VYBRANÉ KAPITOLY Z TRIPLE-NEGATIVNÍHO KARCINOMU PRSU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 024

Autoři: MUDr. Markéta Palácová

Velmi pravidelně jsou publikována nová data týkající se triple-negativního karcinomu prsu (TNBC). Informace se týkají především nových subtypů nádorů na základě genových analýz a retrospektivních analýz efektivity CHT použité především v neoadjuvantním podání. Pacientky s TNBC mají vyšší riziko viscerálních metastáz a úmrtí ve srovnání s ostatními typy karcinomu prsu, medián přežití pacientek s MTS TNBC je 13 měsíců. Výrazným prognostickým faktorem je dosažení pCR při neoadjuvantní CHT. Nejméně 40 % pacientek, které nedosáhnou pCR po neoadjuvantní CHT s antracykliny a taxany, zrelabuje do 36 měsíců. Změnily tyto informace přístup v terapii těchto nádorů v každodenní praxi? TNBC je velmi heterogenní onemocnění, zkoumány jsou různé léčebné možnosti. Současné poznatky z genetických vyšetření ukazují, že uniformní terapie nebude dostačující. Např. TNBC s basal-like genotypem se jeví více citlivý na látky, které poškozují DNA – platinové deriváty nebo PARP inhibitory. Na druhé straně u nádorů exprimujících androgenový receptor (AR) je možno očekávat efekt kombinace antiandrogenu a PI3K inhibitoru. V současné době se zkoumá množství nových léků, které jsou cíleny na TNBC – PI3K inhibitory, MEK inhibitory, HSP-90 inhibitory. V běžné klinické praxi je možné ze zkoumaných látek využít zatím pouze deriváty platiny. Podání platinových derivátů v terapii především TNBC karcinomů prsu s mutací v genu BRCA 1, 2 je diskutováno na odborných fórech již několik let, nicméně doposud nemají platinové deriváty standardní místo v neoadjuvantním ani adjuvantním podání. V nedávné době byly publikovány výsledky dvou velkých klinických studií fáze II zkoumajících efektivitu platiny v neoadjuvanci – GeparSixto a CALGB40603. V německé studii srovnávali efekt kombinace paclitaxel, doxorubicin, bevacizumab s karboplatinou (CBDCA) (159 pacientek) nebo bez ní (161 pacientek). Přidáním CBDCA ke kombinaci byl zlepšen pCR ze 37,9 na 58,7 %. V americké studii s 2 × 2 designem zkoumali přidání karboplatiny ± bevacizumabu k paclitaxelu u 443 pacientek klinického stadia II/ III. Dále byly pacientky léčeny dose-dense režimem AC. Přidáním CBDCA k paclitaxelu byl zlepšen pCR z 41 na 54 %. Ze zkoumaných bio markerů je zmiňován p63 v souvislosti se senzitivitou na cisplatinu. V klinických studiích jsou používány oba preparáty – DDP i CBDCA. Je jeden z platinových derivátů efektivnější než druhý? TNBC je komplexní agresivní onemocnění s omezenými léčebnými možnostmi. Do budoucna lze očekávat využití kombinačních režimů látek, které inhibují intracelulární dráhy s cílem maximalizace efektivity a minimalizace vzniku rezistence.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014