Transplantace krvetvorných buněk a její dopad na kvalitu života – pohled pacientů 3 měsíce po převodu buněk

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: S14

Autoři: Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.; P. Vítková; P. Havlíková; K. Krištofová; J. Dresler; Jana Ščudlová; D. Weissová; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

ÚVOD
Transplantace krvetvorných buněk (TKB) a s ní spojený přípravný režim je mnohdy jedinou kurabilní možností v případě nádorového onemocnění krvetvorby. Tento léčebný postup sebou nese i svá rizika komplikace. Položili jsme si otázku, jak hodnotí pacienti s odstupem 3 měsíců svou kvalitu života ve vztahu ke zdraví.

METODY
K hodnocení kvality života ve vztahu ke zdraví jsme použili dotazník EORTC QLQ-C30, laboratorní ukazatele stavu krvetvorby (Hb, Trom, Leu) a Karnofského skóre. Tyto a další doplňující parametry jsme hodnotili před převodem krvetvorných buněk, 10 dní po převodu a 3 měsíce po TKB (den +100).

CHARAKTERISTIKA SOUBORU
Hodnocení zahrnuje 27 pacientů s mediánem věku 53 (27 – 64) let, kteří podstoupili TKD v období 6/2004-11/2004. Z diagnóz byla zastoupena zhoubná onemocnění krvetvorby - nehodgkinský lymfom, mnohotný myelom, akutní a chronická myeloidní leukémie.

VÝSLEDKY
První výsledky v časném potransplantačním průběhu ukazují významné změny v oblasti vnímaní kvality života ve vztahu ke zdraví (obr.).Pacienti uvádějí zhoršení kvality života ve 2/3 sledovaných ukazatelů kvality života. Dochází k poklesu laboratorních ukazatelů – hemoglobin: medián 97.0 (79.0-127.0) g/l, leukocyty: medián 0.6 (0.1-5.7) a trombocyty s mediánem 30.0 (5.0-84.0). Přes tento statisticky významný pokles, který předpokládáme, nebyla potvrzena závislost laboratorních hodnot ve vztahu ke kvalitě života vnímané pacienty.

ZÁVĚR
Aktuální výsledky zahrnující údaje ze sledování ke dni +100 po převodu krvetvorných buněk budou k dispozici po statistické analýze a uvedeny v prezentaci. Pro validnější údaje je ovšem nutná spolupráce s dalšími transplantačními centry. Také follow-up hodnocení bude třeba prodloužit na 12 měsíců. Sesterská, prospektivní studie zabývající se hodnocením kvality života se rozbíhá pod zkráceným názvem QOL-A.2004. V současné době jsme navázali spolupráci s transplantačními centry v ČR a SR, jejichž aktivní zapojení do hodnocení bude iniciováno v únoru 2005.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005