Vícečetné malignity u pacientů se zhoubnými nádory ledvin

Konference: 2014 XXI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT - postery

Číslo abstraktu: 06p

Autoři: MUDr. Taťána Karpianusová; MUDr. Jan Pirnos; MUDr. Václav Janovský; Eva Pačková

Souhrn:

Článek ukazuje četnost výskytu vícečetných zhoubných nádorů u pacientů maligním tumorem ledviny. Statistika zpracovává údaje pacientů léčených na urologickém oddělení a v KOC Nemocnice České Budějovice, a.s. v období let 2001-2011.

Úvod:

Nejčastějším maligním nádorem ledvin je adenokarcinom (85 %), který se vyskytuje 2 x častěji u mužů než u žen, může se vyskytovat u všech věkových katergoriích, nejčastěji však mezi 60. a 70. rokem života. Další menší skupinu tvoří uroteliální papilokarcinomy (15 %). Incidence zhoubných nádorů ledvin v současné době roste a v roce 2011 činila v ČR 15,34/100 000 obyvatel (Graf 1). Mezi nejvýznamnější rizikové faktory patří kouření, obezita, expozice azbestu, hypertenze, chronická renální insuficience, vyšší incidence byla zaznamenána u pacientů s polycystickými ledvinami.

Graf 1. Incidence a mortalita graf

 

Statistika:

V letech 2001–2011 bylo v Nemocnici České Budějovice, a.s. nově zachyceno 457 pacientů se zhoubnými nádory ledvin, z toho mělo 8 pacientů ve stejném období diagnostikovaný zhoubný novotvar druhé ledviny. Výskyt byl četnější u mužů než u žen. Histologicky se nejčastěji vyskytoval adenokarcinom 95,8 %, další skupina pacientů byla bez histologické verifikace 3,3 %. Jednalo se především o pacienty ve IV. stadiu onemocnění. Jiné zhoubné nádory se v této lokalitě vyskytovaly zřídka, např. leiomyosarkom (viz tab. 1).

Tab. 1. Rozdělení dle histologie

Adenokarcinom

95,80%

 

 

Karcinom z jasných buněk

91,60 %

 

Papilární typ

7,50 %

 

Granulární typ

0,70 %

 

Sarkomatoidní typ

0,20 %

Nádory bez histologické verifikace

3,30%

 

Ostatní (leiomysarkom, vřetenobuněčný sarkom, meta pankreatu)

0,90%

 

Nejvíce pacientů bylo diagnostikováno v I. stadiu onemocnění. V I.-III. stadiu onemocnění bylo diagnostikováno celkem 80 % pacientů a chirurgický zákrok byl dostačujícím léčebným výkonem. Stále ale zůstává poměrně vysoké procento pacientů diagnostikovaných ve IV. stadiu onemocnění (viz tab. 2).

 

Tab. 2. Rozdělení dle stadií

Stadium I

57,30 %

Stadium II

20,80 %

Stadium III

5,70 %

Stadium IV

16,20 %

Celkem u 121 pacientů bylo zjištěno jiné zhoubné onemocnění, z toho u 26 pacientů dokonce vícečetné. U 38 pacientů byl diagnostikován jiný zhoubný novotvar kůže, který se u 8 pacientů vyskytoval vícečetně a u 12 pacientů byl triplicitním či kvadruplicitním nádorem. Dále byl poměrně často zachycen zhoubný novotvar kolorekta, ledviny, prostaty a prsu (tab. 3, graf 2).

 

Tab. 3. Vícečetné malignity

ZN

Počet pacientů

%

Jiný ZN kůže (C44)

38

26,80 %

ZN kolorekta (C18, C19, C20)

16

11,30 %

ZN ledviny (C64)

14

9,90 %

ZN předstojné žlázy (C61)

12

8,50 %

ZN prsu (C50)

11

7,80 %

ZN močového měchýře (C67)

10

7,00 %

ZN ženských pohlavních orgánů (C53, C54, C56)

7

4,90 %

ZN plic (C34)

7

4,90 %

ZN horní části GIT (C16, C23, C25)

 6  4,20 %
ZN mízní a krvetvorné tkáně  4  2,80 %
Maligní melanom  4  2,80 %
ZN ORL oblasti  3  2,10 %
Ostatní (C21, C47, C49, C60, C62, C66, C69, C71, C73, C74)  10 7,00 %

 

 Graf 2. Vícečetné malignity

Statisticky se zhoubné nádory ledvin vyskytovaly nejčastěji u pacientů mezi 50. a 70. rokem života, u pacientů do 30 let byl výskyt nulový (tab. 4). Výskyt byl dále četnější u mužů (tab. 5, graf 3).

 

Tab. 4. Četnost skytu dle věkových kategorií

Věková kategorie

Počet pacientů celkem

Multiplicity

do 30 let

0

0

30 – 50 let

56

7

50 – 70 let

294

85

70 let a více

107

29

 

Tab. 5. Výskyt dle pohlaví

 

Celkem

Multiplicity

Muži

285

79

Ženy

172

42

 

Graf 3. Výskyt dle pohlaví

Závěr :

Statistika ukazuje riziko výskytu vícečetných zhoubných nádorů u pacientů s maligním onemocněním ledvin. Téměř každý 4. pacient měl v anamnéze duplicitní zhoubný novotvar a každý 12. pacient měl v anamnéze jiný zhoubný novotvar kůže. Statistika dále potvrzuje četnější výskyt zhoubného novotvaru ledviny u mužů a to i u vícečetného onemocnění. S prodlužováním délky života roste i incidence zhoubných nádorů, je proto nutné dbát na primární a sekundární prevenci malignit se snahou zajištění dostatečné kvality života. Strategie léčby by měla být vedena multioborovým týmem s individuálním přístupem k pacientovi.

Literatura:

  1. Novotný J., Vítek P. a kolektiv, Onkologie v klinické praxi, 2012
  2. Adam Z., Krejčí M., Vorlíček J. et al., Speciální onkologie, 2011
  3. Data www.svod.cz
  4. Geryk E., Štampach R., Odehnal J., Bendová M., Kubíček P., Holub J., Koška P., Vícečetné zhoubné novotvary, Sborník přednášek XIII. dny prof. Vl. Staška. ISBN, 978-80-254-1284-8.

Datum přednesení příspěvku: 17. 10. 2014