Úskalí léčby triple negativního karcinomu prsu

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Systémová léčba, panelová diskuse

Číslo abstraktu: 020

Autoři: MUDr. Markéta Palácová

V programu pod názvem Specifika a úskalí léčby triple negativních karcinomů prsu

Karcinom prsu je dnes chápán jako heterogenní skupina nádorů, které mají odlišnou prognózu a odpověď na léčbu. Karcinom prsu je prvního solidní nádor, u kterého byla použita cílená léčba. Jde o hormonální léčbu, jejíž cílovou strukturou jsou estrogenové receptory. Další cílenou léčbou je trastuzumab namířený proti HER-2 receptoru. Po zavedení trastuzumabu do léčby karcinomu prsu se vyčlenila nová skupina karcinomů, tzv.triple negativní karcinomy. Po zavedení genové exprese za pomoci použití DNA microarrayové se karcinomy prsu začaly dělit do 5 skupin: luminal A, luminal B, breast like, basal-like a HER-2 pozitivní.

Pod pojmem triple negativní karcinom se rozumí karcinom prsu s negativními estrogenovými a progesteronovými receptory bez overexprese HER-2 proteinu. Často dochází k slučování triple negativního karcinomu prsu s basal-like karcinomem, který je definovaný pomocí genové arrayové analýzy. Triple negativní karcinomy prsu reprezentují cca 10-17% všech karcinomů prsu a většina z nich (80-90) exprimuje basal-like genotyp.

Triple negativní karcinom prsu se vyskytuje hlavně u mladších pacientek, často nosiče mutace BRCA1.

Klinicky se jedná o agresivní nádory s horší prognózou a vysokým rizikem vzdálených metastáz (orgánové a mozkové metastázy) ve srovnání s ostatní populací pacientek (medián doby od diagnózy onemocněn do rekurence je 18,8 měsíce vs 30,7 měsíce u pacientek s non triple negativním karcinomem prsu). Doba od diagnózy do úmrtí je taky kratší (7,5 měsíce vs 17,5 měsíce u non triple negativního karcinomu prsu).

Jedinou léčebnou možností v adjuvanci ale i u metastatického onemocnění je chemoterapie. Nádory jsou většinou citlivé k nejčastěji používané cytostatické kombinaci: antrycklin/taxan. V současné době se vedou diskuse o zařazení platinového derivátu do léčby triple negativních karcinomů prsu. V 4 klinických studiích s menším počtem pacientek prokázala cisplatina vysokou léčebnou odpověď (bylo dosaženo 18-40% kompletních patologických remisí, u pacientek s mutací BRCA1 až 72%). Slibným cytostatikem se zdá být i ixabepilon, který je v současné době schválen k léčbě metastatického karcinomu prsu v FDA. V současné době probíhají klinické studie, které se zabývají přínosem ixabepilonu v adjuvantní léčbě u triple negativního karcinomu prsu.

S ohledem na uvedené plyne nutnost identifikace cílové struktury pro léčbu i u triple negativního karcinomu prsu. Byla definovaná řada struktur včetně vimentinu a basal cytokeratinů. Jedním z možných cílových struktur je i VEGF (vascular endothelial growth factor). Některé práce prokázaly vyšší hladinu VEGF v séru u pacientek s triple negativním karcinomem prsu ve srovnání s pacientkami s jiným fenotypem nádoru (8,2 pg/l vs 2,7 pg/l).

Klinické studie, které kombinovali chemoterapii s bevacizumabem u pacientek s metastatickým karcinomem prsu, prokázaly zlepšení léčebných výsledků i u pacientek s triple negativním karcinomem prsu. V současné době byla uzavřena klinická studie, která má za cíl vyhodnotit přínos jednoleté adjuvantní léčby bevacizumabem u pacientek s triple negativním karcinomem prsu.

Poly (ADP-riboza) polymeráty (PARP) je enzym, který hraje důležitou roli v buněčné proliferaci a opravě DNA, hlavně u nádorových buněk. Inhibitory PARP mohou efektivně vyřadit možnost opravy DNA hlavně u nádorových buněk, které mají mutovaný gen BRCA1 nebo BRCA2. Na konferenci ASCO 2009 byly uvedené první výsledky klinické studie u pacientek s triple negativním metastatickým karcinomem prsu, která prokázala výrazně lepší léčebné výsledky po přidání PARP inhibitoru ke kombinaci cytostatik gemzar s platinovým derivátem. Inhibitory PARP se zdají být v současné době jednou z nejslibnějších cest cílené léčby.

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010