VLIV INHIBITORŮ HISTONDEACETYLÁZ NA PROTINÁDOROVÝ ÚČINEK CYTOSTATIK

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika

Téma: XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 265

Autoři: prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.; Mgr. Tomáš Groh; MVDr. Jan Hraběta; Ing. Helena Maříková; MUDr. Šimon Cipro; prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.

Východiska:

Neuroblastom (NBL) je nejčastější extrakraniální solidní nádor u dětí a je hlavní příčinou úmrtí pro nádory u kojenců. Protože epigenetická struktura DNA hraje významnou roli při vzniku NBL, může být u něj ovlivnění epigenomu další léčebnou možností. Proto sledujeme efekt inhibitorů histon-deacetylázy (HDACi) a jejich kombinací s doxorubicinem (DOXO), cisplatinou (CDDP), etoposidem (VP-16) a elipticinem na růst NBL a studujeme jejich mecha­nizmy účinku na lidské NBL linie in vitro.

Materiál a metody:

Testovali jsme účinek DOXO, VP-16, CDDP a ellipticinu na lidské NBL linie (UKF-NB-3, UKF-NB-4, IMR-32, SK-N-AS a jejich chemorezistentní subklony) v kombinaci s HDACi (kyselinou valproovou (VPA) nebo trichostatinem A (TSA). VPA se užívá k léčbě epi­lepsie a bipolárních poruch. V současnosti se protinádorové účinky HDACi klinicky testují. Studovali jsme účinky kombinace cytostatik a HDACi na NBL linie v různých sekvencích v podmínkách normoxie a hypoxie (1 % O2) - detekce apoptózy vazbou Anexinu V, změny buněčného cyklu měřené cytometrem a viabilitu buněk měřenou MTT testem a systémem XCelligence.

Výsledky:

Naše výsledky prokazují, že NBL buňky jsou citlivé jak k HDACi, tak k testovaným cy­tostatikům v normo- i hypoxii. Za podmínek hypoxie se protinádorové účinky cytostatik, ale ne HDACi, snižovaly. Vliv HDACi na cytostatiky indukovanou cy-totoxicitu NBL buněk se liší v závislosti na sledu aplikace látek. Nejvíce cytotoxická je inkubace buněk s cytostatikem následovaná kultivací s HDCi. Obrácené pořadí kultivací (preinkubace buněk s VPA) cytotoxicitu cytostatik nezvyšuje. Mechanizmus účinku takové kombinované léčby vysvětlujeme ovlivněním bu­něčného cyklu, protože VPA snižuje zastoupení buněk v S fázi, kde jsou testovaná cytostatika nejúčinnější. Významné bylo i zjištění, že přidání HDACi snížilo hypoxií indukovanou chemorezistenci NBL buněk.

Závěr:

Výsledky ukazují, že kombinace HDACi a cytostatik se může v závislosti na sekvenci podání potencovat a vhodná kombinace omezí hypoxií indukovanou chemorezistenci. Za významný pro praxi považujeme rozdíl v cytotoxicitě v závislosti na sekvenci po­dání testovaných látek.

Podpořeno granty GAUK č. 635712/2012 a GAČR P301/10/0356.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013