Úskalí nerve sparing techniky u Ca colli uteri

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XVIII. Gynekologické nádory

Číslo abstraktu: 166

Autoři: MUDr. Radek Chvátal

Úvod

Ze zkušenosti a literatury je onkologickým operatérům známo, že 80 procent operovaných pro Ca colli uteri /Ia2-IIa/ vykazuje různý stupeň poškození periferní inervace močového měchýře, proximální třetiny pochvy a rekta. Disparátní skupinu lze jen obtížně diferencovat, kriteria dysfunkcí lze obtížně definovat /věk, komorbidity, stage, BMI, použitá koagulační technika/. I když respektujeme podmínky tzv. Tokyo method preparace jsou výsledky neuspokojivé. Optimistické výsledky japonských kolegů nekorelují s údaji evropských a amerických kolegů. Osobní pozorování po více než 70 laparoskopických výkonech šetřících periferní inervaci, kde jsem ortodoxně aplikoval standardní postupy nerve sparing preparace sympatické a parasymatické potvrzují tuto inkoherenci.

Metoda

Technika je definována dvěma kroky. Preparací plexu hypogastrického, jeho fuse s mesoureterem, disekce této junkce v oblasti distální části lig. vesikovaginale a dále šetřením systému parasympatického-motorického /plexus pelvinus/ vycházejícím z kořenů S2-S3/ nepřekročením distální hranice dané průběhem a rectalis media resp. véna „cervicalis".

Jak dokumentuji obrazem, lze postup v relevantním čase ovládnout.

Diskuse

Důvody nejednotných výsledků v kontradikci s japonskými pracovišti, jsou postulovány jako variabilita průběhu společných drah sympatických a parasymatických ve ventrální části lig. vesikovaginale u kavkazské populace, kde patrně hraje roli i diferencovaná distribuce tukové tkáně a nemožnost exaktní preparace.

Závěr

Optimistické je, že čím dál více kolegů se zabývá „neuro mappingem" malé pánve. Možnost, jak problém definitivně vyluštit, se nabízí v metodě LANN - Laparoscopic Neuro Navigation - stanovení individualizované funkční kartografie malé pánve jako součásti operačního plánu. Metoda je podmíněna kvalitní technikou, ať již laparoskopickou nebo robotickou.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2009