VLIV PREANALYTICKÉ FÁZE NA STANOVENÍ SÉROVÝCH NÁDOROVÝCH MARKERŮ

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XX. Diagnostické metody v onkologii

Číslo abstraktu: 206

Autoři: Mgr. Kateřina Pilátová; Eva Nakládalová; MUDr. Miroslava Nekulová; Doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.; Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

Východiska:

Biologická povaha sérových nádorových markerů může být různá a z toho také vyplývá jejich preanalytická variabilita. Jelikož se obvykle jedná o fragmenty velkých molekul (tzv. markery CA-typu), uvádí se, že jsou značně stabilní. Mezi nádorové markery patří ale také biologicky aktivní látky, např. enzymy (neuron-specifická enoláza - NSE, thymidinkináza - TK), hormony a onkofetální antigeny (alfa-1-fetoprotein - AFP) a jiné (chromogranin A - CgA), u kterých se dá očekávat vyšší preanalytická variabilita.

Materiál a metody:

Na OLM Masarykova onkologického ústavu je pro stanovení nádorových mar­kerů standardně využíváno sérum separované z krve odebrané do zkumavky bez protisrážlivého činidla (SARSTEDT Monovette neutral/7,5 ml). Tyto vzorky se před centrifugací (1 500 g, 20 min, 15 °C) nechají 45 min koagulovat. Následně je sérum rozpipetováno na alikvoty do sekundárních zkumavek dle požado­vané metody. Před analýzou je sérum ke stanovení většiny nádorových markerů (např. AFP, NSE, CA 15-3) skladováno při 4-8 °C, u vybraných markerů (např. CgA, TK) je zamraženo při -20 °C. Jeden alikvot od každého vzorku je dále ukládán nejméně 1 rok při -80 °C v rámci banky biologického materiálu. V této stu­dii byl sledován vliv fáze skladování vzorku séra na stanovení vybraných nádorových markerů: AFP, NSE, CA 15-3, TK a CgA. Koncentrace těchto markerů byly měřeny ihned po separaci séra a dále za podmínek, které odpovídají reálným podmínkám skladování vzorků séra před analýzou, tj. skladování v různých in­tervalech od separace séra po analýzu (hodiny až dny) a za různých teplot (20-30 °C, 2-8 °C nebo -20 °C).

 Výsledky a závěr:

 U většiny nádorových markerů nebyl zaznamenán významný vliv vybraných parametrů skladování na sérové koncentrace, variační koeficient (CV) koncentrací těchto markerů za jednotli­vých skladovacích podmínek byl u AFP 1,2-8,9 % (průměrný CV = 5,5 %), NSE 1,8-19 % (p. CV = 7,7 %), CA 15-3 3,4-17,7 % (p. CV = 6,2 %) a TK 0,8-42,5 % (p. CV = 17,4 %). U většiny vzorků však došlo k významnému snížení koncentrace CgA po 3, popř. 7 dnech uskladnění při 2-8 °C, kde byl CV 2,1-124 % (p. CV = 55,1 %). V naší laboratoři je preanalytické variabilitě CgA předcházeno skladováním séra při -20 °C. Nicméně je nutné brát v úvahu důsledek dlou­hodobého skladování séra při 2-8 °C u vzorků zasílaných z externích laboratoří, kde bývá sérum často skladováno za nespecifikovaných podmínek i několik dní, než je transportováno do naší laboratoře.

 Práce vznikla za podpory evropských fondů pro projekt BBMRI-CZ (LM2010004) a RECAMO (CZ.1.05/2.1.00/03.0101).

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013