Úskalia a dôsledky nedostatočnej komunikácie u mladej pacientky s novo diagnostikovaným karcinómom prsníka, pri odmietnutí štandardnej liečby

Konference: 2013 18. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Pro nelékařskou sekci

Číslo abstraktu: 032

Autoři: Mgr. Erika Zámečníková; Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.

Úvod:

 Karcinóm  prsníka   je   najčastejšie   onkologické   ochorenie   ženskej   populácie, so stúpajúcou incidenciou. Neoddeliteľnou súčasťou komplexnej starostlivosti o pacientky je komunikácia    zdravotníckych    pracovníkov    s pacientkami.    Komunikácia    pochádza z latinského slova comunico, comunicare, čo znamená v preklade do slovenčiny oznamovať, niekomu sa s niečím zverovať, spoločne sa radiť. V poslednom období, sú mnohé pacientky, vzhľadom na dostupnosť a vplyv rôznych médií a internetu, presvedčené o tom, že práve alternatívna medicína je najvhodnejší spôsob liečby ich onkologického ochorenia. Mnohokrát aj napriek náročnej komunikácii  lekár - pacientka, sestra  - pacientka, končia rozhovory neúspešne a v neprospech pacientky.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, komunikácia, alternatívna medicína

Abstrakt:

 Komunikácia je nepopierateľne neoddeliteľnou súčasťou onkologického ošetrovateľstva  a akéhokoľvek  ošetrovateľstva  vôbec.  Vždy  vedieme  s pacientmi  priamu a dvojsmernú komunikáciu.

 V kazuistike sa venujeme tridsaťštyri ročnej pacientke, s vysokoškolským vzdelaním, 2 roky po IVF, ktorá bola v máji 2011 odoslaná na naše pracovisko so suspektným karcinómom v hornom kvadrante a suspektným fibroadenómom v hornom laterálnom kvadrante pravého prsníka. Už od prvého dňa, nakoľko išlo o mladú pacientku, podozrenie na malígny nález a skutočnosť, že má doma ročnú dcérku, sme s ňou viedli rozsiahle rozhovory. Od prvého dňa prejavovala zvláštnu neistotu v navrhované diagnostické metódy, ktoré  na základe  opakovaných  rozhovorov  napokon  absolvovala.  Odporučili sme  jej aj návštevu psychiatričky, ale  keďže  ju  objednala  na druhý  deň,  tak  už  k nej  nešla, čo komentovala, že ona najlepšie vie, čo je pre ňu dobré. Na základe jednotlivých vyšetrovacích metód bol pacientke zistený duktálny invazívny karcinóm do 4 cm v hornom kvadrante pravého prsníka (core-cut biopsia), s patologickou léziou (cytologicky verifikovaná suspektná metastáza karcinómu prsníka) na rozhraní mediálnych kvadrantov až v hornom mediálnom   kvadrante,   suspektné   satelitné   ložiská   v dolnom   mediálnom   kvadrante a na rozhraní dolných kvadrantov vpravo (cytologicky stromálne fragmenty, albuminoidné precipitáty, bez malígnych elementov)  a ložisko  s reaktívnymi   zápalovými a fibroproduktívnymi zmenami (core- cut biopsia) ľavého prsníka.

 Navrhované  chirurgické   riešenie,   s následnou   adjuvantnou   liečbou,   pacientka, aj napriek náležitému poučeniu lekárom, odmietla. Potom nasledoval široko rozsiahly rozhovor  v komunikačnom  kanáli   lekár   -   pacientka,   následne   sestra   -   pacientka, ale so záverom, že pacientka už má naštudovanú liečbu „zvláštnou diétou“, ktorá už pomohla mnohým ľuďom, len zdravotnícki pracovníci si to nechcú pripustiť a ona sa chce venovať maximálne svojej dcérke. Napokon, aj napriek všetkému, rozhovor ukončila, podpísala negatívny reverz, sľúbila a podpísala, že o mesiac príde na kontrolu a na odbery krvi a odišla. V daný termín, neprišla, ani sa nám opakovane nedarilo štyri mesiace dovolať sa jej na mobil. Po štyroch  mesiacov sme  sa  s ňou  telefonicky  skontaktovali,  ona  nám  však  oznámila, že na kontrolu už nechce prísť, vraj niečo pre svoje zdravie robí a naznačila nám, že si neželá, aby sme ju kontaktovali.

 Ale napokon nás v máji 2012 skontaktoval jej manžel, nakoľko pacientka bola hospitalizovaná   v inej   nemocnici   pre   bolesti   chrbta   od 03/2012   a celkovú   slabosť, s diagnostickým záverom: karcinóm prsníka vpravo s lymfadenopatiou v pravej pazuche, stav po alternatívnej terapii  -  makrobiotická strava,  kachexia.  Pacientku  priviedol  manžel, na základe klinického vyšetrenia mala popisovaný karcinóm v hornom laterálnom kvadrante 45 x 40 mm, s paketom lymfatických uzlín do 30 mm v pravej axile s výraznou kachexiou.

 Pacientka bola ihneď hospitalizovaná pre karcinóm prsníka T2N2M1, MTS v skelete a rozvrat vnútorného prostredia, kde zahájila paliatívnu chemoterapiu. Už bez problémov súhlasila s chemoterapiou a v tomto štádiu žiadala aj mastektómiu.

 ...škoda, že spolupráca zo strany pacientky nastala až v štádiu, kde mala miesto len paliatívna medicína...

Datum přednesení příspěvku: 11. 1. 2013