Validace české verze dotazníku kvality života EORTC QLQ H&N35 u pacientů s nádory ORL

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Organizace a hodnocení onkologické péče

Číslo abstraktu: 184

Autoři: MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA; MUDr. Miloslav Pála, Ph.D. MBA,; Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; MUDr. Pavel Vítek, PhD.

Úvod
Pro smysluplné hodnocení vlivu primárního onemocnění a léčby i pro hodnocení časových změn kvality života v průběhu léčebného procesu onkologických pacientů je nutné používat standardizované a validované dotazníky kvality života (QLQ). Mezi ve světě nejpoužívanější QLQ patří dotazníky vyvinuté pracovní skupinou Quality of Life Group při EORTC. Tyto dotazníky jsou rozděleny na obecný (QLQ-C30) a na moduly specifické pro jednotlivé lokalizace nádorových onemocnění.
Vyvinutý dotazník H&N35 je dotazníkem specifickým pro pacienty s nádory ORL oblasti. Tento dotazník neexistoval do současnosti v platné české verzi a cílem této studie bylo provést lingvistickou validaci české verze tohoto dotazníku podle pravidel EORTC.

METODIKA

Soubor pacientů
Validační soubor sestával z celkem 10 pacientů průměrného věku 58,2 let (SD=6,7), z čehož bylo 9 (90%) mužů a 1 (10%) žena. Nejčastější nejvyšší dosažené vzdělání pacientů bylo pouze vyučení (80%), dva pacienti (20%) měli vzdělání středoškolské. Performance status pacientů v době validace dotazníku byl následující: 90% (5 pacientů), 80% (2 pacienti), 70% (2 pacienti) a 60% (jeden pacient).

Dotazník
Pro jazykovou validaci byla použita česká verze dotazníku EORTC QLQ H&N35 přeložená lingvistickými specialisty přímo v EORTC. Dotazník sestává z celkem 35 otázek pokrývajících symptomy související s primárním onemocněním a vedlejšími účinky léčby nádorů ORL oblasti.

Validace
Validace dotazníku byla založena na jeho samostatném vyplnění 10 pacienty a následném řízeném rozhovoru s každým pacientem s cílem zjistit, zda jsou všechny otázky srozumitelné nebo zda je pro pacienty problematické na některé otázky odpovědět z důvodu jejich nepříjemnosti nebo složitosti.

Výsledky
Byla provedena validace české verze dotazníku kvality života EORTC H&N35. Z pilotního testování vyplynuly především následující závěry:
Pacienti měli zásadní připomínky k celkem 16 otázkám dotazníku, pět otázek označili jako nesrozumitelných, čtyři otázky jako obtížně zodpověditelné, tři otázky byly označeny jako nepříjemné a tři otázky současně jako nepříjemné a nejasné a jedna otázka současně jako obtížná a nejasná.

Závěr
Vzhledem k tomu, že dotazník obsahoval 35 otázek, přičemž k 16 z nich měli pacienti připomínky, není tato verze dotazníku zatím použitelná. Tyto výsledky budou konzultovány s EORTC a podle standardního postupu bude definitivně dopracována platná česká verze dotazníku EORTC H&N35.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004