Úroveň povědomí české veřejnosti o onemocnění maligním lymfomem a její spokojenost s poskytováním informací ve zdravotnictví (výsledky průzkumu veřejného mínění).

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: XXI. Lymfomy

Číslo abstraktu: 187

Autoři: Lída Šimáčková; Ing. Kateřina Klásková

Průzkum mapující znalosti, postoje, názory a představy české veřejnosti týkající se tématu onemocnění lymfomem a dále vybraných témat zdravotnictví obecně, byl realizován ve spolupráci LYMFOM HELP, o.s. a Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR v červnu 2008.

Z výsledků vyplynulo, že přesné povědomí o tom, co je to lymfom, má pouze 6% českých občanů, kteří odpověděli, že se jedná o rakovinu lymfatické tkáně. Do souvislosti s rakovinou obecně dává lymfom 15% respondentů, 4% lidí si pod pojmem lymfom vybaví nemoc obecně, 2% oslovených pak (neonkologické) onemocnění lymfatického systému. Více než čtvrtina populace patnáctiletých a starších (27%) si tedy se slovem „lymfom" spojuje onemocnění.

Další alarmující nedostatek vědomostí mají lidé o svém těle. Tři čtvrtiny neví, co je to lymfatický systém. Situace je o to vážnější, že se počet nově diagnostikovaných pacientů s tímto druhem onkologického onemocnění neustále zvyšuje. Jeho výskyt je dokonce vyšší než leukémie, kterou téměř 70% veřejnosti mylně označilo za nejčastější zhoubné onemocnění krve.

Druhá část průzkumu byla zaměřena na hodnocení toků informací ve zdravotnictví a hodnocení kvality poskytované lékařské péče. Zde bylo zjištěno, že jen pouhých 6% dotázaných je spokojeno s tím, jak lékaři a zdravotnický personál poskytují pacientům informace o jejich zdravotním stavu a možnostech léčby, a že téměř 1/2 dotázaných by uvítala více informací. Většina respondentů, tedy 80% je rovněž toho názoru, že by se pacient měl podílet na rozhodování o léčbě své nemoci, avšak více jak polovina občanů (53%) zhodnotila reálnou možnost českých pacientů podílet se na rozhodování o léčbě negativně.

Výsledky průzkumu dále potvrzují, že míra spokojenosti se zdravotní péčí se odvíjí především od zdravotního stavu dotázaného a jeho životní úrovně. Se zhoršujícím se zdravotním stavem jsou respondenti častěji nespokojeni s lékařskou péčí a naopak, přičemž nespokojena je více jak polovina respondentů (56%) se špatným (tzn. „docela špatný" a „velmi špatný") zdravotním stavem.


LYMFOM HELP, o.s. (www.lymfomhelp.cz) je pacientská organizace, která vznikla na podporu pacientům s maligním lymfomem a jejich blízkých a poskytuje poradenství a pomoc lidem, kteří onemocněli maligním lymfomem. Významným úkolem sdružení je také zvýšení povědomí o této nemoci a její veřejná osvěta.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009