Vlastní zkušenosti s cílenou biologickou léčbou u pacientů s nádory ORL oblasti

Konference: 2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Karcinom hlavy a krku

Číslo abstraktu: 038

Autoři: MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA

Karcinomy ORL oblasti se vyskytují častěji u mužů než u žen. Nejčastějším histologickým typem těchto nádorů je dlaždicobuněčný karcinom (SCC) s různým stupněm rohověni. Na buňkách SCC byl zjištěn výskyt EGFR ve vysokém procentu, a tento receptor může být blokován několika typy látek, z nich u nádorů ORL oblasti je užívána monoklonální protilátka proti EGFR cetuximab (Erbitux). Jedinou možnou indi­kací podání Erbituxu v ČR v současné době je lokálně či lokoregionálně pokročilý neoperovaný SCC ORL oblasti, který je léčen s kurativním záměrem radioterapií (RT). Studie s Erbituxem u metastatického či re­kurentního SCC ORL oblasti sice přinesly pozitivní výsledky v kombinaci s cDDP, ale v této indikaci nemá tento preparát v ČR do­končenou registraci.

Dalším preparátem, který je v klinickém zkoušení u SCC ORL oblasti, je panitumumab (Vectibix) monoklonální protilátka, plně hu­manizovaná, která je v ČR registrována (stejně jako Erbitux) pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu.

Klinickým zkoušením u tumorů ORL oblas­ti prošel i blokátortyosinové kinázy EGFR gefitinib (Ireasa). Výsledky těchto studií v indikaci pro relaxující či metastatický SCC ORL oblasti byly však spíše zklamáním.

Nejvíce zkušeností máme s podáním Erbituxu ve výše zmíněné indikaci.

Oba další zmíněné preparáty jsme měli možnost podávat v klinických studiích.

Erbitux je podáván konkomitantně s RT, cLD 70 Gy normofrakcionovaně, a to podle schématu, které bylo použito v Bonnerově studii, tj. 400 mg/m2 týden před zahájením RT (tzv. nasycovací dávka) a pak 250 mg/m2 qw po dobu RT (tj. celkem 8x).

Nejčastějšími akutními nežádoucími účin­ky jsou kožní reakce. V ozařované oblasti se jedná o zhoršení radiodermatitidy, a to až na stupeň 4 - deskavamace, krvácení, krusty. Na zbytku těla jde o různé stupně dermatitidy až po akneiformní dermatitidu. Dalším nežádou­cím účinkem bývá poškození nehtových lůžek a nehtů. Orální mukozitida se vyskytuje v nej­různějších stupních až do stupně 4 (hodnoce­no podle RTOG a podle CTC AE), byť jsme si původně slibovali, že mukozitidy se v takové formě vyskytovat nebudou.

Po ukončení podávání Erbituxu dochází poměrně rychle ke zmírnění akutních nežá­doucích reakcí. Vzhledem k poměrně krátké době sledování po ukončené léčbě není mož­né vyjádřit se o pozdní toxicitě, která je nemé­ně důležitou částí onkologické léčby.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2008