ÚLOHA SESTRY V PÉČI O PACIENTY S NÁDORY SLINIVKY, JATER A PODJATERNÍ KRAJINY

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory; Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XIX. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: XIX/165

Autoři: Lada Hanákova

 

Pacienti s nádory slinivky břišní se na stacionáři nevyskytují často, ale v poslední době vidíme pacienty v dobré kondici, kteří dosahují delšího přežití. Vyskytují se také i nové postupy a chemoterapeutické režimy. Pacienti v dobrém stavu s PS 0-1 (tedy bez závažnějších obtíží) podstupují někdy neoadjuvantní léčbu (za účelem zmenšení nádoru a lepší operability). Nejvíce se jedná o velmi náročný režim FOLFIRINOX s poměrně značnou toxicitou a to hlavně hematologickou. Většina pacientů potřebuje na rozdíl od podobných, běžně užívaných režimů FOLFOX a FOLFIRI, premedikaci setrony a někdy i aprepitantem. Léčbu je nutné podávat do centrální žíly (port nebo PICC), což je náročné na zkušenost i zručnost. Také výskyt komplikací je u tohoto režimu častější, a proto musíme být i při telefonické konzultaci pozorní a toto vše mít na paměti. Pokud dojde ke zmenšení nádoru, je indikována operace. Odstup od poslední chemoterapie k operaci bývá 3-6 týdnů, výkon je velmi náročný a často dochází ke komplikacím při hojení. U adjuvantní chemoterapie (pooperační) kromě 5-fluorouracilu je užíván i gemcitabin, léčba je půlroční a relativně nenáročná - bez větších nežádoucích účinků. Problémem je samozřejmě dojíždění pacientů mimo spád, kdy plátce hradí léčbu v zařízení nejbližšímu bydlišti. I tento fakt je na komunikaci s pacientem poměrně náročný. Nádory lokálně pokročilé, ale inoperabilní, jsou řešeny konkomitantní chemoradioterapií s fluorouracilem, pokud je pacient v dobrém stavu, u pacientů PS 2 je spíše užíván pouze gemcitabin bez ozáření. Paliativní léčba u inoperabilních nádorů nebo u metastatických se řídí stavem pacienta. U pacientů s PS 0-1 je užíván FOLFIRINOX a někdy v 2. linii režim nab-paclitaxel + gemcitabin. I zde se jedná o režimy s vysokým emetogenním potenciálem a vyšší hematologickou toxicitou. Současně s protinádorovou léčbou je nutné si vždy u pacienta všímat ikteru, hubnutí, bolesti a ascitu, protože léčba podpůrná má u nádorů slinivky na kvalitu života vysoký vliv. Spotřeba opiátových náplastí bývá u pacientů běžně kolem 250-400 MCg/hod, stejně tak jako je minimálně u poloviny z nich nutný sipping. Dobře nastavená podpůrná léčba má velký vliv na kvalitu i délku života nemocných.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016