Vliv cetuximabu® a trastuzumabu®na aktivitu c-erbB receptorů buněčných linií odvozených z karcinomů prostaty a prsu

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Molekulární podstata účinku a toxicity protinádorových léčiv

Číslo abstraktu: 008

Autoři: Ing. Ivo Überall, Ph.D.; V. Lukáš; O. Bláha; Mgr. Jan Bouchal; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Úvod: Rodina receptorů c-erbB patří do skupiny transmembránových proteinů s tyrosin kinázovou aktivitou, které hrají jednu ze základních rolí v maligní transformaci buněk. Vazbou ligandu dochází k biochemickým a konformačním změnám receptorů, které vedou k aktivaci intracelulárních signalizačních drah. Změny na úrovni těchto signalizačních drah vedou ve svém důsledku ke změně migračního, proliferačního, adhezivního, diferenciačního a apoptotického potenciálu buněk.
Metodika: Byl hodnocen vliv dvou typů monoklonálních protilátek proti c-erbB1 (EGFR) (cetuximab®) a c-erbB-2 (trastuzumab®), popř. jejich kombinace na změnu exprese a funkce receptorů c-erbB. Byly použity dva typy buněčných linií odvozených od karcinomů prostaty (DU 145) a prsu (BT 474), které byly nejprve stimulovány EGF přirozeným ligandem pro c-erbB-1. Následovala inhibice c-erbB receptorů pomocí monoklonálních protilátek a byly studovány změny exprese jednotlivých receptorů c-erbB a změny jejich fosforylece.
Výsledky: Mammární linie BT 474 vyznačující se vysokou expresí c-erbB2 odpovídala na aplikaci trastuzumabu® snížením proliferace a docházelo ke změnám exprese receptoru c-erbB2. Vliv obou protilátek na proliferační aktivitu vykazoval mírný kumulativní účinek. U prostatické linie DU 145 vykazující vysokou expresi c-erbB1 docházelo ke snížení exprese c-erbB1 po aplikaci cetuximabu®. Rovněž byl sledován statut receptorů c-erbB3 a c-erbB4, avšak výsedky nebyly stabilní.
Závěry: Účinek obou monoklonálních protilátek byl závislý na stupni exprese receptorů c-erbB. Během další experimentální práce bude přistoupeno ke sledování dimerizačního statutu c-erbB receptorů, a to zejména c-erbB1 a c-erbB2. Rovněž bude sledován stupeň fosforylace jednotlivých typů receptorů c-erbB a změny exprese dalších molekul zapojených do příslušných signálních drah.

Datum přednesení příspěvku: 7. 12. 2006