Výskyt infekčních komplikací u pacientů léčených na JIOP pro febrilní neuropenii

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: L06

Autoři: MUDr. Alexandra Ligová; MUDr. Milan Matuška, Ph.D.; doc. MUDr. Pavel Vodvářka, Ph.D.

ÚVOD
Bakteriální a mykotické infekce jsou nejčastější příčinou morbidity a mortality u imunokompromitovaných pacientů. Riziko infekce koreluje s délkou trvání a hloubkou chemoterapií indukované neutropenie CIN).

CÍL
Cílem této práce bylo zhodnotit výskyt infekčních agens u pacientů léčených na naší klinice pro febrilní neutropenii.

METODA
Hodnotili jsme 35 pacientů s diagnózou febrilní neutropenie Gr.IV (dle WHO) léčených na JIOP naší kliniky v období od 8/2004 do 1/2005. U pacientů byly odebírány vyšetření ke kultivaci - výtěry a stěry z dutiny ústní a nosu, moč, hemokultury, stolice, žilní katetry, pleurální punktát, stěry z ran, abscesů. Hodnotili jsme počet mikrobiologicky dokumentovaných infekcí (MDI), počet klinicky suspektních infekcí (CSI)
a počet epizod FUO (fever of unknown origin). Analyzovali jsme spektrum nádorových onemocnění a výsledky zjištěných infekčních agens.

VÝSLEDKY
N=35 (10 mužů). Věkový medián 48,7 roků (22 - 76 let). Celkově bylo 48,5% pacientů s hematologickými malignity, ca prsu (17%), gynekologických malignit (14,3%) a testikulárních malignit (5,7%).

97% neutropenií bylo indukováno chemoterapií (CIN), 2,8% pacientů bylo léčeno RT.

Pozitivní kultivační nálezy jsme zaznamenali u 60,1% pacientů, z toho 47,6% G+ pozitivní, 33,3% G- infekce, 19,1% kandidové infekce. Výtěžnost hemokultur byla celkově 7,6% (další 2,2% byly hodnoceny jako kontaminace).

U 5 pacientů byly diagnostikovány multirezistentní kmeny - 2x MRSA, 1x multirezistentní Klebsiela pneumoniae, 1x multirezistentní Enterococcus faecalis, 1x multirezistentní E.coli.

Z oropharyngeálních infekcí - 68,75% tvořily candidové infekce 32%.

Celkově bylo pozitivních kultivačních nálezů z dutiny ústní a z nosu u 45,7% pacientů, u 9,5% pacientů se jednalo o smíšenou infekci - bakteriální a kandidovou.

Kultivační nálezy ze stolice byly pozitivní jen u 8,6%, ale v této skupině jsme zaznamenali těžko probíhající klostridiovou colitidu, která byla doprovázená i multirezistentní infekcí moče.

ZÁVĚR
Z celkového počtu pacientů bylo mikrobiologicky dokumentováno (MDI) 60,1% infekcí. Převládaly Gram + pozitivní patogeny. Prokázali jsme zvýšený výskyt multirezistentních kmenů - methicillin-rezistentní
Staphylococcus aureus (MRSA), Klebsiella pneumonie, Enterococcus faecalis a E.coli. Nejčastějším fokusem byl oropharynx (68,75%) s převládající kandidovou infekcí.

Nejzávažnější průběh měla relabující infekce Clostridium difficile s fulminantní pseudomembranózní kolitidou u pacientky s Hodgkinovým lymfomem.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005