Výskyt lokálních recidiv a celkové přežití pacientek s karcinomem prsu léčených radioterapií

Konference: 2006 XIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 022

Autoři: MUDr. Běla Malinová; MUDr. Radka Lohynská, Ph.D.; MUDr. Štěpán Vinakurau; MUDr. Stanislav Batko; MUDr. Lucie Janovská

Prezentujeme výsledky zpracování souboru 837 pacientek s diagnózou karcinomu prsu léčených v letech 1997-2003 na RTO FN Motol zářením.

Indikace RT:
Adjuvantní lokoregionální RT jsme na našem pracovišti indikovali v souhlasu s doporučeními (NCI NIH; ASCO guidelines): RT hrudní stěny při velkém primárním tumoru (T3, T4, velký T2 v malém prsu), u těsných (méně než 1 mm) a pozitivních okrajů po resekci primárního tumoru, RT axily a nadklíčku při 4 a více postižených axilárních uzlinách (minimálně 10 vyšetřených uzlin), při extrakapsulárním šíření uzlinové metastázy či při nedostatečné exenteraci axily, RT prsu po konzervativním výkonu byla indikována vždy, u stadia Tis bez dosycení lůžka nádoru, v ostatních případech s dozáření lůžka nádoru.

Technika:
Používali jsme konformní isocentrickou techniku využívající asymetrických clon (vykrytí poloviny svazku záření) s ozářením nadklíčku z přímého předního pole (se sklonem gantry 5-10° kvůli šetření míchy) s dosycením axily menším zadním polem, oblast hrudní stěny (prsu) byla ozářena ze 2 tangenciálních polí. Poloha isocentra byla ve 2. mezižebří cca 1 cm mediálně od hrudní stěny z AP projekce. Dávka při lokoregionální RT byla 50 Gy/25fr/5 týdnů, k dosycení lůžka nádoru u žen po parciálních výkonech jsme teleterapií (záření E či X) standardně aplikovali 14 Gy, brachyterapií 10 Gy, v případě pozitivních okrajů byla dávka vyšší.

Hodnocení

Charakteritika souboru:

V letech 1997-2003 bylo na naše pracoviště odesláno k RT 837 pacientek ve věkovém rozmezí 25-97 let, s mediánem
56 let. 64 % žen bylo postmenopauzálních, 36 % premenopauzálních, estrogenní receptory mělo pozitivní 77 % z nich, negativita byla zjištěna u 23 % (jako hormonálně pozitivní jsme zařadili všechny pacientky, u nichž byla zjištěna jakákoli úroveň pozitivity HR). Medián sledování činí 44 měsíce (rozmezí 0-113 m).

Grafy 1 a 2 ukazují nárůst počtu pacientek s dg. karcinomu prsu léčených na RTO FN v Motole, zejména pak nárůst prs šetřících chirurgických výkonů a zvyšující se podíl pacientek s nižšími klinickými stadii. Pacientek v klinickém stadiu 0 jsme léčili 15, ve stadiu 1:259, ve stadiu 2:298, ve stadiu 3:121 a 122 žen k nám bylo odesláno s metastatickým onemocněním k paliativní terapii. U 22 žen nebylo možno stadium z PC dokumentace určit.

Graf 1


Graf 2


Výsledky
Lokoregionální kontrolu (LRC) jsme mohli hodnotit u 462 pacientek, LRC ve 12 m. byla 99,3 %, v 24 m. 97 %, 36 m.
95,4 %, v 5 letech 92 % a v 10 letech 89,8 %. Statisticky významný vliv na LRC měl stav hormonálních receptorů, histologický grading (anaplastický ca vs. nádory grade 1,2,3) a i indikovaný rozsah adjuvantní RT ( nejhorší LRC byla ve skupině zářených pouze na oblast regionálních uzlin).
Celkové přežití bylo signifikantně ovlivněno lokoregionální kontrolou, klinickým stadiem, stavem hormonálních receptorů a histologickým gradingem (viz grafy 3, 4, 5, 6).

Graf 3Graf 4Graf 5Graf 6Závěr
Rozborem LRC jsme zjistili, že nejčastěji se lokální recidiva (LR) objevila současně se systémovou generalizací. V několika případech bylo chybně indikováno pouze ozáření regionálních uzlin bez RT hrudní stěny. Potvrdilo se nám, že pacientky s izolovanou lokální recidivou stěny hrudní mají předpoklad dlouhodobého přežití bez nemoci. V našem souboru se vyskytly i pozdní LR , proto je třeba pacientky dlouhodobě a pečlivě dispenzarizovat.

Datum přednesení příspěvku: 21. 10. 2006