Vlastní zkušenosti s Alimtou v léčbě mezoteliomu pleury

Konference: 2009 XVII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2009_28

Autoři: MUDr. Ivona Grygárková; K. Palatka; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Maligní mezoteliom plesury je jedním z nejmalignějších a nejhůře léčitelných zhoubných nádorů. V 60. letech 20. století byla doložena etiologická souvislost mezi expozicí azbestu a vznikem tohoto onemocnění.

Je většinou diagnostikovaný v pokročilém stadiu a rezistentní k terapii. V terapii maligního mezoteliomu pleury se používá systémová chemoterapie. Dříve se používaly kombinované režimy cisplatiny s antracykliny nebo gemcitabinem, od r. 2005 se v 1. linii léčby podle doporučení Onkologické společnosti používá kombinace cisplatina s pemetrexedem (Alimta). Od r. 1990 bylo dosud na naší klinice diagnostikováno toto onemocnění u 84 pacientů. Kombinací Alimta – cisplatina bylo od konce r. 2005 diagnostikován maligní mezoteliom pleury u 26 pacientů. Podle histologického vyšetření byl nejčastějším typem epiteloidní (65,4 %), méně častým bifázický (26,9 %) a pouze 1x se vyskytl sarkomatoidní (3,8 %). Chemoterapií bylo léčeno 23 pacientů (2 pacienti léčbu odmítli, 1 je nově diagnostikován). Pacienti byli léčeni kombinací Alimta – cisplatina, pouze 2 pacienti dostali kombinaci CBDCA – Alimta (pacienti s těžkou renální insuficiencí a srdeční vadou), 2 pacienti byli léčeni pouze Alimtou v monoterapii pro špatný celkový stav. Z nežádoucích účinků dominovala u kombinovaných režimů gastroenterální toxicita (anorexie, nausea, zvracení max. gr. 3), kterou přičítáme účinkům cisplatiny. U pacientů, kteří dostávali Alimtu v monoterapii se tato toxicita neprojevila. Používali jsme standardní dávky pemetrexed 500 mg/m2 v desetiminutové infuzi, cisplatina 75 mg/m2. Pacientům byla podávána kyselina listová denně a vitamin B12 po 9 týdnů a dexamethazon 2 x 8 mg perorálně 3 dny (den před – den po chemoterapii). Ve 4 případech došlo k parciální regresi (17 %), ke stabilizaci onemocnění došlo u 13 pacientů (57 %), v 6 případech došlo k progresi onemocnění během terapie (26 %). Medián survival tohoto souboru činí 14,5 měsíce. Zavedení Alimty do léčby maligního mezoteliomu prodloužilo přežívání pacientů, přesto je maligní mezoteliom pleury stále onemocněním s velmi špatnou prognózou.

Datum přednesení příspěvku: 12. 11. 2009