.: Chemotherapy for Advanced, Recurrent, and Metastatic Cervical Cancer, Journal of the NCCN,Network Vol 6, 1, Jan. 2008.
  3. Robati M., Holtz D., Dunton C. J.: A review of topotecan in combination chemotherapy for advanced cervical cancer, Therapeutics and Clinical Risk Management 4(1) 213–218, 2008.
  4. Pazdur R., Wagman, L. D., Camphausen K. A., Hoskins W. J. (eds.): Cancer Management:
    A Multidisciplinary Approach, 12th Edition, 2010.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2010