Úloha nádorového supresoru PTEN v karcinomech mammy: in vitro studie

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Molekulární a laboratorní diagnostika nádorů

Číslo abstraktu: 27

Autoři: MUDr. Alice Hlobilková, Ph.D.; J. Knillová; Mgr. Michaela Šváchová; P. Skýpalova; V. Kryštof; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Úvod
Mutace nádorového supresoru PTEN byly nalezeny v glioblastomech, maligních melanomech, karcinomech prostaty, prsu a dalších nádorech, zejména v pokročilých stádiích nádorové progrese. PTEN vykazuje fosfatázovou aktivitu k substrátům lipidového i proteinovách charakteru. Uplatň uje se v regulaci signální dráhy, buněčného cyklu, adheze a migrace.

Cíl
Posoudit vliv nadměrné exprese PTEN a jeho fosfatázově inaktivní mutace His123Tyr (H123Y) na expresi proteinů
uplatňujících se v regulaci buněčného cyklu a dráhy PI3-K/PKB/Akt.

Metodika
Příprava plazmidů, in vitro mutageneze, kultivace buněčných linií derivovaných z karcinomu mammy MCF-7, BT-549 a jejich transfekce, analýza buněčného cyklu pomocí inkorporace bromdeoxyuridinu, elektroforéza, Western blot analýza, imunocytochemická detekce a kinázová esej.

Výsledky
Transfekce PTEN vedla k inhibici vstupu buněk do fáze S buněčného cyklu a snížení kinázové aktivity komplexu cyklin E/cdk2, transfekce mutace H123Y způsobovala pokles exprese proteinů p21Waf1/Cip1, p27Kip1 a zvýšení fosforylace PKB/Akt u linie MCF-7. U linie BT-549 bylo po transfekci PTEN pozorováno pouze snížení fosforylace PKB/Akt.

Závěr
PTEN se podílí na regulaci buněčného cyklu a signální dráhy phosphatidyl-inositol-3-kinázy/protein-kinázy B/Akt(PI3- K/PKB/Akt). Z našich výsledků vyplývá, že efekt PTEN u používaných mammárních nádorových linií je podmíněn funkčností nádorových supresorů p53 a pRb.

Práce byla podpořena granty GAČR 204/01/0488, IGA MZ ČR NC 6779-3 a MSM 151100001.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004