VLIV SCREENINGU NA DIAGNOSTICKO-LÉČEBNÉ SPEKTRUM KARCINOMU PRSU

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 9. mammologické sympozium. Včasný záchyt karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 003

Autoři: MUDr. Marek Chromý; K. Haloun; P. Pták; MUDr. Vít Martin Matějka

Zkušenosti z regionálního chirurgického pracoviště

Účelem této práce je introdukce operativy karcinomu prsu na regionálním chirurgickém oddělení a vyhodnocení vlivu plošného screeningu na kvantitu a charakter operačních výkonů a ovlivnění spektra jednotlivých stadií tumorů screeningem.
Naše pracoviště zajišťuje operační servis rutinně pro České Budějovice a okolí, tj. pro 100 000 obyvatel města a dalších 100 000 obyvatel v rozsahu bývalého okresu, výběrově je pak servis zajišťován pro Jihočeský kraj. Plošný mamograficko-sonografický screening byl zaváděn do praxe v roce 2001, v roce 2004 byl uplatňován již rutinně. Od jeho zavedení je očekáváno zvýšení podílu malých nepalpabilních tumorů ve spektru tumorů zachycených. Vyhodnocení jeho vlivu je provedeno srovnáním operativy a výsledků histopatologického stagingu v obou letech.
V roce 2001 jsme pro karcinom prsu provedli operační zákrok u 62 pacientek, v roce 2004 vzrostl počet operací na 123. Podíl mimorajónních pacientek v roce 2001 činil 24 %, v roce 2004 37 %. Zvýšení počtu operací není tedy způsobeno pouze rozšířením spádové oblasti. V roce 2001 byl screening uplatňován nejčastěji v rámci preventivních gynekologických prohlídek před nasazením hormonální substituční léčby. Podíl tumorů zjištěných screenigově činil 19 %. V roce 2004, při plošném užití screenigu činil jeho podíl na diagnostice 48 %.
Pokud se týká vlastní operativy, činil v roce 2001 podíl parciálních mastektomií 52 %, v roce 2004 vzrostl tento podíl na 59 %, mírné zvýšení podílu parciálních výkonů je tedy patrné. Biopsii sentinelové uzliny metodou peroperační radionavigace užíváme standardně od roku 1999.
Klasifikační spektrum tumorů je následující: V roce 2001 jsme nezaznamenali stadium pT1a, podíl stadia pT1b činil 5%, maximální zastoupení mělo stadium pT1c – 58 %, pT2 32 % a pT3 5%. V roce 2004 opět nebylo zaznamenáno stadium pT1a, podíl stadia pT1b vzrostl na 9 %, většinové zastoupení mělo opět stadium pT1c – 64 %, stadium pT2 se vyskytovalo v 24 % a podíl stadia pT3 poklesl na 1 %. Nízký výskyt stadia pT3 je ovlivněn standardně prováděným předléčením chemoterapií.
Medián velikosti tumoru v době operace činil v roce 2001 20 mm, v roce 2004 17 mm.
Vliv screeningu na výskyt časných stadií tumorů vynikne nejlépe, srovnáme-li si spektrum tumorů obou skupin v roce 2004. Vezmeme-li skupinu klinické manifestace jako jeden celek, činí podíl časného stadia pT1b 3 %, ve skupině screenigu jako celku stoupá podíl tohoto stadia na 15 %. Provedeme-li srovnání mediánu velikosti tumorů těchto dvou skupin, zjistíme, že ve skupině klinické manifestace činí 20 mm, ve skupině screenigu 15 mm.
Vyhodnotíme-li incidenci karcinomu prsu podle operativy na našem oddělení pomocí přepočtu na 200 000 obyvatel, tj. po odečtení podílu mimorajonních pacientek, zjistíme, že hypotetická incidence by činila v roce 2001 49/100000, v roce 2004 78/100000. Toto číslo se přibližuje globální incidenci 80–90/100000.

ZÁVĚR


Lze říci, že vliv screeningu na zvýšení počtu operačních výkonů pro karcinom prsu je nepochybný a zdá se, že po jeho zavedení všechny nově diagnostikované případy jsou indikovány k chirurgické léčbě, tj. snižuje se podíl pacientek, které se svou chorobou zemřou bez operace. Zvýšení podílu časných stadií karcinomu je rovněž patrno, není však dosud takové, jak bychom si přáli. Lze doufat, že se zdokonalováním osvětové činnosti se bude tento trend vylepšovat.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2005