Úroveň informovanosti žien s karcinómom prsníka o ich ochorení.

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Ostatní

Téma: NLZP - blok I

Číslo abstraktu: 042

Autoři: I. Gulášová; RNDr. Zuzana Bačíková, Ph.D.; E. Zacharová; prof. MUDr. Ján Breza (1948-), CSc.; MUDr. Ivan Riedl; M. Kyasová

Úvod

Karcinóm prsníka je zhubné ochorenie, ktoré vychádza z buniek prsnej žľazy a vyznačuje sa intenzívnym tumorom v žľazovej časti prsníka. Uzlík, či hrčka v prsníku znamená pre každú ženu veľkú psychickú záťaž, ktorú sprevádza veľký strach zo straty prsníka a obavy z predčasnej smrti. Dlhé desaťročia ľudstvo bojuje proti tejto zákernej chorobe, ktorá sa súhrnne označuje ako rakovina. Najčastejším zhubným ochorením u mužov je rakovina pľúc a prostaty. U žien najčastejším nádorom je rakovina mliečnej žľazy. Na Slovensku na ňu ochorie ročne okolo 3 500 žien. K tomu, aby sa ochorenie včasne zistilo a dalo sa tak úspešne liečiť a ženu vyliečiť, môže prispieť samo vyšetrovaním prsníkov každá žena. V našom prieskume sme sa zamerali na rizikové faktory, ktoré postihujú ženy v každom veku a môžu ‚naštartovať ochorenie‘. Ďalej sme sa sústredili na aspekt, či ženy venujú dostatočnú a potrebnú pozornosť predchádzaniu vzniku uvedeného ochorenia.


Ciele prieskumu

 • C1 - zistiť vekovú hranicu /skupinu/, v ktorej sa ochorenie najčastejšie nachádza a úroveň informovanosti žien o možnosti vzniku onkologického ochorenia – rakoviny prsníka.
 • C2 - zistiť či ženy, ktoré sú postihnuté týmto ochorením majú problémy na pracovisku, alebo v domácom prostredí.
 • C3- zistiť, úroveň informovanosti žien o metóde samo vyšetrovania prsníkov.Z cieľov prieskumu vyplynuli tieto ďalšie úlohy prieskumu:

 • U1 - zistiť všeobecné poznatky respondentiek o onkologických ochoreniach.
 • U2 - zistiť úroveň informovanosti respondentiek o najčastejšie vplývajúcich faktorov na vznik rakovinového ochorenia.
 • U3 - zistiť úroveň zdravotného uvedomenia respondentiek vo vzťahu k realizácii prevencii vzniku rakovinového ochorenia prsníkov.Vychádzajúc z cieľov prieskumu sme si stanovili 3 pracovné hypotézy:

 • H 1: Predpokladáme, že najviac postihnuté rakovinou mliečnej žľazy sú ženy v produktívnom veku.
 • H 2: Predpokladáme, že častejšie sa ochorenie vyskytuje u žien žijúcich v stresových podmienkach.
 • H 3: Predpokladáme, že ženy, ktoré sú informované o včasnom diagnostikovaní ochorenia rakoviny mliečnej žľazy vyhľadajú lekárske vyšetrenie skôr ako tie, ktoré o problematike nemajú žiadne informácie.Metódy prieskumu


Pri spracovávaní prieskumu sme použili uvedené metódy:

 • teoretickú analýzu odbornej literatúry
 • empirické metódy prieskumu ako rozhovor, pozorovanie v etape pilotnej štúdii, a ako hlavnú metódu prieskumu dotazník vlastnej konštrukcie.
 • metódy kvalitatívnej a kvantitatívnej obsahovej analýzy dotazníkových položiek.Základný súbor prieskumu /respondentská vzorka/

Prieskum sme uskutočnili v Onkologickom ústave sv. Alžbety, na onkologickom oddelení na Heydukovej ulici v Bratislave, ďalej vo vybraných prsníkových ambulancií v Bratislave, v Trenčíne, a v Považskej Bystrici.Analýza a interpretácia výsledkov prieskumu

Dotazník sme rozdali 100 respondentkám, z toho počtu 95 respondentiek zodpovedalo na všetky položky. Z 95 respondentiek boli 15 vo vekovej hranici od 30-35 rokov. Vo veku 56-75 rokov odpovedalo 35 respondentiek. Najviac postihnutých žien bolo vo vekovej hranici od 40-55 rokov, z čoho vyplýva, že respondentky sú ešte v plne produktívnom veku. Respondentky, ktoré odpovedali mali základné, stredoškolské aj vysokoškolské vzdelanie. Najviac boli postihnuté ženy so stredoškolským vzdelaním, z čoho vyplýva, že ženy pracujúce v rôznych rezortoch, či už s ľuďmi alebo pri práci s rôznou technikou sú častejšie postihnuté s onkologickým ochorením mliečnej žľazy, ako ženy so základným alebo vysokoškolským vzdelaním.Tabuľka 1 Rodinný stav respondentiek

n07579151650100

Rodinný stav    
Vydatá    
Vdova    
Rozvedená 5  
Slobodná 0  
N 95  


Najviac postihnutých žien s diagnózou karcinóm prsníka bolo vydatých žien.


Tabuľka 2 Informácie o pôrodnosti

a)

n%80841516100

Máte deti    
Áno    
Nie    
N 95  
Respondentky odpovedali kladne v 84 percentách. Z tabuľky jasne vyplýva, že diagnózou karcinómu mliečnej žľazy trpia ženy, ktoré rodili, ale aj tie, ktoré nerodili.


b)

n%2111789100

Problém počas tehotnosti    
Áno    
Nie    
N 19  c)

n15
2045105

  Počet detí   0   1   2   3   4   N 95U žien, ktoré porodili do 30 veku života 2-3 deti je výskyt karcinómu menej pravdepodobný ako u žien, ktoré rodili približne v 30 veku života.


Z tabuľky 2b vyplýva, že väčšina respondentiek počas tehotnosti nemala žiadne problémy.

Z tabuľky 2c vyplýva, že ženy postihnuté karcinómom prsníka sú ženy, ktoré majú 1, 2, 3 aj 4 deti, ale aj také, ktoré deti vôbec nemajú, teda vôbec nerodili.


Tabuľka 3 Návštevnosť gynekologickej ambulancie

n%55303204221100

Ako často navštevujete gynekologickú ambulanciu    
Nikdy    
Raz do roka    
Raz za päť rokov 0  
nepravidelne 40  
Raz za desať rokov 20  
N 95  Na základe analýzy výsledkov prieskumu môžeme konštatovať, že v súčasnosti ženy častejšie navštevujú gynekologickú ambulanciu ako uvádzame v tabuľke 3, tiež, že nepravidelne navštevuje gynekologickú ambulanciu 40 respondentiek, čo predstavuje 42 percent žien z nášho základného súboru a raz do roka 30 respondentiek, čo predstavuje 32 percent z nášho základného súboru. Pri pravidelných gynekologických prehliadkach sa môže skôr zachytiť aj zhubné ochorenie, ktoré je ešte v počiatočnom štádiu a je kurabilné.


Tabuľka 4 Návšteva lekára pri problémoch respondentiek:

n%65683032100

Vyskytli sa u vás problémy pre ktoré ste navštívili lelára?    
Áno    
Nie    
N 95  
Z tabuľky 4 vyplýva, že 30 respondentiek, čo predstavuje 32 percent žien navštívilo lekára pri zdravotných problémoch a 65 respondentiek, čo predstavuje 68 percent žien, lekára nenavštívila. Niektoré respondentky uviedli, že mali bolesti v podbrušku, iné hrčky na prsníku alebo mali problémy pri menštruácii. Je zarážajúce, že niektoré ženy vyhľadali lekársku pomoc, no väčšina z nich lekára vôbec nenavštívilo. Ani si neuvedomujú akému riziku vystavujú seba i svojich najbližších, ktorí budú s nimi prežívať ťažké chvíle pri oneskorenom stanovení diagnózy, ktorou je určite karcinóm mliečnej žľazy.


Tabuľka 5 Prehľad o prvých príznakoch na prsníkoch:

n%7568004,5054,5
151454,554,5100

Aké zmeny ste pozorovali na prsníku    
Hrčka    
Modrina    
Výtok z bradavky 5  
Prejavy zápalu 0  
Vtiahnutie kože    
Bolesť    
Vtiahovanie bradavky    
Zmeny veľkosti prsníka    
N 110  Z odpovedí respondentiek vyplýva, že väčšina z nich spozorovala hrčku na prsníku pri bežnej dennej hygiene. Hrčka, ktorá sa u nich objavila, vznikla po úraze alebo menšom udretí na prsník. Preto žena, ktorá sa udrie, by mala k takémuto stavu pristupovať zodpovednejšie.


Tabuľka 6 Znázornenie najčastejšieho miesta výskytu hrčiek na prsníku

n%25231092714
27100

Na ktorom mieste ste zistili prvé príznaky    
Horný vonkajší kvadrant    
Horný vnútorný kvadrant    
Dolný vonkajší kvadrant 30  
Dolný vnútorný kvadrant 15  
Bradavka 30  
N 100  Podľa kvadrantov prsníka má karcinóm prsníka rôznu lokalizáciu. Na základe odpovedí respondentiek vyplýva, že najviac býva postihnutý horný vonkajší kvadrant prsníka.


Tabuľka 7 Vznik prvých príznakov

n%1010,51516,0
31,542,0100

Kedy ste pozorovali prvé príznaky    
Pred niekoľkými dňami    
Pred mesiacom    
Pred rokom 30  
Pred niekoľkými rokmi 40  
N 95  Ženy, ktoré spozorujú prvé príznaky a včas navštívia lekára, je pravdepodobnosť vyliečenia oveľa lepšia, ako u tých žien, ktoré lekára nenavštívia včas.


Tabuľka 8 Prehľad o prekonaní úrazu

n%35376063100

Utrpeli ste nejaký úraz, ktorý by mohol zanechať zmeny na prsníku    
Áno    
Nie    
N 95  Veľké percento žien uviedlo, že vážny úraz na prsníku nikdy nemali. Niektoré respondentky 37% uviedli, že takýto úraz mali, čo vlastne mohlo spôsobiť zmeny, ktoré viedli k zhubnému ochoreniu.


Tabuľka 9 Prehľad o hormonálnej terapii

n%559095100

Užívate hormonálne prípravky    
Áno    
Nie    
N 95  Za ďalší rizikový faktor môžeme na základe našich zistení z prieskumu považovať aj hormonálnu činnosť a reprodukčnú funkciu u žien.


Tabuľka 10 Doba užívania hormonálnych prípravkov


n%0000
00909555100

Ako dlho ich používate?    
Jeden mesiac    
Pol roka    
Rok    
Nikdy    
Iné    
N 95  90 respondentiek uviedlo, že nikdy neužívali žiadne hormonálne prípravky. 5 respondentiek uviedlo, že užívajú rôzne antikoncepčné tabletky.

Tabuľka 11 Genetický vplyv


a)

n%60633537100

Vyskytli sa vo vašej rodine nádorové ochorenia?    
Áno    
Nie    
N 95  b)

n%354430386
606100

V akom rodinnom vzťahu?    
Matka    
Otec    
Starý otec 5  
Stará matka 5  
Brat 0  
Sestra 5  
N 80  Veľmi často sa hovorí o genetickej dispozícii, pritom však na rozdiel od iných genetických ochorení, nie je nádorové ochorenie dedičné. Rakovinové gény sa neprenášajú z rodičov na potomkov. Avšak poškodením rodičovských chromozómov môžu vzniknúť mutované gény, tzv. onkogénny. Tie sa potom môžu prenášať na deti. To znamená, že dieťa, ktoré zdedilo onkogénny, môže získať rakovinu ľahšie, ako dieťa, ktoré žiadne onkogény nemá.


Tabuľka 12 Prehľad o abúzech

n%10130073
14100

Máte nejaké zlozvyky?    
Fajčenie koľko-kedy    
Alkoholické nápoje    
Pitie kávy 55  
Iné 10  
N 75  Zhubné ochorenie prsníka má stúpajúcu tendenciu. V súčasnom trende sú ženy preťažené a uponáhľané. Cigarety sú považované za chemický karcinogén, ktorý poškodzuje nie len samotného fajčiara, ale aj pasívnych fajčiarov.


Tabuľka 13 Prehľad o stravovaní respondentiek

n%65683032100

Stravujete sa    
Pravidelne    
Nepravidelne    
N 95  
Ženy, ktoré sa pravidelne stravujú, môžu znížiť rozsah svojho ochorenia, ak pravidelne dodržujú správnu životosprávu. Zistili sme, že respondentky poznajú dôležitosť pravidelného stravovania.


Tabuľka 14 Prehľad o zložení stravy

n%7562,52017012,58100

Vaša strava obsahuje mäsité výrobky    
Mäsité výrobky    
Zelenina    
Tuky 0  
Cukry 15  
Iné 10  
N 120  
Čerstvé ovocie a zelenina môžu zohrať dôležitú úlohu v boji proti rakovine, lebo majú vysoký obsah C vitamínu, ktorý pôsobí na imunitný systém organizmu a tým predchádza vzniku rôznych infekcií.


Tabuľka 15 Zápalové ochorenia mliečnej žľazy

n%15168084100

Prekonali ste už infekcie prsnej žľazy?    
Áno    
Nie    
N 95  
Rôznych zápalových ochorení pribúda v súčasnej dobe u všetkých ľudí. Podceňovanie každého ochorenia môže viesť ku vzniku rôznych infekcii.Tabuľka 16 Prehľad stresovej situácie

n%40425558100

Rodinná situácia    
Problém    
Bez problému    
N 95  
Na základe odpovedí vyplýva, že väčšina respondentiek má doma vážne rodinné problémy. Práve neustále hádky, spory, stresy môžu byť príčinou rôznych ťažkostí, ktoré môžu byť ‚spúšťacím mechanizmom‘ vzniku zdravotných problémov.Tabuľka 17 Psychická spokojnosť pacientky


n%65683032100

Cítite sa vyrovnaná    
Áno    
Nie    
N 95  
Väčšina respondentiek aj napriek amputácii prsníka bola psychicky vyrovnaná. Je to pozitívne zistenie, že také vysoké percento žien sa s touto vážnou diagnózou vyrovnalo.


Tabuľka 18 Prehľad o úrovni spokojnosti žien na ich pracovisku

n%303225264042100

Ste spokojná so svojou prácou?    
Áno    
Nie    
Neviem    
N 95  
Tabuľka 19 Prehľad o vyťaženosti v zamestnaní respondentiek

n%303225264042100

Je pre vás vaše zamestnanie psychicky náročné?    
Áno    
Nie    
Neviem    
N 95  Ak je zamestnanie psychicky náročné, to znamená, že respondentky sú často vystavované stresu. Stres spôsobuje zmenu vo fyziológii základných chemických procesov i negatívne vplýva na základné funkcie organizmu a zvyšuje náchylnosť ku všetkým ochoreniam, osobitne rakoviny.Tabuľka 20 Zdôverenie sa respondentiek

n%6036,4533018,219,13521.20000
159,153100

O svojom probléme ste sa niekomu zdôverili?    
Manželovi    
Priateľovi    
Priateľke    
Rodičom 15  
Deťom    
Príbuzný    
Linke dôvery    
Nikomu    
Lekárovi    
N 165  
Tabuľka 21Prehľad o zákrokoch robených na mliečnej žľaze

n%40425558100

Robil sa už operačný zákrok na prsnej žľaze?    
Áno    
Nie    
N 95  
Pacientky liečené pre cysty a displázie prsníka sú častejšie indikované k operácii prsníka. Takéto stavy považujeme za prekarcenózy.


Tabuľka 22 Význam a metóda samo vyšetrovania

n%75792021100

Poznáte metôdu samovyšetrovania prsníkov?    
Áno    
Nie    
N 95  
Z nášho zistenia vyplýva, že ženy poznajú princíp samo vyšetrovania prsníkov. Ženy, ktoré si prsníky vyšetrujú pravidelne poznajú ich tvar a štruktúru. Akúkoľvek zmenu, ktorú zistili, by mali oznámiť svojmu lekárovi.


Tabuľka 23 Prehľad o samo vyšetrovaní prsníkov

n%
1010,545471010,5303200100

Ako často si podľa vás majú ženy vyšetrovať prsníky?    
Každý deň    
Raz za mesiac    
Raz za rok    
Kedykoľvek    
Netreba    
N 95  
Pravidelné vizuálne a manuálne vyšetrenia oboch prsníkov by si mala každá žena vykonať za účelom včasného zistenia eventuálnych novotvarov, zmien tvaru a iných zmien prsníkovej žľazy, ktoré môžu byť príznakom rakoviny prsníka. Palpácia musí ale byť systematická a správna.Tabuľka 24 Kedy by si respondentky mali vykonávať samo vyšetrovanie prsníkov

n%
1516252635/td>372021100

Kedy sa má vykonávať samovyšetrovanie prsníkov?    
Pred menštruáciou    
Hneď po ukončení    
Týždeň po ukončení    
V polovici menštruačného cyklu    
N 95  
Samo vyšetrovanie prsníkov sa má vykonávať raz za mesiac na druhý až siedmy deň po skončení menštruácie. Vtedy sú prsníky mäkké a uvoľnené. Ženám, ktoré sú už v menopauze sa prsníky odporúča samo vyšetrovať vždy v prvý deň v mesiaci.

Vzhľadom na stanovené pracovné hypotézy môžeme zhrnúť výsledky prieskumu:

 • H1 – sa potvrdila: ženy v produktívnom veku sú najviac postihnuté rakovinou mliečnej žľazy. Je to odraz súčasného životného trendu, kde sú ženy ako matky a manželky veľmi vyťažené a prepracované. V práci sa na ženu kladú vysoké nároky a v domácnosti na ňu čakajú materinské povinnosti, starostlivosť o domácnosť a partnerské povinnosti.
 • H2 – sa potvrdila: stres vplýva na celkový zdravotný stav organizmu a jeho imunitný systém. Súčasná ekonomická situácia a sociálna neistota v rodinách vyčerpáva ženu, ako aj iných rodinných príslušníkov. Ženy, ktoré sa cítia osamelé, ale aj tie, čo žijú bez partnera, či už s deťmi, alebo bezdetné sa ťažšie dokážu vyrovnať so stresovou situáciou.
 • H3- sa potvrdila: u respondentiek sa prejavila rozdielnosť v úrovni informovanosti o nádorových ochoreniach, najmä v otázkach o samo vyšetrovaní prsníkov, prevencii ochorenia a liečebných možnostiach.


O týchto skutočnostiach je verejnosť veľmi málo informovaná. Veľmi málo žien vie o včasných možnostiach liečeniach a včasných štádiách ochorenia. Môžeme konštatovať, ako nedostatočne sú spropagované viaceré dosiahnuté výsledky. V psycho-sociálnom kontexte majú veľký význam pri riešení problémov aj činnosti rôznych klubov, internetové stránky, ako aj linky dôvery.


Záver

Žiaden človek snáď nedostal väčšiu zodpovednosť, ale aj povinnosť voči svojmu blížnemu ako sestra a lekár. Svoje poslanie vykonávajú na základe tzv. prirodzeného zákona, ktorého základom je rešpektovanie individuálneho práva každého človeka na život. Prístup skutočného záujmu a súcitu, citlivosti k pacientkiným najbližším osobným pocitom a reakciám by mal byť súčasťou vedomého profilu osobnosti sestry. Taktiež samozrejmosťou a povinnosťou každého človeka by mali byť preventívne prehliadky. Pretože v dnešnej dobe, keď ešte nepoznáme liek proti rakovine je táto metóda jediný spôsob boja proti tomuto zákernému ochoreniu.


Adresa autorky: Doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD.

Narcisová 40

821 01 Bratislava, SR

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010