Verifikace ozáření při teleterapii nádorů malignit

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: I. Ozařovací techniky užívané v léčbě karcinomu hrdla a těla děložního

Číslo abstraktu: 048

Autoři: J. Staňková; M. Lípová

Předneseno pod názvem Verifikace ozáření při teleterapii malignit

Základním léčebným postupem u léčby časných stádií karcinomu děložního hrdla a těla je chirurgická terapie. U pokročilých karcinomů je radioterapie jedinou léčebnou metodou. Výběr léčebných postupů u karcinomů závisí na stádiu choroby, histologii nádoru, na věku a na celkovém stavu pacientky.

Na našem oddělení v Krajské Nemocnici v Liberci denně ozařujeme kolem 100 pacientů, v přepočtu na ozařovací pole je to v průměru kolem 500. Z tohoto počtu je 25 pacientek s karcinomem děložního hrdla a těla. Za poslední rok jsme celkem ozářili 42 žen s diagnózou C 54 a 39 žen s diagnózou C 53

Příchod pacientky na naše oddělení radioterapie rozběhne mnoho operací a úkonů. Již z ambulance lékař objednává termíny na simulace před CT, dále samotnou simulaci plánu a samozřejmě i termín prvního ozáření. V Liberecké nemocnici máme čekací lhůty na ozařovaní asi 2 měsíce, s tím že upřednostňujeme předoperační a pooperační léčbu, denně zde začíná 4-5 nových pacientů.

Přesnost nastavení nemocné při každé frakci je jednou ze základních podmínek kvalitní a účinné radioterapie. K přesnosti nám pomáhají fixační pomůcky, které se stále vyvíjejí.

  • Vaclocky

  • Knee supporty

  • Belly Boardy

Cílový objem při léčbě karcinomu děložního hrdla je oblast malé pánve, kde aktuální nastavení nemocné je možné hodnotit pomocí skeletu. Zbývá prakticky pouze nejistota polohy cílového objemu vzhledem ke kostře. Nejpoužívanější ozařovací technikou je BOX technika, což znamená ozáření čtyřmi poli kdy vždy dvě jsou protilehlé. U paliativní léčby můžeme zmínit ozáření dvěmi protilehlými poli (břišní a sakrální).


Na našem oddělení jsou dva lineární urychlovače, oba značky Elekta. Starší lineární urychlovač je v provozu od roku 2002 a na rozjezd druhého přístroje netrpělivě čekáme, měl by nastat v lednu nebo únoru tohoto roku.

Oba lineáry mají portály nové generace, které jsou založeny na velkoplošných integrovaných obvodech. Výhodou oproti starším zobrazovacím metodám je, že nevykazují geometrické deformace ani optikou způsobený jasnější střed obrazu.

Má-li být zařízení využito pro okamžitou korekci polohy pacientky, je potřeba rychle vyhodnotit získaný snímek. Obvyklý postup je porovnat získaný snímek se snímkem referenčním, což může
být snímek ze simulátoru, už dříve schválený portálový snímek nebo digitálně rekonstruovaný radiogram z plánovacího systému.

Pro vyhodnocení snímků u nás se používá softwar s názvem iView GT, ten žádným způsobem neovlivňuje práci na lineárním urychlovači. Pouze obsluha se musí více soustředit při nastavování pacientky, aby nedošlo k možnému nárazu do snímkovacího portálu.

IvieW GT nám umožňuje snímání třemi různými režimy

  1. Režim jednoduché expozice
  2. Režim dvojité expozice
  3. Režim kino expozice

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2007