ÚSKALÍ MAGNETICKÉ REZONANCE PRSOU

Konference: 2006 XIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Diagnostika karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 006

Autoři: MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; MUDr. Jiřina Řezáčová; MUDr. Jitka Kohoutová; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Cíl:
Cílem sdělení je prezentace možností využití magnetické rezonance jako doplňkové modality v diagnostice onemocnění prsu a zároveň upozornit na některá její úskalí.

Metodika:
Na našem pracovišti provádíme vyšetření MR prsou již 2 roky na přístroji Magnetom Symphony (Siemens). Používáme dedikovanou dvojitou prsní cívku. Pacientka je při vyšetření v poloze na břiše a oba prsy jsou lehce komprimovány v prsní cívce. Nejprve je provedeno nativní vyšetření obou prsou T1W a STIR sekvence v 5 mm vrstvách v transversální orientaci. Po podání kontrastní látky provádíme dynamické vyšetření obou prsou T1W s potlačením tuku v 1,2 mm vrstvách. Po dokončení vyšetření provádíme subtrakci pre a postkontrastních skenů, měříme intenzitu signálu v místech podstatného zvýšení signálu a provádíme konstrukce křivky změny intenzity signálu v čase.

Diskuze:
Senzitivita MR prsou se pophybuje v rozmezí 93 96 %. Tato metoda má však relativně malou specificitu ( 65 80 %), která je ovlivněna mnoha faktory, například kvalitou přístroje a vyšetřovacím protokolem. Nejčastějšími indikacemi při včasném záchytu karcinomu prsu pomocí magnetické rezonance jsou odlišení pooperačních a postiradiačních změn od recidivy karcinomu prsu, diferenciální diagnostika maligních a benigních lézí, detekce multifokálních či multicentrických lézí, mladé pacientky s „densní“ žlázou, vysoce rizikové ženy (BRCA mutace, RA+), stavy po augmentaci, přio metastatickém postižení lymfatických spádových uzlin a hledání primárního tumoru, hodnocení úspěšnosti neoadjuvantní chemoterapie. Kontraindikace jsou obdobné jako u jiného vyšetření pomocí magnetické rezonance.
U této metody existují však i indikační omezení. Je doporučeno provádět toto vyšetření s odstupem 6 měsíců po chirurgickém výkonu či biopsii, dále 12 18 měsíců po ukončení radioterapie. Výsledek tohoto vyšetření může být významně ovlivněn hormonálními vlivy (hormonální terapií, hormonální substitucí a fází menstruačního cyklu). Při nemožnosti dodržení doporučovaných intervalů či při nevhodném načasování bez ohledu na hormonální stav pacientky (je doporučován 2. týden po proběhlé menstruaci) hrozí falešně pozitivní či negativní výsledek.
Při hodnocení lézí prsu je důležité hodnotit morfologické znaky v kombinaci s charakterem opacifikace ložiska po podání kontrastní látky během dynamického vyšetření. Na závěr přednášky uvedeme několik kazuistik našich pacientek vyšetřených pomocí magnetické rezonance ve FN Hradec Králové.

Závěr:
MR prsou stojí v diagnostickém algoritmu za mamografií a ultrasonografií. Je to modalita s vysokou senzitivitou, ale poměrně nízkou specificitou. Je málo efektivní při diferenciální diagnostice mikrokalcifikací, patologické sekrece při odlišení zánětu od zánětlivého karcinomu.

Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 20. 10. 2006