Vliv onkologické léčby na kardiovaskulární systém

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: Diagnostika a terapie onkologických onemocnění a její úskalí z pohledu NLZP – 2.část

Číslo abstraktu: 050

Autoři: L. Kňourková; Š. Ročková

Úvod


Kardiovaskulární onemocnění jsou v dnešní době jednou z civilizačních chorob s vysokou morbiditou a mortalitou.

U onkologických pacientů může být podáváním cytostatik poškozeno jak srdce, tak cévy.

Se srdečním poškozením se nejčastěji setkáváme u léčby antracykliny, cyklofosfamidem, fluorouracilem, trastuzumabem, bevacizumabem a i dalšími protinádorovými léčivy.

K poškození kardiovaskulárního systému může dojít několika mechanismy:

 • Toxicitou radioterapie
 • Toxicitou chemoterapie
  • poruchou koagulace
  • anémií
  • poškozením srdečního svalu
  • poškozením cévní stěny


Radioterapie

 • Jako následek radioterapie může být poškozen endotel koronárních tepen, což může vést ke vzniku aterosklerózy a následně pak k infarktu myokardu.
 • Poškození srd.svalu může vzniknout jako následek radioterapie.
 • Vzhledem k moderním technikám radioterapie klesá riziko nežádoucích účinků na myokard.

Chemoterapie - Antracykliny


Antracyklinová kardiotoxicita hlavní rizikové faktory:

 • překročení kumulativní dávky cytostatika
 • vyšší věk nemocného
 • radioterapie mediastina, levé strany hrudníku
 • onemocnění srdce v anamnéze

Léčba antracykliny je v naprosté většině případů bezpečná, pokud se dodrží kumulativní dávka.
 • Antracyklinovou kardiotoxicitu dělíme na:
 • akutní: několik hodin po podání – tachyarytmie
 • chronickou: v průběhu 1 roku od ukončení léčby – systolická dysfunkce levé komory s příznaky srdečního selhání
 • pozdní: za 4 až 20 let od ukončení léčby – z počátku asymptomatická, později známky srdečního selhávání

Před zahájením léčby:
 • EKG
 • echokardiografie

Po léčbě:
 • kardiologické vyšetření
 • echokardiografie
 • zátěžová echokardiografie

Léčba antracyklinové kardiomyopatie:

 • specifická terapie neexistuje
 • postupy jako při léčbě srdečního selhání (ACE inhibitory, beta blokátory, diuretika,…)

Chemoterapie - Trastuzumab

Používá se v léčbě časného i pokročilého karcinomu prsu

Hlavní rizikové faktory:
 • onemocnění srdce
 • ­↓ejekční frakce pod 50%
 • předchozí léčba antracykliny
 • arteriální hypertenze, angina pectoris, významná chlopenní vada
 • ↑BMI

Před léčbou:
 • kardiologická anamnéza
 • EKG
 • echokardiografie

Během léčby:
 • kontrolní EKG
 • kontrolní echokardiografie

Kardiální dysfunkce může být plně reverzibilní.

Chemoterapie - Sunitinib


Používá se především při léčbě metastatického karcinomu ledviny, kde selhala imunoterapie a další indikací je gastrointestinální stromální tumor po selhání imatinibu.

Projevy kardiotoxicity:

 • Pokles ejekční frakce levé komory se známkami levostranného srdečního selhání.

Chemoterapie - Bevacizumab

Používá se při léčbě metastatického kolorektálního karcinomu, karcinomu ledviny a metastatického karcinomu prsu.

Způsobuje:
 • hypertenzi
 • proteinurii

Kazuistika
 • Pacientka V.Č. , narozena 1948
 • Dg: ca mammae l.sin 2004
 • Stav po mastektomii 2004
 • Dále léčena kombinací radiochemoterapie, chemoterapie
 • Průběžně léčena a sledována na onkol. klinice
 • PET CT: 4/2009 progrese nálezu
 • Metastázy v lymfatických uzlinách na krku, v mediastinu, v podkoží levé strany hrudníku a zad, ložisko v těle kyčelní jámy
 • RA: matka ca ovaria v 55 letech, matčina matka ca tlustého střeva, matčin bratr ca tlustého střeva
 • PA: starobní důchodce/dříve vychovatelka
 • KA: stopkuřačka 2003, kouřila 5 cigaret denně
 • Status somaticus:
 • Pacientka plně pohyblivá, lucidní, bez neurologického nálezu, jizva po parciální mastektomii 2004 klidná, hmatány zvětšené uzliny vlevo na krku
 • Subjektivně momentálně bez potíží, mívá bolesti zad mezi lopatkami, vyřazující dopředu k levému žebru (metastázy)
 • 164 cm, 72 kg, TK 120/70, P 78 min, ozvy ohraničené, bez šelestu
 • EKG: SR 77 /min, intervaly v normě, bez ischemických změn
 • Kardiální anamnéza negativní
 • 4/2009 vzhledem k vyčerpání všech dostupných možností léčby pacientka s jejím souhlasem zařazena do klinické studie k podání :
  trastuzumab ( Herceptin) + ridaforolimus
 • Pacientka splňuje veškerá kritéria pro zařazení do klinické studie:
 • Laboratorní výsledky v normě
 • Kardiální anamnéza negativní
 • EKG v normě
 • ECHO srdce – ejekční frakce 65 %
 • Pacientka pravidelně dochází na kontroly a léčbu, která obnáší 1x týdně i.v. aplikaci Herceptinu
 • Při kontrole vždy kontrolována laboratoř, EKG, FF, každé 2 měsíce provedeno ECHO
 • Laboratorní výsledky v mezích, občas krvácení z nosu, afty, lámání nehtů, po celou dobu léčby trvá bolest mezi lopatkami
 • 4/2010, tzn. po 1 roce léčby, pacientka přichází na kontrolu, kdy udává asi týden trvající dušnost při chůzi do schodů ( NYHA II-III), otoky DKK s bolestí
 • TK 140/90, P 100/min, D 18 /min, bez šelestu, dýchání čisté, EKG – SR 78 /min, intervaly v normě, bez ischemických změn
 • Ihned provedeno ECHO srdce – ejekční frakce LK 45 %, porucha relaxace, bez známek závažné plicní hypertenze = pokles ejekční frakce o 10 % oproti nálezu 2/10
 • léčba Herceptinem přerušena
 • dále prováděny kontroly ECHO srdce, nasazena kardiolog. léčba

 • Kardiální prognóza:
 • po vysazení Herceptinu vysoká pravděpodobnost úpravy dysfunkce levé komory

 • Efekt léčby:
 • kontrolní CT s podáním kontrastní látky: v oblasti krku zvětšené uzliny již nejsou patrné, v oblasti mediastina zmenšení uzlin ze 3,3 cm na 7 mm, podkožní metastázy levé strany hrudníku a zad zmenšeny z 1 cm na pouze diskrétní neostré kontury, ve skeletu metastázy neprokázány

Závěr:

 • Onkologická léčba způsobuje řadu nežádoucích vedlejších účinků.
 • Kardiotoxicita představuje vždy závažnou komplikaci, která může ohrozit život pacienta.
 • Lékař musí komplikace léčby předvídat a pacienta sledovat.
 • Sestra musí příznaky kardiotoxicity dokonale znát, umět je vyhledávat a reagovat na ně
 • Pro pacientku V.Č. kardiotoxicita představuje:
  • přerušení onkologické léčby
  • možnost snížení pozitivního efektu léčby
  • zhoršení kvality života vzhledem k postižení srdeční funkce a z toho vyplývající klinické potíže
  • - dilema při rozhodování o dalším postupu v léčbě:

  1. léčba ano – s vědomí zhoršení kvality života z důvodu toxicity léčby
  2. léčba ne – s vědomím progrese nádorového onemocneni

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2011