Vyšetřování HER2 receptoru u nově diagnostikovaných případů karcinomu prsu v České republice

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Pokroky v klinické diagnostice zhoubných nádorů I

Číslo abstraktu: 042

Autoři: MUDr. František Nový; T. Vávra

Úvod: V České republice je ročně diagnostikováno více než 6 000 nových případů karcinomu prsu. HER2 pozitivita nádorových buněk je důležitým negativním prognostickým faktorem při tomto onemocnění a současně prediktivním faktorem účinku léků zaměřených proti HER2 receptoru. V nedávné době publikované studie prokázaly účinnost trastuzumabu v adjuvantní léčbě časného HER2-pozitivního karcinomu prsu. Stanovení HER2 se proto stává nezbytnou součástí vyšetření každého bioptického vzorku karcinomu prsu. Cílem této studie bylo zmapování stavu vyšetřování HER2 v České republice a zjištění četnosti HER2 pozitivity u nově diagnostikovaných karcinomů prsu.
Metoda: Obrátili jsme se na patologická pracoviště uvedená v adresáři Společnosti českých patologů a požádali je o poskytnutí dat o výsledku histopatologického vyšetření všech případů karcinomu prsu nově diagnostikovaných ve druhém čtvrtletí 2006. V jednoduchém dotazníku byly zaznamenány údaje o histologickém typu nádoru, jeho histopatologickém stupni, velikosti, postižení uzlin, stavu hormonálních receptorů a zejména o způsobu a výsledku vyšetření HER2.
Výsledky: Šetření se účastnilo celkem 72 pracovišť, která poskytla data o více než 1 600 nemocných. Při zpracování dat se zaměříme na zjištění četnosti HER2 pozitivity, její korelaci s histologickým typem, stupněm, velikostí nádoru a stavem hormonálních receptorů. Pokusíme se zjistit, zda existují rozdíly ve výsledcích mezi „malými“ a „velkými“ pracovišti nebo při použití různých metod stanovení HER2 pozitivity.

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2006