Úloha ultrazvuku v predikci invaze myometria u pacientek s karcinomem endometria.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 209p

Autoři: doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D.; Doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

Vlastní sdělení

Karcinom těla děložního je 4.nejčastějším zhoubným nádorem ženské populace v České republice. Dle údajů NOR z roku 2007 je incidence 32,6 případů na 100 tis.žen/rok, což v absolutních číslech představuje 1726 případů/rok. Mortalita u karcinomu těla děložního je 10/100 tis. žen/rok, v absolutních číslech to představuje 532 případů/rok. Karcinom těla děložního se vyskytuje v 75% postmenopauzálně, v 25% premenopauzálně, z toho v 5% před 40.rokem života ženy. Obligatorní vyšetřovací metody u karcinomu těla děložního jsou komplexní gynekologické vyšetření včetně anamnézy, kompletní laboratoř, interní vyšetření, RTG plic a ultrazvuk pánve a dutiny břišní. V 7.vydání manuálu stagingu zhoubných nádorů dle American Joint Commitee on Cancer 2009 se zavádí nový T symbol. Odpadá třístupňovitost T1 a invaze je hodnocena v kritériích, zda tumor přesahuje polovinu síly myometria. Odpadá rovněž význam hodnocení invaze jen do sliznice hrdla děložního (T2a) a význam hodnocení pozitivity laváže peritoneální dutiny, kdy dříve byl tento nález automaticky korigován v klasifikaci na stádium IIIA. Zásadním cílem je zavést do rutinní praxe expertní ultrazvukové vyšetření s důrazem na hodnocení všech kritérií ukazujících na rozsah možného postižení dělohy, regionálních mízních uzlin a detekci vzdálených metastáz. Expertní UZ vyšetření je provedeno onkogynekologem, který zároveň pacientku operuje, čímž je zajištěna okamžitá zpětná vazba. Při předoperačním posouzení hloubky myometrální invaze při transvaginálním ultrazvukovém vyšetření nejčastěji používáme měření vzdálenosti tumor-seróza, tj. nejmenší vzdálenost mezi tumorem a perimetriem a její porovnání se šíří nepostiženého okolního myometria. Měření není striktně závislé na projekci dělohy. Za období 01/2009-12/2010 jsme na našem pracovišti operovali 94 pacientek s diagnózou karcinomu těla děložního ve stadiu I dle FIGO klasifikace. U celkem 78 pacientek byla hloubka invaze tumoru do myometria hodnocena správně, u 16 pacientek chybně. U chybně hodnocených pacientek byl v 10 případech nález nadhodnocen a v 6 případech podhodnocen. Transvaginální sonografie byla úspěšná při hodnocení myometrální invaze v 83% (78/94) případů (senzitivita 83%, specificita 89%). Expertní ultrazvukové vyšetření se stává rutinní součástí stagingu. Dle výsledků publikovaných studií je přesnost hodnocení invaze tumoru do myometria dle ultrazvuku 84%, dle magnetické rezonance 81%. V hodnocení šíření nádoru do hrdla dělohy je ultrazvuk ještě přesnější, a to v 92%, magnetická rezonance v 85%.

Závěr

Expertní ultrazvukové vyšetření je zcela zásadní a současně dostupnou a ekonomicky výhodnou vyšetřovací metodou ke stanovení přesného předoperačního stagingu, stanovení operability a naplánovaní adekvátní radikality výkonu. Používá se rovněž v rámci dispenzarizace onkogynekologických pacientek a v rámci screeningu u pacientek s hereditárními syndromy v onkologii. Kvalita výsledků expertního ultrazvukového vyšetření je závislá nejen na erudici lékaře, jako každá metoda má i toto vyšetření svoji ‘learning curve’.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011