Úplná odpověď jaterních metastáz karcinomu prsu při léčbě bevacizumabem – kasuistika 2 nemocných.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 194p

Autoři: MUDr. Tomáš Vlásek

Metastatický karcinom prsu je onemocnění současnými prostředky nevyléčitelné, cílem léčby je tedy především prodloužení života nemocných při zachování či zlepšení kvality života. Jedním z cílených léků je Avastin (bevacizumab), který prokázal vysokou účinnost u několika typů nádorových onemocnění.

Studie E2100 hodnotila účinnost bevacizumabu v kombinaci a paklitaxelem a prokázala zvýšení četnosti odpovědí a prodloužení přežití bez progrese, při velmi dobrém profilu bezpečnosti.

O účinnosti bevacizumabu u nemocných s metastazujícím karcinomem prsu jsme měli možnost se přesvědčit i v praxi. V kasuistice uvádíme léčbu 2 pacientek (41 a 64 let) s metastatickými ložisky v játrech. U obou nemocných došlo k úplné odpovědi při léčbě kombinací paklitaxel + bevacizumab a následné udržovací léčbě samotným bevacizumabem. V obou případech je odpověď dlouhodobá, delší než rok. Léčbu obě nemocné velice dobře snášely. I naše zkušenost ukazuje, že bevacizumab je velice účinný a bezpečný lék.

MUDr. Tomáš Vlásek, prim. MUDr. Jiří Bartoš, MBA Onkocentrum Liberec

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011