Výskyt nádorů CNS a štítné žlázy v rodinách s potvrzeným Li-Fraumeni syndromem

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P016

Autoři: MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D.; Dita Hanousková; Doc.MUDr. Lenka Foretová , Ph.D.

Li-Fraumeni syndrom je dědičné onemocnění způsobené mutací v p53 genu, u něhož se vyskytují různé typy zhoubných nádorů, a to ve velmi mladém věku. Stejný klinický obraz působí i mutace v CHEK2 genu.
Pro Li-Fraumeni syndrom je charakteristický výskyt adrenokortikálního karcinomu v dětském věku (průměrný věk při onemocnění 5 let), rhabdomyosarkomy, osteosarkomy (14 let), nádory CNS (25 let), leukémie (25 let), nádory prsu (36 let), gynekologické nádory, nádory plic, GIT, prostaty, melanomu. Riziko onemocnění je odhadováno na 57% do 30 let a 90% do 70 let věku.

Uvádíme kasuistiky 3 rodin s Li-Fraumeni syndromem s potvrzenou mutací v genu p53:

  1. Probandka ca rekta v 21 letech, její dcera zemřela v 11 letech na leukémii dg. v 10 letech, sestra probandky v 29 letech liposarkom a ve 40 letech astrocytom mozku, zemřela ve 40 letech, bratr probandky zemřel v 1 roce věku na nádor CNS. Matka probandky zemřela na ca prsu dg. v 48 letech, sestra matky zemřela v 51 letech na gynekologický nádor, její dcera v 33 letech na ca prsu a leukémii, její dcera zemřela v 5 letech na nádor mozku.
  2. Probandka ca prsu ve 30 letech, otec glioblastom mozku, zemřel ve 36 letech, bratr otce ca mozku, zemřel ve 30 letech, matka otce a její sestra zemřely v 26 a 35 letech na nádor prsu, u dalších příbuzných se vyskytl nádor mozku v 1 roce věku, nádor vaječníků před 50. rokem a další blíže neurčené nádory.
  3. Proband ca štítné žlázy v 18 letech, jeho syn ve 3 letech dg. rhabdomyosarkom, v 11 letech NHL. Otec probanda v 47 letech ca pankreatu, otec otce ca plic v 63 letech, jeho bratr ca jater v 60 letech, u dalších příbuzných ca dutiny břišní v 75 letech, gynekologický nádor v 66 letech, ca žaludku v 71 letech.


Pečlivá rodinná anamnéza u pacienta s diagnostikovaným zhoubným nádorem především CNS, sarkomem, adrenokortikálním tumorem či leukémií v mladém věku může odhalit rizikové rodiny, u kterých je indikováno molekulárně genetické vyšetření genu p53. V rodinách s potvrzeným Li-Fraumeni syndromem u probanda je nabídnuto testování i ostatním zdravým příbuzným. Nosiči mutací jsou ohroženi nádorovým onemocněním ve velmi mladém věku, tj. ve věku, který není zahrnut do běžných skreeningových programů, a je nutná velmi intenzivní a individuální prevence.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2005