Vliv profylaktické mastektomie s rekonstrukcí na kvalitu života žen s BRCA pozitivitou

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: 01. Onkologická prevence

Číslo abstraktu: 001

Autoři: PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D.; Doc.MUDr. Luboš Dražan, Ph.D.; Mgr. Lenka Dvorská

Soubor

   Sledovaný soubor představuje 25 zdravých pacientek, s nálezem patogenních mutací v BRCA1 a BRCA2 genu, a 19 pacientek v remisi. Všechny tyto pacientky se podrobily rekonstrukčnímu chirurgickému zákroku po mastektomii. Věk pacientek v tomto souboru byl v rozmezí 38-55 let.

Metoda – Dotazník životní spokojenosti
   V rámci sledování kvality života pacientek byl použit Dotazník životní spokojenosti autorů J. Fahrenberga, M. Myrteka, J. Schumachera a E. Brählera, který je určen k objektivnímu posuzování celkové životní spokojenosti. Dotazník je rozčleněn do deseti významných oblastí, které se na aspektech životní spokojenosti podílí. Tyto oblasti tvoří jednotlivé škály dotazníku – Zdraví, Práce a zaměstnání, Finanční situace, Volný čas, Manželství a partnerství, Vztah k vlastním dětem, Vlastní osoba, Sexualita, Přátelé, známí a příbuzní, Bydlení. Každá z těchto deseti škál je sycena sedmi položkami.
   Tento dotazník se využívá pro individuální diagnostiku i pro posuzování kvality života u různých vybraných skupin populace. Pro výzkum byl vybrán právě tento dotazník s mnoha škálami, jelikož v odborných kruzích v rámci sledování kvality života převažuje názor, že k životní spokojenosti přispívají složky všech oblastí života (sociální vztahy, psychická stabilita, zdraví, existenční jistoty) a to jak v oblasti kognitivní, tak i afektivní.
   Jednotlivé pacientky vyplňovaly Dotazník životní spokojenosti v rozmezí několika týdnů před rekonstrukčním zákrokem a poté v rozmezí několika měsíců po rekonstrukčním operačním zákroku. Sledovaným kritériem byly statisticky významné rozdíly v jednotlivých škálách dotazníku.

Respondentky hodnotily realitu pomocí sedmibodové lickertovy škály s těmito hodnotami:
1 Velmi nespokojen(a)
2 Nespokojen(a)
3 Spíše nespokojen(a)
4 Ani spokojen(a), ani nespokojen(a)
5 Spíše spokojen(a)
6 Spokojen(a)
7 Velmi spokojen(a)
 

Výsledky

Tabulka č. 1 ukazuje průměry jednotlivých škál u zdravých pacientek s profylaktickou operací s BRCA1 a BRCA2 pozitivitou před rekonstrukčním zákrokem a po zákroku.

 
Před rekonstrukčním zákrokem
Po rekonstrukčním zákroku
Práce a zaměstnání
4,600 4,333
Finanční situace
4,400 3,933
Volný čas
5,067 4,267
Manželství a partnerství
5,067 4,867
Vztah k vlastním dětem
4,133 4,133
Vlastní osoba
3,933 4,267
Sexualita
4,733 4,733
Přátelé, známí a příbuzní
4,733 4,533
Bydlení
4,933 5,000
Celková životní spokojenost
4,333 3,933

Tabulka č.1

Komentář k výsledkům
   U pacientek bylo zjištěno zlepšení v rámci škál Zdraví a Vlastní osoba. Znamená to, že profylaktická rekonstrukční operace zlepšila postoje v rámci osobního zdraví, vlastního sebehodnocení a kvalita prožívání sexuálního života zůstává zcela nezměněna.
Znamená to tedy, že rekonstrukční operace nenarušila intimní soužití a sexuální život pacientek. Jedná se o škály, které jsou úzce spojeny s vnitřním postojem k sobě samému a s pocitem vlastní sebehodnoty. U pacientek se evidentně zlepšil pocit osobního zdraví a tento pocit významně ovlivňuje vlastní sebehodnotu. Pokud se člověk cítí zdravý a plnohodnotný, zvyšuje to jeho psychickou stabilitu a odolnost. U pacientek byly eliminovány pocity méněcennosti oproti ženám, které nejsou geneticky predisponovány
k onkologickému onemocnění, což je zásadním faktem určujícím budoucí schopnost být v životě úspěšný, ať už sociálně, finančně či v kontextu rodiny. Zlepšení pocitu osobní sebehodnoty zvyšuje pozitivní vnímání budoucnosti a schopnosti se dobře uplatnit v reálném životě.


   Nezměněna zůstala také škála Vztah k vlastním dětem, což je zcela logické, protože vztah k dětem je dlouhodobá a stabilní záležitost, a nebyl nijak ovlivněn profylaktickým zákrokem. Nezměněna zůstala také škála Bydlení.

   Nejvýznamnější pokles byl zaznamenán ve škále Finanční situace a Práce a zaměstnání, kde skutečně může vlivem dlouhodobé pracovní neschopnosti dojít k omezení příjmů finančních prostředků a zhoršení pracovních vztahů. Mírný pokles byl zaznamenán ve škále Volný čas a Přátelé, známí a příbuzní. Snížení kvality života v těchto aspektem pravděpodobně vyplývá z doby léčení a rekonvalescence, kdy je pacientka po určitou dobu vyřazena z pracovního procesu a nemůže se v plném rozsahu věnovat ani zálibám, sportu a jiným volnočasovým aktivitám. Lze reálně předpokládat, že tyto kategorie jsou ovlivnitelné ukončenou rekonvalescencí pacientky, která se po několika měsících po ukončení léčení i rekonvalescence vrátí do svých dřívějších životních stereotypů a ve výše jmenovaných aspektech se kvalita života přirozeným způsobem vrátí do předchozího stavu anebo se může i zlepšit. Návrat do pracovního procesu způsobí jak zlepšení finanční situace, tak zlepšení pracovních vztahů i do širšího sociálního života. Je v osobní kompetenci pacientek, aby tyto aspekty svého života ovlivnily samy svou vůlí a věnovaným úsilím.
    Z psychologického hlediska není bráno snížení hodnot v těchto aspektech jako trvalý a dlouhodobý proces snížení kvality života. Z psychologického hlediska je jednoznačně důležitější fakt, že bylo zvýšeno pozitivní vnímání vlastního zdraví a vztahu k vlastní osobě. Toto jsou aspekty kvality života, které jsou z hlediska dynamiky vnitřního života považovány za bazální a osobnostně dlouhodobě stabilizující, čímž také systémově ovlivňuji ostatní aspekty kvality života, které z nich vychází.

Výsledky
Tabulka č. 2 ukazuje průměry jednotlivých škál u pacientek v remisi s profylaktickou operací s BRCA1 a BRCA2 pozitivitou před rekonstrukčním zákrokem a po zákroku


Před rekonstrukčním
zákrokem
Po rekonstrukčním
zákroku
Zdraví
2,857 4,071
Práce a zaměstnání
4,857 4,643
Finanční situace
4,286 3,786
Volný čas
4,500 4,571
Manželství a partnerství
5,071 5,643
Vztah k vlastním dětem
4,286 4,714
Vlastní osoba
3,214 4,000
Sexualita
4,571 5,500
Přátelé, známí a příbuzní
5,429 5,071
Bydlení
4,786 4,786
Celková životní spokojenost
4,000 4,571

Tabulka č.2

Interpretace výsledků
   V rámci této skupiny žen zaznamenáváme nejvýznamnější pokles v kategorii Finanční situace a malý pokles v kategorii Práce a zaměstnání a Přátelé, známí a příbuzní. Toto lze vysvětlit tím, že ženy byly v rámci hospitalizace a rekonvalescence ve stavu pracovní neschopnosti, v jehož důsledku došlo ke snížení hodnot v těchto kategoriích – nemohly ani pracovat, ani se v plné míře setkávat s přáteli.
    Zcela nezměněna zůstala kategorie Vlastní bydlení, což odpovídá reálné situaci.

   Zvýšení kvality života bylo zaznamenáno především v oblasti Zdraví, Sexuality, Vlastní osoby, Manželství a partnerství i ve vztahu k Vlastním dětem a významně vzrostla také Celková životní spokojenost. V této skupině žen je výsledek velmi uspokojující z hlediska hodnocení kvality života především proto, že se kvalita života významně zlepšila, stejně tak jako u první kategorie žen v těch aspektech života, které jsou více osobní, individuální a související s intimním prožíváním sebe sama a s vlastní sebehodnotou.

Srovnání
Nárůst hodnot byl výraznější u pacientek v remisi, které již onkologické onemocnění prodělaly, a to pravděpodobně proto, že již měly subjektivní prožitek maligního onemocnění. Tyto ženy mají mastektomii spojenou s představou, že jim do budoucna zajistí život bez onkologického relapsu. U zdravých žen s BRCA pozitivitou byly hodnoty více vyrovnané, ale v těch zásadních aspektech kvality života, jako je prožívání vlastní osoby, zdraví a sexualita, bylo zaznamenáno mírné zlepšení. Znamená to tedy,
že i profylaktická operace u zdravých žen neměla negativní dopad na kvalitu života, ale v důležitých aspektech tomu bylo právě naopak.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012