Verbální komunikace mezi sestrou, pacientem a rodinou

Konference: 2013 18. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Pro nelékařskou sekci

Číslo abstraktu: 022

Autoři: Dana Hadrabová; MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Pro všechny, kteří pracují v profesích, kde se setkávají s člověkem, je důležitá oblast sociálních dovedností. Pokud dochází k vzájemné výměně informací, jde o komunikaci. Komunikační dovednosti potřebujeme  ve  všech  našich  oblastech  života,  jak  pracovních, tak i v soukromém životě.

 Ztráta schopnosti komunikovat je mnohdy závažným ohrožením vztahů. Sestra používá dovednost komunikovat jako součást profesionálního vybavení. Komunikační schopnosti  slouží  k  navázání  kontaktu  s  pacientem.  Komunikace  je   dovednost, kterou je možné rozvíjet  po  celý  život  člověka.  Pokud  je splněna  podmínka  chtít, pak se můžeme kdykoliv v životě zdokonalovat.

 

V práci zdravotní sestry zaujímá výluční místo komunikace s nemocným. V praxi rozlišujeme tři druhy profesionální komunikace, každý druh má své zákonitosti a svůj význam.

 1. Sociální komunikace - jde o běžný hovor a kontakt s nemocnými osobami, o které sestry pečují.  V užším  slova  smyslu  se  jedná  o  navázání  vztahu zdravotníka a nemocného, který má v nemocničním prostředí omezený sociální Sociální komunikace se odvíjí při úpravách lůžka, hygieně, pomoci při jídle, ve volném čase na pokojích.
 2. Specifická (strukturovaná) komunikace - kdy sdělujeme pacientovi důležitá fakta, motivujeme ho ke spolupráci v léčbě. Sdělení musí být srozumitelná a vyjádřená přijatelnou formou s ohledem na aktuální zdravotní stav nemocného. Jsou to zejména informace o vyšetřeních a možných rizicích, stravování - dietním režimu apod.
 3. Terapeutická komunikace - odehrává se formou rozhovoru s nemocným, při kterém poskytujeme podporu a pomoc, například při rozhodování a přijímání nepříjemných a závažných zpráv o své nemoci

 

Charakteristika efektní komunikace:

 • mluvčí i příjemce dostávají důležité informace
 • informace jsou ve srozumitelné formě
 • je zachována důstojnost
 • je prostor pro vyjádření vlastních názorů
 • je zde prostor pro zopakování již řečeného

 

  Dobře komunikovat neznamená jen správně volit slova, ale je důležité věnovat pozornost:

 • rychlosti řeči – která by měla být úměrná naší znalosti daného tématu 
 • hlasitost - je rozdílná podle povahy sdělení 
 • mlčení - neznamená nutně nemít co říci, je to prostor pro zamyšlení 
 • výška hlasu - je odrazem emocí 
 • přítomnost slovních parazitů - slovíčka a zvuky v rozhovoru, která jsou v řeči navíc 
 • intonace - je pomocníkem při zdůraznění významu, pochopení, naléhavost.

 

Kritéria úspěšné verbální komunikace:

 1.  Jednoduchost - sdělení musí být stručné, jasné, ověřujeme, zda nemocný porozuměl poskytnutým informacím.
 2.  Stručnost - stručná informace působí profesionálně hlavně u nemocných,kteří se necítí dobře, cítí se unavení, jsou citliví na čas.
 3.  Zřetelnost - při komunikaci s nemocným musíme jasně vyjádřit podstatu věci (nepoužívat dvojsmyslná nejasná slova).
 4.  Vhodné načasování - načasovaní zohledňujeme zvláště u závažných témat, podmínkou je zajištění klidu, soukromí, nerušený prostor, dostatek času.
 5.  Adaptabilita (přizpůsobivost) - je nutné přizpůsobovat styl hovoru reakcím nemocného, sledujeme neverbální projevy pacienta, dáváme mu čas na

 

Jednou z důležitých speciálních komunikačních dovedností je naslouchání. Nasloucháním vytváříme podmínky k dalšímu rozhovoru, umožňujeme splnění přání nemocného, možnost se svěřit, dáváme ochotu dle našich možností pomoci.

 

Nasloucháme:

 • ušima - slyšíme slova, vnímáme význam slov, tón hlasu, rychlost, pomlky, pauzy
 • očima -  vidíme  výraz  obličeje,  pohled,  postoj,  pohyb  nemocného,  jedná  se o neverbální komunikaci
 • srdcem - jsme schopni zapojit emoce

 

Pro zdravotní sestru jsou při rozhovoru s pacientem důležité tyto kroky:

 • Úcta - vážíme si pacienta jako rovnocenného 
 • Důvěryhodnost - přesvědčit pacienta, že jsme hodni jeho důvěry. 
 • Ochota dávat, ne jen přijímat - nevést dialog jednostranně, vzájemně se naslouchat
 • Ochota odložit  masku  -  nepředstírat,  nehrát  si  na  někoho  jiného,  nezastírat skutečnosti, obava o vlastní pověst by měla jít stranou
 • Připravenost  ke   změnám   a   revizím   postojů     -   ochota   vzdát   se   vlastních dogmatických postojů. 
 • Citlivé odkrývání překážek v rozhovoru - při vzájemném nedorozumění je potřeba citlivě a taktně hledat příčiny a odstranit je
 • Přátelská atmosféra - vytvořit vzájemné přijetí.

 

Mezi brzdící faktory vzájemné komunikace patří :

 •  strach, abychom se neshodili 
 • namyšlenost a pochybnosti o sobě i druhých 
 • snaha druhého ovládat 
 • ztuhlost a rigidita 
 • odlišné chápání významu používaných slov 
 • příliš velká očekávání 
 • přílišný spěch
 • přílišná touha odlišovat se
 • nezralost vlastní osobnosti

  

V nemocnicích se zdravotní sestry setkávají i s dlouhodobě nemocnými pacienty. Na našem onkologickém oddělení jde o onkologické pacienty, kteří se léčí jak v ambulantní části, tak na lůžkovém oddělení. U těchto nemocných nezřídka dochází k pozvolnému zhoršování celkového zdravotního stavu a tím i postupně k úbytku soběstačnosti.

Specifickou skupinou jsou pacienti ve stádiu blížící se smrti. Zvládnutí komunikace s takto nemocnými pacienty klade velké nároky na profesionalitu zdravotní sestry, na její osobní  zralosti  a  zkušenosti.  Takto  závažně  nemocní  pacienti  mají  různé  mechanismy k vyrovnávání  se  s touto  závažnou  situací.  Může  docházek  ke  konfliktům  mezi  sestrou a pacientem, objevuje se hněv na osud a na nemoc a to se může obrátit na konkrétní osobu - nejčastěji je nejblíže zdravotní sestra. Onkologická onemocnění bývají často doprovázena různými symptomy, jednou z nejzávažnějších je bolest, ztráta soběstačnosti, nucený pobyt v izolaci,  prožívání zhoršování  zdravotního  stavu  spolupacientů. To vše vyvolává úzkost a depresivní rozladění, odmítání komunikace a nedostatek spolupráce se zdravotnickými pracovníky.

 

Nejčastější obavy takto nemocných pacientů:

 

 • Z nedostatku zájmu okolí - pocit osamělosti, nedostatek kontaktů s blízkým okolím a rodinou, nemožnost kdykoliv si popovídat, strach z opuštěnosti.
 • Strach z  dalšího  průběhu  onemocnění  -  strach  z  dalších  vyšetření,  léčby, přibývajících symptomů nemoci
 • Nemocní se obávají změn svého tělesného vzhledu, jak je přijmou příbuzní a jejich okolí.
 • Obava ze ztráty schopnosti ovládat své tělesné funkce.
 • Obava ze smrti, mnohdy se nemocný bojí okolností spojených s umíráním více než samotné smrti

 

Nemocného přijímáme (akceptujeme) se všemi projevy a nehodnotíme jeho projevy a chování.

 

 Zásady komunikace s takto závažně nemocným pacientem:

 • Projevení osobního zájmu o pacienta, pacient může vycítit z naší strany zájem o jeho osobu nebo lhostejnost
 • Sladění verbálních i neverbálních projevů.
 • Setrvání u tématu, které přináší pacient
 • Citlivé reagování na pacienta, respektování zda pacientovi vyhovuje dané téma, zda není unaven
 • Srozumitelná komunikace
 • Nepoužíváme sugestivní  manipulativní  otázky  ve  snaze  vyhnout  se  nepřímému pojmenování.

 

Postoje k péči o umírajícího souvisí s osobní zralostí každé zdravotní sestry a péče o umírajícího představuje velkou zátěž pro personál. Způsob komunikace volíme podle stadia závažnosti prii přijetí nemocného pacienta.

Každý těžce nemocný prochází několika stadii přijetí nemoci – členění dle Elisabeth Kúbler-Rossové je následující:

 

Fáze přijetí závažného onemocnění:

 •  Šok, popření - projevem je popírání existence onemocnění 
 • Hněv, vzpoura  -  zlost  na  všechno,  odmítání  ošetření,  vyvolávání konfliktů 
 • Vyjednávání, smlouvání s osudem - hledání zázračných léků, dávání slibů za uzdravení 
 • Smutek, deprese - obavy, vzdávání se, rezignace na léčbu 
 • Smíření (nemusí nastat u všech nemocných) - vyrovnání, loučení s příbuznými a blízkými, pokora

 

 Pečující zdravotnický personál si nevytváří jen vztah k takto nemocným pacientům, ale i k jeho rodině. Platí zde tvrzení, že zároveň s nemocným je nemocná i jeho celá rodina. Pro komunikaci s rodinou platí stejné komunikační zásady jako pro komunikaci s nemocným. Prožívání nemoci rodinných příslušníků je stejné, jako jejich příbuzného, ale mohou se ocitat v jiné fázi prožívání nemoci, než samotný pacient.

 Naše vstřícnost, vlídnost, ochota a slušnost, ale i požádání kolegyně o pomoc, pokud nezvládneme obtížnou komunikaci, nás usvědčuje o naší profesionalitě a lidskosti.

 

Použitá literatura:

 Venglářová M., Mahrová G., Komunikace pro zdravotní sestry", GRADA Publishing Praha 7 2006, str. 144

Datum přednesení příspěvku: 11. 1. 2013