Výhody zavedení PICC (periferné implantované centrální kanyly) pro potřeby střednědobé parenterální terapie u pacientů s nádory ORL oblasti

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 51

Autoři: MUDr. Viktor Maňásek; Iveta Kociánová; MUDr. Petra Jarolímová

   Zabezpečení adekvátního trvalého žilního vstupu je možností, jak usnadnit průběh střednědobé nebo dlouhodobé protinádorové léčby, která je vedena převážně nitrožilní formou. Pacienti s nádory hlavy a krku představují specifickou skupinu pacientů, kde je parenterální terapie často vyžadována v průběhu chirurgické intervence nebo radioterapie, pro podávání chemoterapie a případně cílené léčby. Vlastnosti podávaných cytostatik mnohdy vyžadují aplikaci do centrálního řečiště (např. kontinuální 5-fluorouracil), přičemž zajištění centrální žíly klasickými přístupy může být obtížné v případech, kdy anatomické poměry nejsou ideální (rozsáhlé tumorosní postižení krku, lymfedém, poradiační a pooperační změny…).

   Prezentujeme výhody zavedení periferní cestou implantované centrální kanyly (PICC) coby permanentního žilního vstupu u pacientů s nádory hlavy a krku a srovnání s ostatními možnostmi zajištění žilního vstupu. PICC je zaveden za přímé ultrazvukové navigace s užitím sterilního návleku cestou jedné z žil v oblasti mediální strany paže v.basilica, v.brachialis nebo v.cephalica (obr. 1,2,3).

 

Obr. 1 Znázornění punkce za ultrazvukové navigace 
 
 

 Obr. 2 Punkce s užitím sterilního návleku na ulztrazvukové sondě  Obr. 3 Obvyklý ultrazvukový obraz žil v oblasti mediální strany paže Konec katetru je umístěn v oblasti kavoatriální junkce, splňuje tedy kriteria pro centrální žilní vstup (obr. 4).

Obr. 4: Konec katetru umístěn v oblasti kavoatriální junkce. Katetr je v oblasti vnitřní strany paže fixován bez nutnosti sutury (obr. 5). Poloha katetru je ověřena skiagraficky (obr. 6).

          

Obr. 5: PICC in situ.          Obr. 6: Skiagrafický obraz PICC. Na onkologickém oddělení Nemocnice Nový Jičín zavedeno dosud 114 PICC katetrů, v 10 % případů se jednalo o pacienty s nádory ORL oblasti.

V grafu č. 1 a 2 jsou znázorněny důvody implantace PICC a diagnózy, u kterých bylo zavedení PICC indikováno. Průměrná délka zavedení PICC byla u pacientů k 1. 9. 2012 cca 91 dní, což odpovídá tříměsíčnímu průměru délky zavedení kanyl u pacientů s dalšími malignitami.
Výhody PICC byly evidentní především v případě nutnosti střednědobé protinádorové terapie s nutností časté parenterální aplikace léčiv a výživy. S ohledem na nevhodné anatomické poměry u pacientů s nádory hlavy a krku (viz. obr. 7 10) byla implantace PICC optimální alternativou k zavedení klasické centrální venozní kanyly (CVK).

                 

                

Obr. 7 – 10: 
Nevhodné anatomické poměry ke kanylaci centrální žíly klasickými způsoby, optimálně indikace pro zavedení PICC.  Při průměrném používání katetrů po dobu 3 měsíců je zavedení PICC rovněž ekonomickou i bezpečnější variantou ve srovnání s implantací portu. Katetrová infekce se nevyskytla u žádného pacienta s nádory ORL oblasti vztaženo na souhrnnou dobu 1000 dní, po kterou byly katetry implantoványTab. 1: Indikace k zavedení PICC u pacientů s nádory hlavy a krku

Podání chemoterapie nebo cílené terapie (vč. kontinuálního 5-fluorouracilu s nutností aplikace do centrálního řečiště)

Infuzní hydratace, iontová infuzní substituce

Protiinfekční léčba

Parenterální výživa

Podání krevních derivátů

Absence periferního přístupu pro podávání nitrožilních léčiv

AnalgoterapieTab. 2.:Typy nitrožilních kanyl používaných v onkologii  

Druh katetru

Trvání terapie

pH a osmolalita

Umístění konce

katetru

Materiál

Periferní

kanyla (flexila)

do 6 dní ( CDC

doporučení)

pH 5-9

osm do 500 mosm/l

periferní žíly

končetin

teflon a polyuretan

Midline katetr

střednědobá

léčba, obvykle

2-4 týdny

pH 5-9

osm do 500 mosm/l

v.basilica nebo

v.cephalica (pod úrovní v.axillaris)

silikon nebo polyuretan

PICC

střednědobá a

dlouhodobá léčba, obvykle do 6 měsíců

jakékoliv pH

jakákoliv osm

dutá žíla (SVC

nebo IVC)

silikon nebo polyuretan

Netunelizovaná

CVK (implantovaná centrálním přístupem)

krátkodobé

použití, obvykle

7 dní

jakékoliv pH

jakákoliv osm

dutá žíla (SVC

nebo IVC)

silikon nebo polyuretan,

polyetylen, PVC

Tunelizovaná

CVK

střednědobá a

dlouhodobá léčba, obecně přesahující 6 týdnů

jakékoliv pH

jakákoliv osm

dutá žíla (SVC

nebo IVC)

silikon nebo polyuretan

Implantabilní

port

dlouhodobá

léčba, většinou přesahující 6 měsíců

jakékoliv pH

jakákoliv osm

dutá žíla (SVC

nebo IVC)

silikon nebo polyuretanCDC = Centers for Disease Control and Prevention, SVC = superior vena cava, IVC = inferior vena cava, CVK = centrální venózní katetr, PICC = periferní cestou implantovaný katetr („peripherally implanted central catheter“). ©BardTab. 3.:Výhody implantace PICC oproti zavádění CVK u skupiny pacientů s nádory ORL

1.  Zajištění středně-dlouhodobého centrálního žilního vstupu

2.  Možnost podávání kontinuálního 5-fluorouracilu do centrálního řečiště bez nutnosti

opakovaných punkcí velkých žil

3.  Vyhnutí se nevhodným poměrům pro kanylaci centrální žíly klasickými přístupy (nádorové

masy v obl.krku/nadklíčků/podklíčků, lymfedém, poradiační a pooperační změny)

4.  Eliminace rizik spojených bezprostředně s kanylací v.subclavia nebo v.jugularis

(pneumothorax, tepenné krvácení…), jelikož PICC je zaveden cestou žíly v obl. paže

5.  Redukce infekčních komplikací – menší kalibr PICC, umístění žilního vstupu mimo

kompromitovanou oblast (ozařovací pole, vstup do tracheostomické kanyly…)

6.  Bezbečná volba zajištění centrálního vstupu i v případě trombocytopenie nebo koagulopatie

7.   Nižší riziko trombotických komplikací (menší kalibr PICC, šetrnější materiál – silikon)

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2012