VLIV HLADINY VITAMINU D NA PRŮBĚH NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ. PŘEHLED PUBLIKOVANÝCH DAT

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 295

Autoři: MUDr. Radka Obermannová

Východiska:

Nedostatek vitaminu D je asociován s vyšší incidencí některých nádorových onemocnění a také kratším přežitím. Epidemiologické a experi­mentální studie popisují inverzní vztah mezi vitaminem D a nádorovým onemocněním. Vitamin D hraje významnou roli v řadě biochemických procesů, je významným faktorem inhibující tumorózní růst, ovlivňující proces proliferace, indukující diferenciaci a apoptózu. Ačkoliv neexistuje všeobecný konsenzus, většina autorů udává optimální hladinu 25-OHD přibližně 75 nmol/L (30 ng/mL) a hladiny nad 375 nmol/L (150 ng/mL) jako potenciálně toxické (spojené se zvýšeným rizikem hyperkalcemie). Recentně publikované review zmiňuje pravděpodobnost výhodnějších hladin okolo 75 nmol/L (30 ng/mL), ideálně 90-100 nmol/L (36-40 ng/mL).

Cíl:

Přehledové sdělení se věnuje vlivu hladiny vitaminu D na prognózu nádorových onemocnění se zaměřením na kolorektální karcinom. Kolorektální karcinom je onemocnění s vysokou incidencí a patří mezi tři nejčastější příčiny úmrtí v České republice. Význam vitaminu D u kolorektálního karcinomu je podpořen experimentálními daty získanými v posledních dvou dekádách. Receptory pro vitamin D(VDR) jsou běžně exprimovány v buňkách kolorektálního karcinomu. Hladina 25-OHD je optimálním ukazatelem stavu vitaminu D v organizmu. Metaanalýza pěti epidemiologických stu­dií prokázala 51% pokles rizika kolorektálního karcinomu v případě vysokých hladin vitaminu D. Bohužel zatím neexistují klinická data hodnotící význam op­timální hladiny 25-OHD pro prognózu pacientů s již diagnostikovaným kolorektálním karcinomem. V roce 2008 K Ng a kolektiv publikovali soubor pacientů s kolorektálním karcinomem, u nějž byly vyšší prediagnostické hladiny 25-OHD asociovány se signifikantním zlepšením celkového přežití. Stejní autoři o rok později vytvořili prospektivní model analyzující význam predikovaných postdiagnostických hladin 25-OHD na prognózu kolorektálního karcinomu. Autoři udávají pravděpodobný vztah mezi vyššími hodnotami 25-OHD a prodloužení přežití.

Závěr:

Součástí přednášky bude retrospektivní analýza vztahu hladin 25-OHD a PFS na vlastním souboru pacientů s kolorektálním karcinomem léčených první linií paliativní chemobioterapie.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013