VÝSKYT SOLUBILNÍ FORMY KARBOANHYDRÁZY IX (CA IX) U NEMOCNÝCH S KARCINOMEM VÝVODNÝCH MOČOVÝCH CEST

Konference: 2006 14. onkologicko-urologické sympozium a 10. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom močového měchýře I.

Číslo abstraktu: 006

Autoři: MUDr. Lubomír Hyršl; MUDr. Jakub Závada; RNDr. Zuzana Závadová, CSc.; doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.; MUDr. Petr Škapa

CÍL
CA IX se ektopicky jako nádoru přidružený antigen vyskytuje u některých humánních karcinomů, zejména u adenokarcinomu ledviny, karcinomu hrdla děložního a některých dalších. V poslední době byl histochemicky prokázán také na membráně buněk uroteliálních karcinomů (TCC) vývodných cest močových. Jeho syntéza u TCC se spouští zřejmě ischémií v nádoru. V předchozí práci, zabývající se CA IX u adenokarcinomu ledviny, jsme prokázali proteolytické uvolňování membránové CA IX do tkáňových tekutin v solubilní formě (s-CAIX). Cílem naší studie bylo stanovit s-CA XI v moči a séru nemocných s TCC.

METODA
Stanovení s-CA IX jsme prováděli metodou Western blot a kvantifikovali metodou ELISA. Použili jsme dvě vlastní monoklonální protilátky specifické k různým, nepřekrývajícím se epitopům CA IX. Monoklonální protilátka M75 je specifická k proteoglykanové (PG) oblasti CA IX a je typu IgG 2b. Protilátka V-10, specifická k CA doméně je typu IgG 2a. Jedna protilátka je nutná ke koncentraci antigenu, druhá k jeho detekci. Citlivost metody Western blot s potencovanou chemoluminiscencí je 50 pg/pruh. Vzorek na jeden pruh byl immunoprecipitován z 1 ml séra nebo 10 ml moče.
Solubilní CA IX jsme stanovili u 32 nemocných, kde bylo endoskopické podezření na uroteliální tumor močového měchýře, v jednom případě na uroteliální tumor horních močových cest. Moč a u některých i sérum byly odebrány v den operačního výkonu. Výsledek byl porovnán s mikroskopickým nálezem v operačním preparátu barveným hematoxylinem a eozinem a v některých případech i imunohistochemicky. Koncentrace s-CA IX byla vztažena k velikosti tumoru.

VÝSLEDKY
Na Western blotech se s-CA IX zobrazuje jako dva proužky o molekulové hmotnosti 50 a 54 kDa. Pozitivní s-CA IX v moči jsme stanovili u 24 (75,0 %) nemocných. U 16 (69,6 %) z nich byl pozitivní i mikroskopický nález uroteliálního karcinomu močových cest. V 8 případech byla s-CA IX falešně pozitivní. Negativní s-CA IX byla u 8 (30,4 %) nemocných. U jednoho z nich byl i negativní histologický nález, u 7 nemocných se jednalo o falešnou negativitu. V séru byly koncentrace s-CA IX nedetekovatelné nebo velmi nízké.

ZÁVĚR
U nemocných s TCC vývodných cest močových je u 69,6 % případů přítomná s-CA IX v moči v poměrně vysokých koncentracích, kterou lze dobře stanovit metodou Western blot. Tato metoda je velmi pracná a časově náročná a nelze ji využít ke zpracování velkého množství vzorků. Zdá se, že po určitých úpravách bude možné použít pro stanovení s-CA IX v moči metodu ELISA. Sérové koncentrace s-CA IX u nemocných s TCC jsou negativní nebo velmi nízké. Další studie a zpracování většího množství vzorků jsou nutné k pochopení jeho exprese a chování u nemocných s TCC.

Datum přednesení příspěvku: 30. 11. 2006