Výsledky klinické studie FIRST.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Chemoterapie, biologická a hormonální terapie

Číslo abstraktu: 012

Autoři: Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Úvod
Studie FIRST byla navržena, aby objasnila, zda je vyšší dávka fulvestrantu (500 mg) účinnější než inhibitory aromatázy v první linii léčby postmenopauzálních pacientek s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů.

Pacienti a metody
Do studie bylo zařazeno celkem 205 pacientek, z toho v ČR 52. Studie byla typu open label. Pacientky byly randomizovány v poměru 1:1 mezi experimentální a kontrolní skupinu. Pacientky v kontrolním rameni byly léčeny Arimidexem 1mg denně, v experimentálním rameni pak Faslodexem nasycovací dávkou 2x500 mg à 2 týdny a poté 500 mg 1x měsíčně. Léčba probíhala do progrese.

Výsledky
Klinický benefit byl zaznamenán u 72,5 % pacientek v experimentálním rameni a 67 % pacientek v rameni kontrolním (p=0,386). Procento objektivní odpovědi bylo stejné (36 % fulvestrant versus 35,5 % anastrozol). Střední doba do progrese byla signifikantně delší u fulvenstrantu ve srovnání s anastozolem (medián 12,5 měs. Pro anastrozol, u fulvestrantu nebylo v době data cut-off mediánu dosaženo, p = 0,04). Hodnocení toxicity prokázalo, že fulvestrant 500 mg je stejně dobře tolerován jako anastrozole 1 mg a jeho profil toxicity se neliší od dávky 250 mg.

Závěr
Fulvestrant 500 mg je účinný v 1. linii léčby lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu. Prodloužil TTP o 38 % oproti anastrozolu 1 mg, přičemž je stejně dobře tolerován jako anastrozol 1 mg.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011